Opublikowano

Budowa basenu

Budowa basenu

Stan faktyczny: Jestem włascicielką obiektu , gdzie prowadzę działalnosc gospodarczą – wynajem pokoi wraz z wyżywieniem -40 pokoi .Chcę wybudowac przed obiektem mały basen -przydomowy basen rekreacyjny wraz z zadaszeniem , aby korzystac z niego przez cały rok .Otrzymałam warunki zabudowy dla przydomowego basenu rekreacyjnego .Warunki są zapisane na moje nazwisko . Jeśli dostane pozwolenie na budowe , to równiez będzie ono wystawione imiennie , a nie na firme 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne: 

  1. Ustawy dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 07, Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) („Ustawa”)
  2. Rozporządzenie z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997, Nr.57, poz. 358) („Rozporządzenie”)
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) („Ustawa o podatku”)
  4. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) („Prawo budowlane”)

Budowa basenu

Zadane pytania:

-czy mogę taki basen wliczyć w koszta firmy(zbierając faktury ) i odliczać amortyzację ?

-czy projekt budowy powinnien byc na firmę (aby pozniej mieć koszta ) , czy może byc na moje nazwisko ?

-czy goscie mieszkajacy w moim obiekcie bedą mogli ( w świetle prawa ) nieodpłatnie korzystać z basenu ?to nie będzie publiczny basen .

-basen będzie miał wymiary 4,5mx 8m i 1.4 głęboki -czy musze zatrudnić ratownika ?

-jak sie zabezpieczyc przed ewentualna odpowiedzialnościa w razie jakiegos wypadku gosci na basenie .?

 

Budowa basenu. W dwóch pierwszych kwestiach, wskazuję co następuje. Aby basen był wliczony w działalność firmy powinien on być budowany i użytkowany przez Pani przedsiębiorstwo. 

Może Pani też np. wynajmować basen firmie co pozwoli na doliczanie kosztów jego użytkowania, eksploatacji i budowy do kosztów firmowych.

Jednym z kryteriów uznania danej rzeczy za środek trwały jest okres jego używania. Jak bowiem stanowi art. 22a ust. 1 Ustawy o podatku, amortyzacji podlegają składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Ustawodawca nie przewidział jednak tego warunku dla inwestycji w obcych środkach trwałych. Oznacza to, iż podlegają one amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (może on być również krótszy niż rok).

Wartość inwestycji w obcym środku trwałym używający traktuje jako własny środek trwały i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych. Inwestycja taka musi być jednak przyjęta do używania, a więc kompletna i zdatna do użytku. Oznacza to, iż na wartość początkową inwestycji składają się wszystkie poniesione w jej ramach wydatki, których nie można traktować jednostkowo (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 1999 r. – sygn. akt I SA/Wr 552/97).

W zależności od rodzaju poniesionych wydatków zaliczane są one do kosztów bezpośrednio bądź przez odpisy amortyzacyjne. W art. 22a Ustawy o podatku, określającym, jakie składniki majątku podlegają amortyzacji, ustawodawca wymienia m.in. inwestycje w obcych środkach trwałych (art. 22a ust. 2 pkt 1). Ustawa nie definiuje jednak pojęcia inwestycji w obcych środkach trwałych. W praktyce podatkowej przyjmuje się więc, że inwestycją w obcym środku trwałym jest ogół kosztów poniesionych przez podatnika na przystosowanie wynajmowanego lub wydzierżawianego obiektu do stanu zdatnego do używania. Inwestycją w obcym środku trwałym są także koszty ulepszenia używanego przez podatnika obcego środka trwałego, które przejawia się wzrostem jego wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia do używania.

Z kolei wydatki, które nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z Ustawą o podatku:

Art. 22a. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

. 1)  budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

. 2)  maszyny, urządzenia i środki transportu, 

. 3)  inne przedmioty 

–o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

. 1)  przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej
„inwestycjami w obcych środkach trwałych”, 

. 2)  budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, 

3) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

– zwane także środkami trwałymi;

Art. 22h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

  1.  od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i
    prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów; 

Odnośnie rozliczania budowy basenu „na przedsiębiorstwo” podczas, gdy to Pani posiada zezwolenie imienne na jego budowę, wskazuję na interpretację podatkową (w Pani przypadku stosowaną analogicznie): IBPBII/2/415-848/13/ŁCz Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 listopada 2013 r.:

Bez znaczenia dla uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych pozostaje okoliczność z jakiego powodu osoba ubiegająca się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową nie posiada pozwolenia na budowę wydanego na swoje imię i nazwisko. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych wyjątków, które usprawiedliwiałyby brak posiadania przez osobę ubiegającą się o zwrot pozwolenia na budowę, wydanego na imię i nazwisko tej osoby w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z budową budynku mieszkalnego, na którą to budowę zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenie jest wymagane. Ponadto nie ma wpływu na prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową fakt posiadania przez wnioskodawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Ustawodawca nie uzależnił prawa do zwrotu od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku po jego wybudowaniu.

