Opublikowano

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

Stan faktyczny: Witam, jestem pielęgniarka, pracuję w Szpitalu,  w którym wyodrębniony jest jeden oddzial zakazany, dla pacjentów z covid-19. Nie pracuje na tym oddziale, jednak zdarza sie, ze mam kontakt z pacjentem podejrzanym lub zakazonym covid-19.  Chciałabym podjąć dodatkową pracę w Szpitalu Jednoimiennym, przeznaczonym  tylko dla pacjentów dodatnich.  Czy zgodnie z prawem, mogę to zrobić? Czy potrzebujw zgody któregoś z dyrektorów placówek?

Przedłożone dokumenty: brak

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. (Dz. U. z 2020 r., poz. 775) – Rozporządzenie
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248)
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1400)

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

Zgodnie z rozporządzeniem:

§ 1. 1. Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej „wykazem stanowisk”.

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wykazie stanowisk umieszcza się wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w wyodrębnionej komórce organizacyjnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, o którym mowa w ust. 3. W informacji określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem, ograniczenie

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19

Wynika z niego, ze teraz to dyrektor szpitala jednoimiennego powołanego do walki z COVID-19,  albo szpitala z oddziałem zakaźnym, podejmie decyzję o umieszczeniu danego stanowiska pracy w wykazie stanowisk objętych ograniczeniem w oparciu o kryterium podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że szef placówki medycznej  będzie mógł objąć ograniczeniem tylko osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie niesiona jest pomoc w bezpośrednio  pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz na których jednocześnie wystąpić może podwyższone ryzyko zakażenia wirusem. Jeżeli nie została Pani wpisana na taką listę w pierwszym szpitalu, może Pani podjąć pracę w drugim. Natomiast należy dowiedzieć się czy w drugim szpitalu nie zostanie Pani wpisana na taką listę, gdyż w takim wypadku nie będzie mogła Pani kontynuować pracy w pierwszej placówce.

Dotychczas jeśli szpital był jednoimienny lub miał odział zakaźny, to lekarze i pielęgniarki na nim zatrudnieni nie mogli podejmować dodatkowej pracy w innej placówce medycznej nawet jeśli nie mieli styczności z pacjentem z koronawirusem.  W tej chwili nastąpiła zmiana i wszystko zależy od tego czy dyrektor, którejś z placówek wciągnie Panią na opisaną wyżej listę. 

2 etaty pielęgniarki i praca z pacjentami zakażonymi covid-19