Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 1 lipca 2018 r.

Serwisu internetowego prawnikonline24

1. Administratorem danych osobowych jest Legal Arts Prawnikonline24 Agata Alberska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 16, 02-013, REGON 380212822, zwana dalej: „prawnikonline24”. Kontakt z prawnikonline24 w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@prawnikonline24.pl

2. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi/rozpatrzenia reklamacji/ przesyłania powiadomień e-mail/ wystawienia faktury/administrowania serwisem prawnikonline24 przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Klienta), jak:

 1. adres e-mail,

 2. numer zlecenia,

 3. data rejestracji,

 4. imię i nazwisko

 5. firma,

 6. adres zamieszkania lub adres siedziby,

 7. numer NIP,

 8. numer zlecenia,

 9. adres IP,

 10. informacje o przeglądarce internetowej,

 11. informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5. Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w zgłoszeniu rejestracyjnym lub w zapytaniu e-mailowym, w postaci adresu e-mail lub na zasadzie całkowitej dobrowolności imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, jest Agata Alberska prawnikonline24. Dane te przetwarzane są na podstawie zgody Klienta.

6. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi wysłania zapytania oraz uzyskania porady.

7. Administrator  może udostępnić dane kontaktowe Klienta dostawcom usług kurierskich w celu doręczenia Klientowi odpowiedzi na reklamację.

8. Ponadto, dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia otrzymanie porady.

10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę obecną jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

13. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię (jeśli zostanie podane),
 • nazwisko (jeśli zostanie podane),
 • adres e-mail,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

14. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.