Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez prawnikonline24

z dnia 1 lipca 2018 r. („Regulamin”)

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Usługodawcą jest Legal Arts Prawnikonline24 Agata Alberska,  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 16, 02-013, REGON 380212822, e-mail: kontakt@prawnikonline24.pl, nr telefonu 22 390 54 68, zwana dalej: „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez serwis internetowy o nazwie prawnikonline24, zwany dalej „Serwisem”.
 3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
 4. Usługi polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w Serwisie, którego główny element stanowi Panel Klienta. Celem systemu jest ułatwienie Klientowi uzyskania szybkiej porady prawnej online.
 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.
  1. na adres e-mail podany przez Klienta przy zakładaniu konta Klienta lub jeśli Klient nie założył konta Klienta – na adres wskazany przy rozpoczęciu korzystania z usługi;
  2. poprzez konto Klienta.
 6. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników ze stałym dostępem do internetu.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.
 3. Aby korzystać z Serwisu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w wersjach co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skriptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
 4. Korzystanie z Usług powiązane jest z posiadaniem konta poczty elektronicznej, które jest czynne i poprawnie skonfigurowane.
 5. Klient musi posiadać na komputerze lub urządzeniu programy, które pozwalają odczytywać, edytować oraz przesyłać pliki pochodzące z oprogramowania Office wersja 2010, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX, a także możliwość odczytywania i przesyłania plików *.PDF.

§ 3. Klient

 1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą a także przedsiębiorca robiący zakupy w sklepie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej ale zakup nie ma dla niego charakteru zawodowego. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Konto Klienta

 1. Klient uzyskuje od Usługodawcy niewyłączną licencję na korzystanie z systemu prawnikonline24, na następujących polach eksploatacji:
  1. Wysłanie Zapytania;
  2. Skierowanie wysłanego przez Klienta Zapytania do prawnika;
  3. Umożliwienie Klientowi korzystania z konta Klienta, w ramach którego może on kontaktować się z prawnikiem. Poprzez konto Klienta, Klient może otrzymać:
   1. Treść porady, przygotowanej przez prawnika, zwanej dalej: „Poradą” lub
   2. Treść przygotowanego przez prawnika wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia, opinii.
 2. Funkcjonalności konta Klienta
  1. Zapewnienie Klientowi narzędzie do komunikacji z prawnikiem – Klient ma możliwość
   1. zadawania prawnikowi pytań dodatkowych dotyczących treści przesłanej Porady;
   2. odbierania pytań zadawanych przez prawnika;
   3. przesyłania próśb o doprecyzowanie, czy wyjaśnienie treści przesłanej Porady;
   4. przesyłania załączników, np. skanów czy fotokopii dokumentów w formatach PDF czy jpg;
   5. odbierania załączników przesyłanych przez Prawnika;
  2. zapewnienie Klientowi możliwości pobierania faktur za usługę oraz wystawiania Opinii.
  3. konto Klienta może być zintegrowane z pocztą elektroniczną Klienta w ten sposób, iż   Klient będzie otrzymywał na e-maila powiadomienie, iż np. Prawnik przesłał treść Porady lub też zadał pytania dodatkowe, czy też przełożył termin przesłania treści Porady (np. ze względu na wymagany nakład pracy).
  4. konto Klienta zapewnia możliwość pobierania, zapisywania i drukowania treści korespondencji z Prawnikiem oraz Usługodawcą (także załączników). Klient może także skopiować treść z konta Klienta na swój własny komputer i ją wydrukować.
  5. W koncie Klienta Klient ma dostęp do swoich poprzednich pytań i udzielonych odpowiedzi, może nawiązać do poprzedniej korespondencji albo odtworzyć jej treść.

§ 5. Otrzymanie porady – treści cyforwej

 1. Treść Porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Konto Klienta lub poprzez email, na podstawie zadanego przez Klienta pytania głównego („Pytanie Główne”), w oparciu o ustawodawstwo polskie lub obce, w przewidywanym terminie 24/72 godzin zegarowych od momentu otrzymania informacji o wpływie środków od systemu płatniczego lub przesłania przez Klienta potwierdzenia przelewu tradycjnego – lub w terminie wskazanym indywidualnie.
 2. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Pytaniu Głównym i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia Porady, chyba że z treści Pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).
 3. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do przesłanek treści Porady („Pytania dodatkowe”). Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe wynosi 48/72 godzin od otrzymania przez Usługodawcę Pytania dodatkowego. Do Pytań Dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Pytania Głównego.
 4. Usługodawca może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady.

