Opublikowano

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Stan faktyczny: W lipcu w Hiszpanii zginął ojciec mojej córki – nie mieliśmy ślubu. Jak uzyskać akt zgonu? W Polsce osoba ta nie została zgłoszona i dalej figuruje jako żyjąca. Dostałam z Ambasady za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo od koronera, ale niestety dokument ten nie będzie brany pod uwage w Polskim urzedzie, prosilam również o pomoc w uzyskaniu aktu zgonu niestety bez odpowiedzi. Blokuje mi to założenie sprawy o spadek oraz złożenia dokumentów o rente dla syna-rodzina zmarłego nie informuje mnie o niczym a chwilami wydaje mi się że kłamie,pogrzeb juz sie odbyl w Polsce a oni twierdza że nie zostalo zamkniete śledztwo i potrwa to rok-troche to dziwne . Po czyjej stronie leży obowiązek płacenia renty? Jak się za to zabrać? 

Przedłożone dokumenty: brak

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
 2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440)

W celu uzyskania informacji o śmierci ojca i pomocy w uzyskaniu aktu zgonu musi się Pani zwrócić do Ambasady RP w Hiszpanii.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

We wniosku należy zamieścić:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy (będzie to Pani córka- Pani natomiast występuje jako jego przedstawicielka ustawowa),
 • wskazanie rodzaju aktu wnioskowanego: akt zgonu ojca Pani dziecka,
 • wskazanie prawdopodobnej daty i miejsca zgonu,
 • stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby wymienionej na akcie stanu cywilnego,
 • imię i nazwisko ojca dziecka,
 • datę i miejsce urodzenia ojca dziecka,
 • imiona rodziców ojca dziecka,
 • inne dane mogące pomóc w uzyskaniu aktu stanu cywilnego, np. kiedy ojciec  dziecka przybył do Hiszpanii.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Ponieważ ojciec dziecka nie żyje, ambasada polski prześle Pani akt zgonu, w przeciwnym razie przekaże informację, że ojciec dziecka żyje.

Po otrzymaniu aktu zgonu z Hiszpanii będzie trzeba dokonać tzw. jego umiejscowienia, inaczej zwanego transkrypcją w polskiej księdze stanu cywilnego.

Umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego jest regulowane ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu”.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Zgodnie z art. 15 ustawy „transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania zmarłego w Polsce”.

Jeżeli z jakiś powodów nie będzie możliwe uzyskanie aktu zgonu ojca dziecka, może Pani wystąpić (w imieniu syna) do sądu rejonowego z wnioskiem o uznanie ojca dziecka za zmarłego – niestety do tej czynności konieczny jest znaczny upływ czasu, więc prawdopodobnie nie skorzysta Pani z tej możliwości.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Przesłanką rozpoczęcia postępowanie celem uznania osoby za zmarłą jest fakt zaginięcia określonej osoby. Zaginiecie należy rozumieć jako zniknięcie bez śladu oraz brak jakiegokolwiek kontaktowania się z najbliższymi, co prowadzi do przekonania, że osoba ta nie żyje.

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu cywilnego „zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu”.

Sąd, uznając daną osobę za zmarłą, wydaje postanowienie, w którym wskazuje dane osoby, której postanowienie dotyczy, oraz datę i godzinę, z którą uznaje się osobę za zmarłą. Chodzi tu o chwilę najbardziej prawdopodobną. W przypadku braku danych uznaje się pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeżeli w orzeczeniu ustalono tylko datę śmierci, za jej godzinę uważa się koniec tego dnia.

Na podstawie postanowienia sądu urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkani zmarłego w Polsce sporządza akt zgonu.

Odnośnie renty wyjaśniam, że zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy FUS „Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń”.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Według zaś art. 67 ust. 1 ustawy „Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice”.

Należy mieć na uwadze treść art. 68 ust. 1 pkt 2, który stanowi, iż dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Ponadto stosownie do art. 68 ust. 2 ustawy „Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów”.

Proszę zauważyć, iż treść art. 67 ustawy zdanie pierwsze wskazuje, iż członkowie rodziny są uprawnieni do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 68-71.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Art. 68 ustawy, co do zasady wskazuje do jakiego wieku dziecko jest uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Następnie art. 70 ustawy wskazuje, kiedy wdowa uprawniona jest do renty rodzinnej, a art. 71 ustawy wskazuje okoliczności, gdy rodzice zmarłej osoby są uprawnieni do renty rodzinnej.

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotowa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części poświęconej rencie rodzinnej wskazuje jedynie krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej, czas trwania świadczenia, a także wysokość świadczenia. Przepisy nie przewidują, iż w razie ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez rodzica osoby otrzymującej świadczenie w postaci renty rodzinnej ta uległaby zawieszeniu, zmniejszeniu, czy też dziecko utraciłoby prawo do świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wniosków o wydanie aktów zgony oraz innych dokumentów. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Wydanie aktu zgonu osoby zmarłej za granicą

Opublikowano

Tarcza antykryzysowa – gdzie i o co wnioskować

Tarcza antykryzysowa - gdzie i o co wnioskować

02.04.2020 r. Tarcza antykryzysowa – gdzie i o co wnioskować

Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową.
W tarczy zawarto mechanizmy pomocowe dla firm w czasie kryzysu m.in. umożliwienie radom danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy.

Pomoc w przypadku utraty pracy

Uprawniony do pomocy jest przedsiębiorca, który odnotował odpowiedni spadek obrotów gospodarczych. Będzie mógł pobierać dopłaty do pensji pracowników, w tym zatrudnionych na zleceniu lub umowie o świadczenie usług (najczęściej samozatrudnieni), którzy są objęci przestojem lub skróconym czasem pracy. Do wsparcia uprawniona jest firma, która nie zalega z płatnością podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r.; wyjątkiem będzie np. przypadek gdy firma korzysta z odroczenia płatności).

Wniosek należy składać do wojewódzkiego urzędu pracy.

Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających do 249 osób

Do pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują odpowiedni spadek obrotów gospodarczych. Będą mogli pobierać dopłaty do pensji pracowników, w tym zatrudnionych na zleceniu lub umowie o świadczenie usług. Wnioski w tej sprawie należy składać do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. We wniosku przedsiębiorca oświadcza m.in. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (czyli m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy), niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r). Będzie musiał też złożyć oświadczenia o posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem i wysokości ich wynagrodzenia (w tym należnych składek).

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie dotyczy okresu od marca do maja i dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność od lutego 2020 r. (samozatrudnienie, twórcy, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego) oraz osoby z nimi współpracujące (np. męża pomagającego formalnie żonie w interesach).

Wniosek dostępny na stronie internetowej organu rentowego składa się do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Postojowe dla małych firm 

O świadczenie może się ubiegać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, u której nastąpił przestój, pod warunkiem że rozpoczęła prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020 r. Gdy jeszcze nie zawiesiła działalności, będzie ją też obowiązywać kryterium spadku przychodów o 15 % oraz górny limit przychodów (3 krotność przeciętnego wynagrodzenia). Oznacza to, że jeżeli wniosek o postojowe został złożony w kwietniu, będzie ono przysługiwało, jeżeli w marcu w stosunku do lutego przychody firmy zmieszczą się w ustawowych widełkach.

Wniosek należy składać do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Tarcza antykryzysowa – gdzie i o co wnioskować