Opublikowano

Kradzież karty płatniczej

Kradzież karty płatniczej

Kradzież karty płatniczej

Stan faktyczny:

wlamano sie do samochodu i ukradziono mi z samochodu torebke ze wszystkimi papierami osobistymi m.i. karte Master card. Zastrzeglam karte wbanku. Zlodzieje jednak w tym samym dniu wyplacili z konta 2000 euro.  bank odmawia mi zwrotu tych pieniedzy. Nadmieniam ze w poprzednim pismie do banku nie powiadomilam o zgloszeniu na policje i kradziezy wszystkich dokumentow.

 

Przedłożone dokumenty: brak

 

Akty prawne:

1. Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

2. Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych („Ustawa”)

 

Zadanie pytania:

Jak mam dalej dzialac zeby odzyskac pieniadze?

 

Kradzież karty płatniczej

 

Na wstępie wskazuję na przepisy Ustawy, na podstawie których powinna Pani wnioskować o zwrot środków:

Art. 42. 1. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany:

1)  korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową oraz 

2)  zgłaszać niezwłocznie dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia
instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. 

2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik, z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego, podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym.

Art. 43. 1. Dostawca wydający instrument płatniczy jest obowiązany do:
1) zapewnienia, że indywidualne zabezpieczenia instrumentu płatniczego nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z tego instrumentu,

2)  niewysyłania niezamówionego instrumentu płatniczego, z wyjątkiem sytuacji, w których instrument płatniczy otrzymany przez użytkownika podlega wymianie, 

3)  zapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków pozwalających użytkownikowi na dokonanie zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lub wystąpienie z wnioskiem o odblokowanie albo zastąpienie zablokowanego instrumentu płatniczego nowym na podstawie art. 41 ust. 4, 

4)  zapewnienia procedur pozwalających na udowodnienie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, na wniosek złożony przez użytkownika w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia oraz 

5)  uniemożliwienia korzystania z instrumentu płatniczego po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2.

Art. 45. 1. Ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy tego użytkownika.

2. Wykazanie przez dostawcę zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana. Dostawca jest obowiązany udowodnić inne okoliczności wskazujące na autoryzację transakcji płatniczej przez płatnika albo okoliczności wskazujące na fakt, że płatnik umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, albo umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuścił się naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42.

Art. 46. 1. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

2. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

1)  posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym lub 

2)  przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2. 3.Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42.

4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.

Bank może odpowiadać tylko za nieautoryzowane transakcje na niżej wskazanych zasadach.

 

Co do zasady dokonanie transakcji kartą z użyciem PIN-u, oznacza że transakcja jest autoryzowana.

Kradzież karty płatniczej

W świetle aktualnych przepisów właściciel karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się skradzioną kartą. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą właściciel karty płatniczej z chwilą otrzymania karty jest obowiązany podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym.

Powyższe oznacza, że w przypadku nieautoryzowanych transakcji bank jest zobowiązany do zwrotu kwoty transakcji. Zobowiązanie to jest jednak ograniczone poprzez wprowadzenie odpowiedzialności właściciela karty w kwocie równoważnej 150 euro (ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji) za okres do czasu dokonania zgłoszenia o utracie karty, w przypadku transakcji dokonanych z wykorzystaniem utraconych, skradzionych, przywłaszczonych kart płatniczych (nawet jeśli utrata karty nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez Pana jako właściciela karty), a także w przypadku niezachowania należytej staranności przy przechowywaniu i korzystaniu z karty przez jej posiadacza.

Kradzież karty płatniczej

Odnosząc powyższe do Pani sytuacji, należy stwierdzić, że może Pani wystąpić do banku z żądaniem zwrotu kwoty przekraczającej równowartość 150 euro, podnosząc, że transakcja była nieautoryzowana (za nieuprawnione płatności przed dokonaniem zgłoszenia o utracie karty odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy bank a właściciela karty; bank pokrywa straty, ale dopiero gdy te przekroczą równowartość 150 euro; straty poniżej tej kwoty ponosi klient).

W świetle powyższego, należy uznać, że może Pani skierować do banku pismo z żądaniem zwrotu kwoty przewyższającej 150 euro – wskazując iż transakcje były nie autoryzowane, tj. zostały dokonane po zastrzeżeniu karty.

 

Kradzież karty płatniczej