Opublikowano

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

Stan faktyczny: Prowadzę działalność gospodarczą  (Przedszkole prywatna placówka) dostałam pismo z urzędu w sprawie dotacji oświatowych, które otrzymuje co miesiąc na dziecko w przedszkolu, z pisma wynika że od stycznia tego roku źle naliczali mi jak i innym placówką tego typu dotacje, i że nastąpił błąd, ( błąd ze strony urzędu) teraz urząd każe mi spłacić około 16 tyś zł w trybie 7 dni

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) 
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

Na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu j.s.t. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (art. 252 ust. 3 – 5 ww. ustawy). W związku z tym w sytuacji wypłaty zbyt wysokiej dotacji organ dotujący może się domagać zwrotu dotacji w terminie 15 dni. Ponadto żądaniem zwrotu może być objęta nadpłata za okres 5 lat wstecz – art. 70 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Jeśli przedszkole nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, może udzielić na nie odpowiedzi do urzędu miasta w toku postępowania kontrolnego. Gdyby z kolei organ dotujący zdecydował się na dochodzenie zapłaty i wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do zwrotu, przedszkole będzie mogło wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego zgodnie z pouczeniem w decyzji lub także dalej przed sądem administracyjnym. 

W Pani przypadku należy złożyć pisemną odpowiedź – może Pani ją złożyć nawet na spotkaniu w dniu 30.10. – w oparciu o ust. 5 wskazanego wyżej przepisu ustawy o finansach publicznych:

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Zgodnie bowiem z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 r. III SA/Po 248/19 zobowiązanie do zwrotu nie należy do istoty stosunku dotacji, który polega na bezzwrotnym, co do zasady, transferze środków publicznych z budżetu do beneficjenta. Zobowiązanie do zwrotu dotacji do budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest w założeniu ustawodawcy wyjątkiem od reguły i najczęściej wynika dopiero z decyzji wydanej na podstawie art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda stanowiącą podstawę funkcjonowania stosunków obligacyjnych w prawie cywilnym – zawarte umowy muszą być dotrzymywane. Zarówno organy administracyjne, jak i sądy administracyjne nie są powołane do badania i oceny zawartej przez strony takiej umowy oraz sposobu i zakresu jej realizacji. Wszelkiego rodzaju kwestie i spory rodzące się na tle prawidłowego wykonywania zawartej pomiędzy stronami umowy władny jest rozstrzygać wyłącznie sąd cywilny. Dopóki zatem umowa w drodze porozumienia między stronami nie zostanie zmieniona lub wykonywanie nie zostanie zakwestionowane stosownym wyrokiem przez sąd cywilny, to wiąże ona obie strony, które zobowiązane są do jej przestrzegania (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. III SA/Po 354/18.

Kluczowym argumentem w Pani sprawie jest fakt, że nie można uznać za prawidłowe takiego postępowania organu administracji, który zawiadamia podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne o zmianie stawki na dany rok kalendarzowy przez jej zmniejszenie już po ostatecznym rozliczeniu dotacji i w konsekwencji żąda zwrotu pobranej wcześniej dotacji. Takie działanie podważa stabilność sytuacji finansowej szkoły gwarantowaną dla organów prowadzących przedszkola niepubliczne przez ustawę o systemie oświaty. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne, nie ma możliwości tworzenia rezerwy finansowej, która pozwalałaby na dokonywanie zwrotu udzielonej dotacji na wypadek, gdyby organ zmienił zasady jej wyliczania po zakończeniu roku kalendarzowego, na który została przyznana (i po rozliczeniu dotacji). Podmiot ten działając w zaufaniu do organu dotującego, może i powinien wykorzystać przyznane środki na działalność przedszkola niepublicznego. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dotacji za dany rok kalendarzowy, jeżeli sam nie dopuści się nieprawidłowości, ma w pełni usprawiedliwione oczekiwanie, że nie zostanie zaskoczony przez organ gminy żądaniem zwrotu udzielonej dotacji (którą już wydatkował). W przeciwnym wypadku podmioty te działałyby w permanentnym stanie niepewności odnośnie zapewnienia finansowania prowadzonych przedszkoli niepublicznych, nie mając jednocześnie żadnego wpływu na prawidłowość działania organu (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2018 r. I SA/Bk 1648/17). 

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu

W świetle powyższego należy powołać się w piśmie na wskazane argumenty, podkreślając to że dotacja została wykorzystana na cele wskazane w umowie a uchybienie leży po stronie organu, gdyż organ nie udzielił dotacji nienależnej ale udzielił jej w wysokości zawyżonej a nie, że została pobrana w wysokości zawyżonej (w takiej sytuacji wina leżałaby po Państwa stronie).

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu pism urzędowych w zakresie zwrotu dotacji. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Zwrot dotacji oświatowych na skutek błędu urzędu