Opublikowano

Nakłady na związek partnerski

Nakłady na związek partnerski

Nakłady na związek partnerski

Stan faktyczny: Mieszkałam z Partnerem przez 12 lat podczas których płaciłam za wspólnie wynajmowane mieszkanie, ZUS i samochód. Partner nie miał stałego stałego zatrudnienia i problemy (prawdopodobnie) ze zdrowiem. W tej chwili doszło do rozstania. Jak odzyskać środki?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

 

Nakłady na związek partnerski

W pierwszej kolejności proszę rzeczywiście ustalić, czy może Pani udowodnić przekazywanie pieniędzy, bowiem przed ewentualnym sądem, jeśli w końcowej fazie sprawa by się o taki oparła, tak naprawdę liczy się tylko to, co Pani udowodni. Warto mieć sms-y, maile z partnerem dotyczące np. wynajmowanego mieszkania czy innych opłat jak ZUS oraz wszelkich innych kosztów. Jeśli jako powód nie dowiedzie Pani swojego roszczenia, powództwo zostanie oddalone. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego (K.c.) i art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) to na stronie, która z danych okoliczności wywodzi skutki prawne, spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na istnienie tych okoliczności. Jeśli tak powoływane okoliczności nie zostaną udowodnione, sąd nie będzie ich brał pod uwagę przy orzekaniu (chyba że druga strona przyzna ich istnienie lub wynikają one z całej rozprawy, a druga strona im nie zaprzeczyła, art. 229, 230 K.p.c.).

W Pani przypadku stosujemy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu.

Nakłady na związek partnerski

Zgodnie z art. 410 § 1 i 2 w zw. z art. 405 K.c. – kto bez podstawy prawnej uzyskał nienależne świadczenie kosztem innej osoby, obowiązany jest do jego zwrotu.

Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie, związku partnerskim) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyr. SN z 16.5.2000 r., IV CKN 32/00, OSN 2000, Nr 12, poz. 222; zob. też K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych i transgranicznych, Rodzina i Prawo 2012, Nr 22; A. Szlęzak, Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie. Uwagi na tle judykatury Sądu Najwyższego, RPEiS 1990, Nr 3).

Zatem na podstawie powyższych przepisów mogłaby Pani po rozpadzie związku żądać zwrotu przekazanych środków, dowodząc, że przekazując środki, łożyła Pani i liczyła na wspólną przyszłość, a w związku z odejściem partnera i rozpadem związku, taka podstawa świadczenia odpadła.

Nakłady na związek partnerski

W uchwale Sądu Najwyższego z 30.1.1970 r. (III CZP 62/69) wskazano, że do roszczeń między konkubentami z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody (art. 406 K.c.). Gdyby zatem partner np. rozbił samochód i otrzymał pieniądze z ubezpieczenia, do korzyści, której zwrotu może Pani żądać, liczyłyby się otrzymane środki.

Pani sytuacja mogłaby być jednak także rozpatrywana na gruncie nieformalnej darowizny środków – wtedy jednakże można by żądać zwrotu środków tylko w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego (art. 898 K.c.).

W świetle powyższego należy do partnera wysłać listem poleconym ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z powołaniem na powyższe przepisy i wyszczególnieniem kwot do zapłaty. Takie pismo jest konieczne i ułatwia ewentualne postępowanie sądowe.

Nakłady na związek partnerski