Opublikowano

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Odwołanie od mandatu - kiedy ma sens

28.04.2020 r. Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Stan faktyczny: Wykonując manewr wyprzedzania poza obszarem zabudowanym w miejscu do tego dozwolonym doszło do kolizji z pojazdem skrécającym w lewo. Na drodze nie było znaków informujących u skrzyżowaniu, nie były podwójnej ciągłej, ani zakazu wyprzedzania. Na miejsce była wezwana policja stwierdziła moją winę. Podpisałem mandat i zostało spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Analizując dzisiaj przebieg wczorajszych wydarzeń nie uważam się za winnego. Co mogę zrobić i jakie mam szansę

Przedłożone dokumenty: brak

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Akty prawne:

Dz.U.2018.0.475 t.j. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (w skrócie K.p.s.w.).

Szansą dla Pana jest art. 101 K.p.s.w. zgodnie z którym:

„§ 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty”.

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko wówczas, gdy nałożono nim grzywnę za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu wykroczeń „czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej”.

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, „prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Brak natomiast podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, jeżeli czyn, za który nałożono nim grzywnę, nie wyczerpuje wszystkich znamion wymaganych przez naruszony rzekomo przepis, ale wyczerpuje on znamiona innego przepisu, określającego dany czyn jako wykroczenie”.

Istotne jest wskazanie, że uchylenie mandatu karnego może nastąpić wyłączenie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia mandatu. Innymi słowy, jeżeli np. otrzymał Pan mandat w dniu 11 kwietnia, uprawomocnienie mandatu nastąpi w dniu 18 kwietnia, bowiem nie jest liczony jako jeden dzień dzień, w którym mandat został wręczony. Prawomocność mandatu jest liczona od podpisania mandatu karnego kredytowanego.

Zgodnie z § 2 omawianego przepisu „sądem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona”.

Co do zasady wydanie postanowienia uchylającego prawomocny mandat karny winno być poprzedzone określonego rodzaju czynnościami, które zmierzają do sprawdzenia podstaw uchylenia takiego mandatu. Jako przykład tego rodzaju czynności wskazać należy na przesłuchanie Pana jako sprawcy wykroczenia.

Po należytym rozpatrzeniu zebranego w sprawie materiału dowodowego sąd wydaje postanowienie, w którym uchyla prawomocny mandat albo odmawia jego uchylenia. Wyraźnie podkreślić należy, że uchylenie prawomocnego mandatu na podstawie art. 101 K.p.s.w. jest środkiem nadzwyczajnym i w praktyce jest stosowane bardzo rzadko, co nie oznacza, iż nie jest stosowane wcale. Najistotniejsze znaczenia ma jednak zachowanie 7-dniowego terminu.

Uchylając prawomocny mandat karny, sąd postanowieniem nakazuje jednocześnie podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej (ściągniętej) kwoty.

Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego winien zawierać numer mandatu oraz datę jego wydania. Nadto wskazać należy organ mandatowy (organ nakładający mandat karny). Niewskazanie powyższych danych skutkuje brakiem formalnym, który nie pozwala nadać wnioskowi dalszego biegu. Powyższe powoduje, iż sąd wezwie ukaranego występującego z takim wnioskiem do uzupełniania danych w terminie 7 dni – pod rygorem uznania go zarządzeniem przewodniczącego wydziału za bezskuteczny.

Reasumując, jeżeli termin 7-dniowy nie został przekroczony, wystąpić należy z wnioskiem o uchylenie prawomocnego mandatu karnego na podstawie art. 101 K.p.s.w.

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens