Opublikowano

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Stan faktyczny: Z tego co wiem nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeśli uzyskuje się przychody do 1300 zł. Czy jest możliwość, aby podpisać z osobą prywatną (zakładając, że nie przekroczy ona przychodu 1300 zł) umowę, według której ta osoba będzie mogła świadczyć usługi pod moją marką, ale we własnym imieniu bez zakładania przez nią działalności? Trochę na zasadzie franczyzy. Proszę o odpowiedź.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, który reguluje działalność nierejestrowaną. Zgodnie z tym przepisem nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Działalność nierejestrowana to niebędąca działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2018 r. była to kwota 1050 zł).

W kategorii przychodu należnego mieszczą się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Oznacza to, że do obliczenia limitu brane są pod uwagę również te kwoty, które przysługują sprzedawcy z tytułu sprzedaży, nawet jeżeli fizycznie ich nie otrzymał. W rezultacie w celu obliczenia limitu uwzględnia się wyłącznie otrzymany miesięczny przychód bez pomniejszenia go o koszty.
Jeżeli przychód należny przekroczył w danym miesiącu określony limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1ba–1bc ustawy PIT przychody uzyskane z tytułu działalności nierejestrowej są uznawane jako przychody z innych źródeł (a nie przychody z działalności gospodarczej). W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami w zeznaniu rocznym PIT-36. W przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy co jest kolejnym ułatwieniem dla podatników wykonujących działalność nierejestrowaną.

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Działalność nierejestrowana nie wymaga zgłoszenia do CEIDG, ZUS ani również podatnik nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Podatek z działalności nierejestrowanej rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36 w części D. wiersz nr 9 „Inne źródła przychodu”. Ważne jest to, że w zeznaniu rocznym ma Pan możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Nie zmienia to jednak faktu, że nie można tych kosztów uwzględnić w limicie miesięcznym dającym prawo do skorzystania z działalności nierejestrowanej.

Przedsiębiorca nierejestrowy musi mieć jednak na względzie potencjalny obowiązek wystawienia na rzecz kupującego bądź usługobiorcy rachunku, który dokumentować będzie sprzedaż bądź wykonanie usługi. Obowiązek wystawienia rachunku przez przedsiębiorcę nierejestrowego dotyczyć będzie sytuacji, gdy otrzyma on takie żądanie od drugiej strony i wynika z art. 87 §1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

§1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Przedsiębiorca nierejestrowy nie będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT, jeśli zdecyduje się na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a więc nie dokona rejestracji w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny. Brak rejestracji nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nierejestrowy pozbawiony zostanie prawa do wystawienia faktury. Co istotne, w określonych przypadkach do wystawienia faktury nawet będzie zobowiązany.

Działalność nieewidencjonowana a franczyza

Natomiast jeśli prowadzi się działalność nierejestrową i świadczy usługi – wykonuje się umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenie. W takim przypadku Pan jako zleceniodawca, pełni wtedy obowiązki płatnika składek  –  ma Pan więc obowiązek w ciągu 7 dni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS.