Opublikowano

Postępowanie po nabyciu spadku

Postępowanie po nabyciu spadku

Postępowanie po nabyciu spadku

Stan faktyczny: Zakończyłam sprawę spadkową. Mam orzeczenie sądu że spadek po zmarłej siostrze dziedziczy 1/2 ojciec i w 1/8 ja i moja 3 rodzeństwa. Co z takim orzeczeniem trzeba dalej zrobić? W skład spadku wchodzi mieszkanie oraz  połowa działki . Siostra równie miała długi około 60tys

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)

Postępowanie po nabyciu spadku

Po uzyskaniu postanowienia sądu o nabyciu spadku należy dopełnić obowiązków podatkowych i przedstawić we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o przyjęciu praw do spadku, a w przypadku, gdy nie podlega się zwolnieniu w zakresie podatku od spadków i darowizn, opłacić podatek.

Ponieważ w skład spadku wchodzi nieruchomość warto uwidocznić się w księdze wieczystej jako jej właściciel. Dzięki temu nie będzie problemów z dalszą odsprzedażą nieruchomości. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek w sądzie wieczystkoksięgowym o wpisanie współwłaściciela dołączając postanowienie sądu.

Natomiast, ponieważ do spadku zostało powołanych kilku spadkobierców sprawa się nieco komplikuje.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa tylko w jakiej części (w jakim ułamku) poszczególne osoby zostają powołane do spadku. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie wskazuje, który z przedmiotów wchodzących w skład spadku przypada na rzecz konkretnego spadkobiercy.

Postępowanie po nabyciu spadku

Takie ustalenia mogą zapaść dopiero po podziale majątku spadkowego. W sytuacji, kiedy Państwo jako spadkobiercy dojdą do porozumienia co do sposobu podziału tego majątku, nie trzeba kierować kolejnej sprawy do sądu. Podziału można dokonać w ramach umowy zawartej u notariusza – ponieważ do spadku wchodzi nieruchomość.

Do ugodowego działu spadku może dojść także przed sądem. To oczywiście trwa dłużej niż podpisanie stosownej umowy u notariusza, ale jest znacznie tańsze.

Zatem kolejnym krokiem, jaki powinniście Państwo podjąć jest dokonanie działu spadku. Zakładamy, iż istnieje między Wami zgoda co do sposobu dokonania tej czynności, zatem możecie Państwo dokonać tego w drodze umowy. Dokonanie działu spadku jest niezbędne dlatego, iż ma wywołać skutek w takiej postaci, iż każdy ze spadkobierców włada odziedziczoną przez siebie częścią spadku. Tak jest co do zasady. W Państwa sytuacji właściwy efekt miałby zostać osiągnięty w taki sposób, iż albo ktoś z Państwa stanie się właścicielem całego majątku spadkowego (tu w głównej mierze nieruchomości). Bardzo ważne w Państwa sytuacji jest to, iż wprawdzie sposób i warunki dokonania podziału określają same strony, to jednak nie mogą określić w umowie wielkości przysługujących im udziałów w odmienny sposób aniżeli wynika to z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (co do zasady).

Ponieważ w skład spadku wchodzi nieruchomość (bądź mieszkanie) to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W innych sytuacjach umowa o dział spadku może być zawarta w formie dowolnej, także ustnej. Koniecznym jest zatem udanie się do notariusza, który to sporządzi akt notarialny w przedmiotowej sprawie zgodnie z Państwa wytycznymi (zgodnymi) a zarazem zgodnie z literą prawa.

To samo dotyczy długu. Jeżeli dojdą Państwo do porozumienia w tym zakresie – można przed notariuszem również ustalić z czego dług zostanie spłacony. Jeżeli się to nie uda, podziału można dokonać przed sądem.

Postępowanie po nabyciu spadku