Opublikowano

Czy pracodawca może zmusić pracownika do założenia profilu zaufanego?

zy pracodawca może zmusić pracownika do założenia profilu zaufanego?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do założenia profilu zaufanego?

Stan faktyczny:  Czy pracodawca (instytucja Państwowa) ma prawo zmusić mnie do założenia osobistego profilu zaufanego (niezależnie czy potwierdzonego osobiście przez ZUS czy przez bank) z którego będę korzystała służbowo.? Tzn  czy mam obowiązek logowania się do Państwowej platformy / systemu przy pomocy PRYWATNEGO profilu zaufanego i np odpowiadania na sprawy służbowe z wykorzystaniem swojego profilu zaufanego. Czy ja jako pracownik mogę być zrównana ze mną jako obywatelem (skoro profil zaufany to mój osobisty/prywatny profil)

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)
  2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

Czy pracodawca może zmusić pracownika do założenia profilu zaufanego?

W procesach, w których wymagany jest elektroniczny podpis dokumentów urzędowych pracodawca powinien wyposażyć pracowników w podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis spełniający warunki określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Procedury urzędowe muszą wynikać z przepisów prawa. Jeśli są z niezgodne z przepisami nie można uznać ich za prawidłowe oraz stosować. Decyzja Pani pracodawcy powinna zostać przedstawiona pracownikom na piśmie wraz z uzasadnieniem takich poczynań oraz przede wszystkim z określoną podstawą prawną działań. Można domniemywać, iż podstawy takie nie istnieją gdyż nie można założyć, że urząd może żądać używania prywatnego z zasady profilu do celów służbowych. Brak podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z używaniem profilu zaufanego jest jednoczenie łamaniem zasady z artykułu 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Pracodawca może wskazywać np., że konieczność zakładania kont na platformie ePUAP wynika ze zmiany przepisów Ordynacji podatkowej nakładającej obowiązek doręczenia pism m.in. profesjonalnym pełnomocnikom w formie elektronicznej (art. 144 § 5 o. p.) oraz art. 74a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi że pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki wymóg byłby usprawiedliwiony potrzebą wymieniania korespondencji z petentami. Jednak w takiej sytuacji, pracodawca powinien udostępnić Państwu podpis kwalifikowany. 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do założenia profilu zaufanego?

Jeżeli mają Państwo pytania własne można je zadać klikając w ten link