§ 6.  Pytania

 1. Klient, który chce zadać Pytanie, w formularzu wpisuje adres poczty elektronicznej.
 2. Po kliknięciu pola „Wysyłam” na podany adres elektroniczny Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail wraz z linkiem, którego kliknięcie przekierowuje Klienta do konta Klienta a także gotowa wycena – o ile Klient nie życzy sobie rejestracji konta Klienta. Warunkiem wysłania pytania do bezpłatnej wyceny jest uprzednia akceptacja Regulaminu prze Klienta. Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
 3. Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji e-mailowych o statusie jego sprawy, a także innych informacji niezbędnych do korzystania z Usług, prośby o wystawienie opinii, otrzymaniu czasowego rabatu na kolejne usługi, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, lub Regulaminu, informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu („Komunikaty”).

§ 7.  Wynagrodzenie

 1. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto za możliwość korzystania z systemu teleinformatycznego, w tym dostępu do konta Klienta – w zakresie dotyczącym z zadanego przez Klienta Pytania Głównego.
 2. Wycena jest bezpłatna.
 3. W dni robocze, w godzinach od 7 do 20, Klient otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 2 godzin od momentu otrzymania informacji o terminie Wyceny. W dni wolne od pracy lub po godzinach pracy, Klient otrzymuje Wycenę bez zbędnej zwłoki.
 4. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o Wycenie wraz z danymi do zapłaty:Mbank 96 1140 2004 0000 3802 7764 5805 kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

§ 8. Płatność

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
  1. Zrezygnować z Usługi;
  2. Skorzystać z opcji „Płacę”;
  3. Dokonać rejestracji konta Klienta.
 1. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za usługę Usługodawca może udzielić odpowiedzi Klientowi bez prawa zadawania pytań lub Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.

§ 9.  Faktury

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, klika w koncie Klienta na link „Chcę otrzymać fakturę” oraz podaje nazwę i adres firmy oraz NIP.
 2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego  kontakt@prawnikonline24.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
 4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wystawienia w koncie Klienta.
 5. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
 6. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.
 7. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

§ 10.  Zakres Porady

 1. Zakres przygotowanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu Głównym.
 2. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia. jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w Pytaniu Głównym. W szczególności dotyczy to Pytań, które dotyczą hipotetycznego stanu faktycznego.
 3. Usługodawca, przygotowując treść Porady może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Pytania Głównego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której przygotowanie treści Porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługodawca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.
 1. Usługodawca zaznacza, że nie świadczy usług polegających na:
  1. Prowadzeniu i świadczeniu usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna, doradztwa podatkowego.
  2. Działalności adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, mediatorów, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych.
  3. Doradztwa z reprezentacją w sądowych sprawach karnych, cywilnych oraz dotyczących prawa pracy.
  4. Występowania w postaci pełnomocnika strony przed sądem oraz innymi organami w sprawach prowadzonych lub pod patronatem adwokatów oraz radców prawnych.
 1. Usługodawca może świadczyć usługę, która polega na wyszukaniu profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. Usługodawca zaznacza, że umowa współpracy zawierana jest wtedy między Usługobiorcą i pełnomocnikiem (adwokatem, radcą).

§ 11. Pytania dodatkowe

 1. Klient ma prawo do przesłania dodatkowego pytania dotyczącego treści Odpowiedzi, zwanego dalej „Dodatkowym pytaniem”.
 2. Termin odpowiedzi na Dodatkowe pytanie zadane przez Klienta wynosi 48/72 godzin od momentu przesłania drogą elektroniczną treści pytania. Co do treści odpowiedzi na Dodatkowe pytanie przepisy dotyczące Odpowiedzi stosuje się odpowiednio.
 3. Klient nie może skarżyć treści Usługi w zakresie niekompletności lub nieprzydatności, powoływać się na szkodę wynikłą ze skorzystania z treści Usługi i domagać się zwrotu zapłaconej kwoty w przypadku, gdy chodzi o sprawy hipotetyczne a także, gdy nie opisał w całości oraz w wyczerpujący sposób stanu faktycznego w formularzu oraz Dodatkowym pytaniu oraz gdy pewne fakty pominął.
 4. W przypadku, gdy w toku odpowiedzi wymagana będzie kolejna interpretacja prawa lub zbadanie dokumentów prawnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z poszerzeniem treści odpowiedzi.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem a także przedsiębiorca korzystający z usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Prawnika, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§ 13. Opinie

 1. Klient może dobrowolnie wystawić opinię po skorzystaniu z Usługi oferowanej przez Serwis.
 2. Opinia może, ale nie musi zostać opublikowana przez Usługodawcę w Serwisie na podstronach zawierających komentarze Klientów.
 3. Treść Opinii powinna być prawdziwa i obiektywna, a także trzymać się ram dobrych obyczajów. Opinia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Za treść Opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
 5. Klient wyraża zgodę na publiczne opublikowanie w Serwisie jego Opinii.
 6. Usługodawca weryfikuje dodanie Opinii poprzez sprawdzenie czy Opinia została dodana przez faktycznego Klienta Serwisu, który nabył Usługę.

