Opublikowano

Strajk nauczycieli a egzaminy i egzaminatorzy

zwolenienie dyscyplinarneumowa o pracę

Strajk nauczycieli a egzaminy i egzaminatorzy

Stan faktyczny: Czy egzaminator pracujący na co dzień jako nauczyciel może brać  udział w sprawdzaniu prac z egzaminu np. gimnazjalnego. Zadaję to pytanie w związku ze strajkiem nauczycieli.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2572 z późn. zm.)
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 19)

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty egzaminatorem może być osoba, która:
1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, co oznacza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie oraz nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1.
Okręgowe komisje egzaminacyjne są w zasadzie niezależnymi od CKE i podległymi organizacyjnie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania państwowymi jednostkami organizacyjnymi. Ich podstawowe zadanie to organizacja i przeprowadzanie form oceniania zewnętrznego (egzaminów i sprawdzianu).

Przepis nie określa wprawdzie, w jakim zakresie i kierunku OKE mają szkolić kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów, lecz wynika to już choćby z samego zakresu ich funkcji. Okręgowe komisje egzaminacyjne powinny zatem skupić się na szkoleniach niezbędnych egzaminatorom do prawidłowego wykonywania przez nich zadań. W ich zakresie działania nie leży natomiast bezpośrednio organizowanie szkoleń dla ogółu nauczycieli, nawet jeżeli miałyby one dotyczyć zasad oceniania czy też tzw. pomiaru dydaktycznego, którymi komisje egzaminacyjne zajmują się w ramach swej bieżącej działalności. Zob. także tezę 10 do komentowanego artykułu.
Wymaganie legitymowania się przez egzaminatora OKE określonym poziomem kwalifikacji zostało zdefiniowane alternatywnie. Ustawodawca posłużył się bowiem spójnikiem „albo”, który wskazywałby na alternatywę rozłączną. Zabieg ten należy uznać za oczywiście niezamierzony, a zatem egzaminatorem może być osoba jednocześnie mająca kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, jak również będąca nauczycielem akademickim danej specjalności. Wydaje się przy tym, że mimo niejasnej konstrukcji językowej przepisu od egzaminatorów (czy to będących nauczycielami, czy też nauczycielami akademickimi) należy generalnie wymagać wykształcenia w kierunku lub specjalności, z którą wiąże się sprawdzian lub egzamin.
„Nauczycielem” jest osoba zatrudniona zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela. Przepis art. 1 ust. 1 tej ustawy określa, w jakich jednostkach organizacyjnych zatrudnia się pracowników według jej przepisów. Poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli danej szkoły należy natomiast określić na podstawie art. 9 ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymaganie określone w ust. 3 pkt 2 ma na celu dopuszczenie do udziału w przeprowadzeniu sprawdzianu lub egzaminów osób znających proces dydaktyczny i mających wystarczające doświadczenie. Chodzi tu generalnie o trzyletni staż zawodowy w charakterze nauczyciela lub nauczyciela akademickiego. Ustawa nie wymaga przy tym ciągłości pracy w tym charakterze; możliwe jest więc np. podejmowanie pracy dydaktycznej z przerwami, spowodowanymi np. urlopem bezpłatnym lub wykonywaniem pracy innej niż praca w zawodzie nauczycielskim.

Spełnianie warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 Karty Nauczyciela oznacza, że do osób ubiegających się o wpis na listę egzaminatorów stosuje się odpowiednio warunki określone dla zatrudniania nauczycieli. Kandydat może być zatem wpisany na listę egzaminatorów OKE, jeżeli:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
3) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

W związku z powyższym, nauczyciel może brać udział w ocenianiu prac egzaminacyjnych jako egzaminator. Jest to jego funkcja niezależna od statusu nauczyciela, a więc strajk nauczycieli nie powinien wpłynąć na wykonywanie tych obowiązków, zwłaszcza że wynagrodzenie za te czynności jest wynagrodzeniem odrębnym.

