Opublikowano

Dropshipping do USA – podatki

Dropshipping do USA - podatki

Dropshipping do USA – podatki

Stan faktyczny: Zamierzam w niedługim czasie rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się dropshippingiem z Chin do USA. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, dropshipping odbywałby się na zasadzie pośrednictwa. Jakie dodatkowe opłaty, prócz podatku dochodowego będą mnie dotyczyły? Zamierzam korzystać z serwisu shopify, który pomoże regulować kwestię podatków za sprzedaż produktów w USA. Serdecznie proszę o wycenę odpowiedzi.

W polskich przepisach podatkowych brak jest uregulowań, które odnoszą się wprost do problematyki dropshippingu zarówno w obrocie krajowym jak również poza granicami kraju. W świetle powyższego powinny mieć zastosowanie przepisy ogólne zarówno na gruncie podatku VAT jak również podatku dochodowego.

Dropshipping do USA – podatki

Import towarów wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT, a w niektórych sytuacjach również cła. Są to tzw. opłaty importowe. W kontekście omawianej problematyki istotne jest określenie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa w dropshippingu. Z założenia przedsiębiorca występujący w roli pośrednika nie uczestniczy w dostawie towarów. Dostawa odbywa się pomiędzy przedsiębiorcą z kraju trzeciego a nabywcą, którym jest najczęściej w tym modelu osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W tej sytuacji obowiązek zapłaty podatku VAT i ewentualnie cła będzie spoczywał na nabywcy towaru, którym jest klient e-sklepu.

Siedziba działalności gospodarczej dostawcy towarów jest będzie w Chinach. Zgodnie z zasadą art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.Usługi dropshippingu polskiego przedsiębiorcy powinny być opodatkowane w Chinach.

Dropshipping do USA – podatki

W celu określania amerykańskich obowiązków podatkowych każdej ze stron w modelu dropshipping bardzo ważne jest ustalenie więzi podatkowych, „nexus” wszystkich podmiotów uczestnicy w sprzedaży wysyłkowej do USA. O ile na rynkach europejskich oprócz podatków korporacyjnych czy dochodowych obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), to w USA są to podatki stanowe. Powstanie obowiązków w tym zakresie determinuje szereg czynników nazwanych ogólnie słowem nexus.

Oznacza to, że podatki będą inne zależnie od stanu, w którym będzie Pan prowadzić sprzedaż. Jeżeli w danym stanie działalność Pana firmy ustanowi nexus, to będzie Pan miał do czynienia z obowiązkiem sprawozdawczo-podatkowym i to głównie w zakresie podatku sprzedażowego sales tax (chociaż istnieją również inne podatki w zależności od stanu).

Podatek sales tax jest podatkiem stanowym, co oznacza, że każdy ze stanów Ameryki ustala swoje własne regulacje i zasady dotyczące obowiązków w tym zakresie. Każdy ze stanów ustala również swoje własne stawki podatku oraz sposób ich naliczania w zależności od wielu czynników związanych z transakcją oraz miejscem zakupu/wysyłki towaru.

Dropshipping do USA – podatki

Najprościej rzecz ujmując, jeżeli w danym stanie Pana działalność spowoduje powstanie nexusa, to wtedy spoczywać będzie na Panu obowiązek sprawozdawczo-podatkowy w danym stanie. Co oznacza, że niektóre raporty będą niezbędne do złożenia w urzędach, nawet jeżeli nie miał Pan sprzedaży objętej podatkiem. Dotyczyć to będzie zarówno podatku sales tax, jak i innych podatków nakładanych przez poszczególne stany.

Pomimo iż każdy ze stanów w trochę inny sposób określa czy dla Twojej działalności powstał nexus, to w większości przypadków będzie miało to związek albo z fizyczną obecnością Pana firmy w danym stanie lub wystąpieniem powiązania ekonomicznego.

Do fizycznej obecności zaliczane są:

  • Posiadanie biura,
  • Zatrudnianie pracownika,
  • Posiadanie magazynu,
  • Posiadanie afiliantów,
  • Magazynowanie towaru,
  • Tymczasowa działalność biznesowa taka jak np. udział w targach.

Teraz nie tylko fizyczna obecność, ale również ekonomiczna w danym stanie powoduje powstanie nexusa.

Dropshipping do USA – podatki

Oznacza to, że nawet jeżeli nie posiada Pan obecności fizycznej (np. magazynu) w danym stanie, ale spełni Pan inne warunki powodujące powstanie nexusa, to zostanie Pan objęty obowiązkiem sprawozdawczo-podatkowym.

Czynnikami decydującymi są wielkość sprzedaży lub/i ilość transakcji w danym stanie. Oczywiście każdy ze stanów we własnym zakresie decyduje o tym, co dokładnie powoduje powstanie nexusa ekonomicznego.

Limit sprzedaży oscyluje obecnie na poziomie od $10,000 do $500,000 w górę. Każdy stan ustala inny okres, w jakim limit musi zostać osiągnięty np.:

  • w minionym rok kalendarzowym,
  • w minionym lub bieżącym roku kalendarzowym,
  • ostatnich 12 miesiącach.

Limity transakcji są również inne dla poszczególnych stanów i są w zakresie od 100 do 200 transakcji w górę w danym stanie.

Dropshipping do USA – podatki

Jeżeli chcieliby Państwo zadać pytania własne, można to zrobić klikając w ten link