Mogłaby Pani przenieść pozwolenie na budowę na Pani przedsiębiorstwo, gdyż najem zaproponowany powyżej będzie dotyczyć jedynie amortyzacji już użytkowanego obiektu. 

Przenieść można również decyzję o pozwoleniu na budowę części zamierzenia inwestycyjnego, zwłaszcza jeśli objęta wnioskiem o przeniesienie inwestycja stanowi taki obiekt budowlany, który może samodzielnie funkcjonować zgodnie z jego przeznaczeniem, mimo jego wyodrębnienia z całości zamierzenia inwestycyjnego.

Budowa basenu

Zgodnie z prawem budowlanym:

Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Bez znaczenia pozostaje również, jaki podmiot był inwestorem i na kogo decyzja zostanie przeniesiona. Możliwe jest zatem przeniesienie decyzji wydanej na rzecz spółki z o.o. na osobę fizyczną, czy też z osoby fizycznej na wspólników spółki cywilnej czy spółkę akcyjną. Przenieść można decyzję pozwolenia na budowę każdego obiektu budowlanego. Warunkiem jest tylko, aby decyzja taka była ważna.

Pani goście będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Budowa basenu

Aby taki basen mógł jednak funkcjonować dla gości spełniając wszystkie wymagania a także zapewniając Pani bezpieczeństwo prawne – musi Pani spełnić szereg przesłanek, poczynając od stworzenia regulaminu użytkowania takiego basenu. 

Basenem w rozumieniu przepisów jest obiekt wyposażony w sztuczny zbiornik wodny (fachowo nazywany pływalnią) przeznaczony do kąpieli, mający trwałe brzegi i dno, zaopatrywany w wodę przepływową oraz mający urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Pływalnie mogą być kryte i odkryte. Przedstawione poniżej warunki odnoszą się zarówno do pływalni krytych i odkrytych.

Budowa basenu

Zgodnie z Ustawą:

art. 54

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, a także obowiązki osób prawnych i fizycznych, o których mowa w ust 1 i 2.

Budowa basenu

Zgodnie z rozporządzeniem:

§ 3. 1. Przy każdym kąpielisku i pływalni powinien być umieszczony na widocznym miejscu regulamin ustalony przez kierownika.

2. Regulamin powinien być umieszczony na tablicy o minimalnych wymiarach 120 cm x 70 cm, sporządzo­ny literami wielkości nie mniejszej niż 1 cm.

Regulamin powinien w szczególności:

1)      określać nazwę i adres prowadzącego pływalnię,

2)   przewidywać zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

3)      zawierać następujące postanowienia:

a)      dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

b)      zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć,

c)      grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,

d)    zajęcia na pływalni krytej mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników,

e)    osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni,

f)       wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

Prowadzący pływalnię zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni w szczególności poprzez:

1)      wyraźne oznaczenie granic pływalni, w ramach których oznacza się granice miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać,

2)      wyposażenie w sprzęt ratowniczy,

3)   stałą obserwację przez ratownika (ratowników) lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,

4)      oznaczenie głębokości wody w sposób trwały i widoczny,

5)      wyposażenie pływalni w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy,

6)      wyposażenie pływalni w sprzęt ratunkowy,

7)      trwałe ogrodzenie pływalni odkrytej,

8)      bezpośrednią łączność telefoniczną z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Policji,

9)      zamykanie pływalni w określonych godzinach, w których nie pracuje służba ratownicza.

 

Minimalne normy zatrudnienia ratowników na pływalniach wynoszą na pływalniach dysponujących nieckami o długości do 25 m – jeden ratownik.

Budowa basenu

Ponadto należy wskazać, że pływalnia powinna być wyposażona w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:

1)   koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m,

2)   żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m.

Zgodnie z rozporządzeniem:

§ 15. Ustala się następujące minimalne normy zatrudnienia ratowników:

1) w kąpieliskach śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik od strony lądu i jeden ratownik od strony lustra wody,

2) na pływalniach dysponujących nieckami o długo­ści do 25 m – jeden ratownik.

§ 12. Pływalnia powinna być wyposażona w nastę­pujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości do 50 m i cztery na pły­walniach o długości powyżej 50 m,

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pły­walniach o długości do 50 m oraz cztery na pływal­niach o długości powyżej 50 m.

Budowa basenu