Opublikowano

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Stan faktyczny: Otrzymalem 25 pkt. karnych za przekroczenie predkosci na terenie Polski , podczas 3 wyjadow. Odebrano mi dokument niemiecki w Polsce.Po tym fakcie zorientowalem sie ze nie mam pokwitowania na odebrany dokument.W efekcie nie potrafie przypomniec sobie jak przebiegla ta sytuacja.Przy kontroli drogowej we Francji oznajmilem Policjantowi , ze nie posiadam dokumentu przy sobie.Nie robil z tego problemu.wylegitymowalem sie polskim Dowodem Osobistym i podalem adres zameldowania we Francji.Wszystko bylo O.K. jak w cywilizowanym kraju (…)

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (dalej „prawo o ruchu”)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488 (R) (dalej „rozporządzenie”)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.0.600) (dalej „ustawa”)

Zadane pytania:

1. Czy mam dalej probowac szczescia w Polsce???

2. Czy zmienic obywatelstwo z chorego na normalne i wyrobic prawo jazdy w cywilizowanym swiecie?

3.Czy zdobyc uprawnienia na Ukrainie i przepisac dokument na polski , a z polskiego ponownie na francuski?

 

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Poniżej wskazuje na przepisy sytuację regulujące:

Prawo o ruchu

Art. 114. 

1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: 

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty: 

a) 

b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1; 

Rozporządzenie

§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o: 

1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia; 

2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia. 

Ustawa

Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na: 

1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji; 

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli: 

b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Egzamin kontrolny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, osoba skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji zachowuje uprawnienia do kierowania pojazdami. W ciągu najpóźniej 3 dni od daty egzaminu dokumenty z potwierdzeniem pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego przesyłane są do wydziału komunikacji, gdzie możliwy jest odbiór zatrzymanego prawa jazdy.

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

W świetle powyższego, odpowiadając na pytanie: prawo jazdy nie zostało Panu zabrane, ale musiał Pan złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy,oraz badanie psychologiczne. Dopiero, gdyby Pan nie zdał egzaminu lub nie przeszedł pozytywnie weryfikacji psychologicznej, prawo jazdy zostanie cofnięte.

Dodać należy, że Pana prawo jazdy obowiązuje na terytorium Polski. Osoby posiadające prawo jazdy, które zostało uzyskane w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w kraju członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy uzyskanego w tych państwach.

Ważne prawo jazdy pochodzące z kraju Unii Europejskiej pozostaje ważne o ile nie zmieni się miejsce zamieszkania jego właściciela. Jeżeli miejsce zamieszkania zmieni się, to takie prawo jazdy należy wymienić. Wynika to z obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy z aktualnymi danymi osobowymi. Rozumiem, że na tej właśnie podstawie wymienił Pan swój dokument.

Osoby posiadające inne zagraniczne prawa jazdy muszą je wymienić na polskie dokumenty, jeżeli pobyt czasowy lub stały w Polsce przekroczy 6 miesięcy.

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Zgodnie z ustawą:

Art. 100a. 

1.Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją”

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie  teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: 1) imię i nazwisko;
1a) datę i miejsce urodzenia;

. 4)  rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 

. 5)  datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także
datę ponownego uzyskania uprawnienia; 

. 6)  datę ważności uprawnienia; 

. 7)  numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

. 8)  ograniczenia dotyczące uprawnienia;

Natomiast zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami:

Art. 4. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

. 1)  wydane w kraju: 

. a)  prawo jazdy, 

. b)  pozwolenie wojskowe, 

. c)  międzynarodowe prawo jazdy; 

. 2)  wydane za granicą: 

. a)  międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu
drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z
1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), 

. b)  krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o
ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), 

. c)  krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

. d)  krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska; 

. 3)  zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.

3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

W mojej ocenie, nie poświadczył Pan nieprawdy, gdyż prawo jazdy nie zostało Panu odebrane, a jedynie zaistniała konieczność przeprowadzenia egzaminu i badań.

Może Pan skutecznie starać się o wydanie nowego dokumentu.

 

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów