Opublikowano

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Stan faktyczny: Zakończyliśmy umowę najmu pojazdów. W umowie jest zapis ” Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Pojazd w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia …” proszę o informację, czy w takim przypadku Wynajmujący ma prawo obciążyć nas całkowitymi kosztami napraw tych pojazdów. Wg opinii powołanego przez Wynajmującego rzeczoznawcy  w kalkulacji napraw uwzględnione jest praktycznie wszystko, każde najmniejsze zadrapanie.

Przedłożone dokumenty: kosztorysy, umowa

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Wskazaną przez Państwa sytuację należy rozpatrzyć pod kątem wykładni „normalnego zużycia” i „nadmiernego zużycia”, przepisów kc oraz norm europejskich, 

Zgodnie z art. 675 § 1 i 2 KC zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu powinien zwrócić go w stanie niepogorszonym. Jak należy uważać dotyczy to zarówno elementów dotyczących wprost wartości ekonomicznej, jak i funkcjonalnej, estetycznej i innych kryteriów wywołujących ocenę, że występuje negatywna różnica w stanie przedmiotu najmu. Zgodnie z tym uregulowaniem, najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy (zarówno całkowite, jak i częściowe) będące następstwem prawidłowego jej używania; ciężar dowodu spoczywa w tym zakresie na najemcy. Przepis ten precyzuje zakres staranności najemcy w odniesieniu do obowiązku zwrotu rzeczy w stanie niepogorszonym – odpowiada on zasadniczo za skutki nieprawidłowego używania rzeczy, stąd elementem wymaganej od niego staranności jest prawidłowe używanie przedmiotu najmu (por. wyr. SN z 11.5.1999 r., I CKN 1304/98, OSN 1999, Nr 12, poz. 206). Określenie to stanowi zwrot wymagający każdorazowo odniesienia treści stosunku do cech konkretnego przedmiotu najmu, wyznaczonych przez jego przeznaczenie oraz sposób postępowania zmierzający do wykorzystania jego cech funkcjonalnych. w braku szczegółowych porozumień stron wymagane są tu oceny zobiektywizowane, przy czym za wiążące najemcę należy uznać zalecenia wynajmującego dotyczące prawidłowego używania rzeczy (np. dotyczące przeznaczenia, sposobu i częstotliwości zabiegów konserwacyjnych itp.).

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Obowiązek zwrotu rzeczy najętej w stanie niepogorszonym nie oznacza, że najemca odpowiada za każde jej pogorszenie. Odpowiedzialność najemcy nie obejmuje pogorszenia w postaci zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego jej używania w czasie trwania najmu (art. 675 § 1 in fine KC), a więc używania w sposób określony w umowie, a jeżeli umowa tego nie określa, w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 § 1 KC). Na najemcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zużycie (pogorszenie) rzeczy pozostaje w związku z używaniem rzeczy, które wykonywał prawidłowo (zob. wyr. SN z 11.5.1999 r., I CKN 1304/98, OSNC 1999, Nr 12, poz. 206).

W świetle powyższego, należy finalnie odwołać się do wykazu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który jest oficjalnie uznawanym dokumentem w UE. 

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu

Wykaz jest szczegółowy i zaopatrzony w wizualizacje, z tego względu należy bezpośrednio odnieść się do oficjalnego dokumentu, tj.:

https://pzwlp.pl/storage/files/media/do%20pobrania/PZWLP_Przewodnik_Zwrotu_Samochodow_Dostawczych.pdf

W świetle wskazanych w wykazie informacji, należy stwierdzić, że zostali Państwo niesłusznie obciążeni częścią napraw. Jak Pan wskazuje, w wycenie uwzględniono nawet małe zadrapania, co jest absolutnie niezgodne z normami. 

W związku z powyższym, należy do wynajmującego skierować oficjalne pismo, w którym odnoszą się Państwo do każdego elementu wyceny, przepisów kodeksu cywilnego oraz norm europejskich, ze wskazaniem że w przypadku sporu, wystąpią Państwo na drogę sądową. Sąd będzie uznawać normy, o których mowa w opinii. 

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu pism, wezwań oraz pozwów cywilnych. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Obciążenie kosztami napraw po długoterminowym najmie pojazdu