§ 14. Publikacja treści Pytania i Porady

 1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego Pytania Głównego, Uzupełnienia Pytania Głównego, Pytań Dodatkowych, jak i przesłanej Klientowi treści Porady („Publikacja”).
 2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
 3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
 4. Klient może zastrzec niepublikowanie poprzez zawiadomienie w koncie Klienta najpóźniej do 7-go dnia po przesłaniu treści Porady (dotyczącej Pytania Głównego).

§ 15. Pozbawienie Klienta możliwości korzystania z konta Klienta

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania konta Klienta w przypadku:
  1. Naruszenia przez Klienta Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. Udostępnienia przez Klienta hasła do konta Klienta osobom trzecim.
 1. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z konta Klienta z przyczyn wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 16. Interpretacja przepisów prawa

 1. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi są tworzone na podstawie przedstawionej przez Klienta informacji i opisu sytuacji prawnej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Usługodawca ma prawo poinformować Klienta o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta.
 2. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż zawsze zalecane jest Klientowi w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczeń społecznych, w celu pewności i prawidłowości rozwiązania problemu prawnego, aby wystąpił do właściwego organu z prośbą o interpretację indywidualną danych przepisów prawa, nawet jeśli przesłana została interpretacja od Usługodawcy.
 3. W przypadku, gdy władza publiczna nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń, powolnie i przewlekle podejmuje czynności i działania, Usługodawca nie podnosi za to odpowiedzialności.

§ 17. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w osobnych zakladkach w serwisie prawnikonline24 pod adresem https://prawnikonline24.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://prawnikonline24.pl/polityka-cookies/
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3.  Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w zgłoszeniu rejestracyjnym lub w zapytaniu e-mailowym, w postaci adresu e-mail lub na zasadzie całkowitej dobrowolności imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, jest Agata Alberska prawnikonline24. Dane te przetwarzane są na podstawie zgody Klienta.
 4.  Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi wysłania zapytania oraz uzyskania porady.
 5. Administrator  może udostępnić dane kontaktowe Klienta dostawcom usług kurierskich w celu doręczenia Klientowi odpowiedzi na reklamację.
 6. Ponadto, dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia otrzymanie porady.
 8. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę obecną jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 11. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię (jeśli zostanie podane),
  • nazwisko (jeśli zostanie podane),
  • adres e-mail,

  ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 12. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • firma,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • numer NIP,
  • numer zlecenia.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

§ 18. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
 4. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp. .
 5. W przypadku konsumentów, ust. 4 i 5 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

§ 19. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Kancelaria Legal Arts , Warszawa, ul. Lindleya 16, 02-013. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Podstawą reklamacji jest brak zgodności Usługi z umową.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
  2. wskazanie Porady, z którą wiąże się reklamacja (w tym numeru Pytania);
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 1. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 2. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
  1. Porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa (§ 15 ust. 1);
  2. Porada wskazuje, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych (§ 16 ust. 2);
  3. Porada nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;
  4. Porada jest niekorzystna dla Klienta (np. okazuje się, iż wniesienie apelacji jest bezzasadne, Klient jest w błędzie co do swoich uprawnień lub obowiązków);
  5. Usługodawca odmawia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres Pytania Głównego;
  6. Porada została udzielona co prawda z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan, w szczególności jeśli zadawał Pytania Dodatkowe do tej Porady;
  7. Porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Porady).
  8. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: https://prawnikonline24.pl/regulamin/, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Usługodawca mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 lipca 2018 r.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do korzystania z Serwisu, jeśli zadanie Pytania Głównego nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Jeśli Regulamin ulega zmianie, Klient, który dokonał Rejestracji, informowany jest o treści zmian w momencie pierwszego zalogowania się do konta Klienta (po zmianie Regulaminu). Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Usługodawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi (przesłanie treści Porady) przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Prawnika, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.