Działalność rolnicza i sprzedaż online

Działalność rolnicza i sprzedaż online

29.03.2020 r. Działalność rolnicza i sprzedaż online

Stan faktyczny: Czy rolnik ryczałtowy może sprzedawać przez internet(allegro, olx) cebulki kwiatowe wyprodukowane w swoim gospodarstwie i jakie wiążą się z tym podatki. 

Przedłożone dokumenty: brak

Działalność rolnicza i sprzedaż online

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
  3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. 2018 poz. 2242);
  4. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 2136));
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25),

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa VAT”) – rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze korzystające ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Jednocześnie, jak wynika z art. 43 ust. 3 ustawy VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione z podatku VAT, może zrezygnować z tego zwolnienia, pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Tu przepisy ustawy o VAT nie nakładają na osoby będące rolnikami ryczałtowymi udokumentowania tego faktu jakimś określonym dokumentem. Definicja rolnika ryczałtowego odwołuje się do rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze. Na pewno osoba taka winna być rolnikiem i posiadać gospodarstwo rolne. Transakcje sprzedaży między sobą rolnicy mogą dokumentować (cywilnymi) umowami kupna-sprzedaży.

Działalność rolnicza i sprzedaż online

Należy dodać, że zwolnienie nie jest ograniczone górnym limitem wysokości obrotów, których przekroczenie skutkowałoby utratą tego zwolnienia i obowiązkiem zarejestrowania się dla potrzeb podatku VAT. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze korzysta ze zwolnienia od podatku VAT bez względu na wysokość obrotów.

Z punktu widzenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności możliwe jest zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego „na odległość” (sprzedaż wysyłkowa) przez podmiot prowadzący taki handel, bez udziału pośredników, bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Identyfikacja odbiorcy finalnego (konsumenta finalnego) nie jest co prawda konieczna, niemniej jednak w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że odbiorcą jest np. sklep, restauracja czy stołówka, nie należy dokonywać takiej sprzedaży.

Nowa ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, napis „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta.

Dodatkowo, podmiot będący osobą fizyczną może wykonywać działalność rolniczą i jako rolnik ryczałtowy korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy i jednocześnie wykonywać inną pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu (jako przedsiębiorca) być czynnym podatnikiem podatku VAT, po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego i wyborze rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

I w tym miejscu należy wskazać na ustawy obowiązujące w nowej treści od 2019 r. :

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
  2. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

W myśl pierwszej z nich rolnik może sprzedawać swoją żywność również bezpośrednio do sklepów, stołówek, restauracji i podobnych placówek tego typu zlokalizowanych na terenie województwa lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Wzrósł również limit przychodu ze sprzedaży własnych produktów z 20 tys. do 40 tys. złotych. Do tej kwoty nie będzie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Po przekroczeniu limitu sprzedaż z RHD (rolniczego handlu detalicznego) może być opodatkowana 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak pamiętać, że aby rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego rolnik powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Podatek w zryczałtowanej formie można opłacać do wysokości przychodów 250 tys. euro. Do rolniczego handlu detalicznego, w zakresie objętym ww. zwolnieniem podatkowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). Tu należy również przypomnieć, że możliwość prowadzenia działalności RHD dotyczyć będzie takich rolników, którzy posiadają własną hodowlę, uprawy, etc. gdyż ilość produktów np. roślinnych lub zwierzęcych użytych do wytworzenia danego produktu stanowić musi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody, a ich sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów, wskazanych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Druga z tych ustaw wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Ułatwieniem jest zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii. Zamiast tego konieczne jest jedynie złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładu:

  • 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub żywności mieszanej tj. zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.