Opublikowano

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody - Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne: Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857)

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Zgodnie z art. 13 ustawy:

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

  1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

W komentowanym przepisie ustawodawca ustanowił zamknięty katalog praw wyłącznych polskiego związku sportowego, przyznając mu jednocześnie kompetencję do ich wykonywania (art. 13 ust. 1 u.s.).

Do uprawnień wyłącznych polskich związków sportowych nie należą:

1)

organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o inne trofea niż tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski;

2)

przygotowywanie reprezentantów Polski (członków kadry narodowej) do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym innym niż igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, igrzyska głuchych, mistrzostwa świata lub mistrzostwa Europy;

3)

organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

4)

przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu (aktualnie nie ma takiego wymogu; w konsekwencji to polski związek sportowy w pełni samodzielnie decyduje o powołaniu kadry narodowej);

5)

szkolenie oraz doskonalenie zawodowe trenerów, a także szkolenie sędziów sportowych.

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Nie oznacza to, że polskie związki sportowe nie mogą podejmować działań mieszczących się we wskazanym powyżej zakresie czynności. Nie mają one jedynie uprawnień wyłącznych w tej sferze, co oznacza, że takie działania mogą być prowadzone także przez inne podmioty, a związki nie mogą w nie w żaden sposób ingerować. 

Aktualnie nie ma także podstaw normatywnych do uznania domniemania kompetencji polskiego związku sportowego w tych sferach dotyczących danego sportu, które nie zostały zastrzeżone do właściwości innych podmiotów. Odwrotnie, ze względu na zastosowaną technikę legislacyjną, aktualnie podejmowanie działań, które nie należą do sfery praw wyłącznych polskiego związku sportowego wyznaczonej przez art. 13 ust. 1 u.s., jest indyferentne (ani nakazane, ani zakazane) i może być dokonywane przez wszystkie podmioty prawa. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu u.s.: „Wyłączne uprawnienia dla polskiego związku sportowego, w zakresie wskazanym w art. 13 projektu, ograniczają swobodę obywateli w zakresie organizowania lub uprawiania danego sportu. Ograniczenia te jednak nie występują w sporcie, w którym nie działa polski związek sportowy. W tym zakresie każdy może np. organizować zawody o tytuł mistrza Polski” 

W uzasadnieniu projektu u.s. wskazano także, iż: „Szczególna rola polskiego związku sportowego powoduje, że otrzymuje on swoisty monopol w zakresie określonych sfer aktywności wskazanych w art. 13. 

Rozwiązanie przyjęte w art. 13 ust. 1 pkt 1 u.s. stanowi istotne zawężenie sfery monopolu polskiego związku sportowego w porównaniu z poprzednio obowiązującymi regulacjami. Aktualnie związki mogą, na zasadzie wyłączności, organizować jedynie współzawodnictwo sportowe o dwa trofea: tytuł Mistrza Polski i Puchar Polski. W pozostałym zakresie współzawodnictwo sportowe w danym sporcie mogą organizować i prowadzić także inne podmioty, a polski związek sportowy nie może im tego zabronić.

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Ustawodawca nie ustanowił możliwości nałożenia sankcji na podmioty nieposiadające statusu polskiego związku sportowego, które będą organizowały i prowadziły współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski lub o Puchar Polski (przepisy u.s. nie zawierają chociażby odpowiednika art. 57 u.s.k., który uznawał prowadzenie działalności w zakresie sportu kwalifikowanego bez stosownych uprawnień za wykroczenie podlegające karze grzywny). Nie podlegają one również odpowiedzialności dyscyplinarnej sprawowanej przez związek i stosowanym w jej ramach sankcjom, które stanowią jedyny środek umożliwiający wyegzekwowanie reguł ustanawianych przez polskie związku sportowe. Przyznanie polskim związkom sportowym wyłączności poprzez ustanowienie normy o 

Ustawodawca jednak zrezygnował z istniejącego w uprzedniej ustawie, rozróżnienia na sport kwalifikowany (profesjonalny) i pozostały sport (sport amatorski), jednocześnie potwierdzając zasadę swobody uprawniania sportu i organizowania współzawodnictwa sportowego, która zostaje ograniczona wyłącznie w zakresie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski.

Co więcej, jeśli w jakimś sporcie istnieje określona lista norm i reguł gry, których należy przestrzegać, aby uprawiać ten sport w sposób bezpieczny, to każda osoba, która ten sport uprawia, również amatorsko, poza strukturami polskich związków sportowych, powinna tych norm przestrzegać. Zastosowanie „testu reguł gry” jako miernika należytej staranności jest możliwe także w przypadku amatorów i osób niebędących członkami czy zawodnikami klubów sportowych.

Na koniec należy odnieść się do zakresu przedmiotowego u.s.

  1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Ustawa nie rozróżnia sportu amatorskiego i nieamatorskiego. Ustawa definiuje sport bardzo szeroko – w ten sposób, że wykracza on poza klasyczne jego ujęcie definicyjne, przez co obejmuje nawet rekreację. W art. 2 ust. 1 u.s. nie wskazuje się bowiem ani na element współzawodnictwa, ani na jego instytucjonalizację, przyjmując ogólnie, że sport jest każdym przejawem fizycznej aktywności, która przyczynia się do poprawy kondycji, rozwoju stosunków społecznych lub osiągnięcia wyników sportowych.

Rozszerzenie definicji sportu z art. 2 ust. 1 u.s. nie ma przy tym większego znaczenia praktycznego, skoro, jak wskazano powyżej, przyjmuje on w zasadniczej części regulacji ustawowej znaczenie w odniesieniu do określonego jego przejawu (dotychczas „dyscypliny sportowej”). W takim zaś ujęciu sport będzie zjawiskiem, w które wpisana jest rywalizacja, i to zjawiskiem zarówno zinstytucjonalizowanym (wobec przyjęcia porządku organizacyjnego na czele z polskimi związkami sportowymi), jak i podlegającym przyjętym z góry regułom (wyznaczanym właśnie w takich ramach instytucjonalnych). Wobec tego zabieg ustawodawcy polegający na modyfikacji terminologicznej i na zerwaniu z określaniem sportu „kwalifikowanym” jest pozbawiony doniosłości.

Podsumowując należy wskazać:

  1. Również amatorska gra o Puchar Polski lub tytuł Mistrza Polski, podlega przepisom ustawy o sporcie,
  2. Za naruszenie przepisów dotyczących organizacji zawodów nie przewidziano żadnych sankcji. 

W jaki sposób zorganizować amatorskie zawody – Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Amatorski Puchar Polski

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, pytania własne można zadać klikając w ten link