Opublikowano

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności.

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

Stan faktyczny: Witam, mam pytanie do Państwa, w jaki sposób mogę dowiedzieć się od komornika, dlaczego nie przelewa alimentów na dzieci w całości od kilku miesięcy? Czy jest sposób aby egzekwował od pracodawcy dłużnika taką kwotę, aby alimenty w końcu przychodziły w pełnej kwocie + zaległości? Dodam, że dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat i ma wyższą pensję niż minimalne wynagrodzenie. 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

Po pierwsze, może Pani skontaktować się z komornikiem i ustalić przyczynę braku wpłat – może to Pani zrobić chociażby telefonicznie czy w formie e-mail. 

Aby jednak dopełnić formalności i spowodować przekazywanie Pani pełnych kwot alimentów należy wnieść do komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki składa wierzyciel – w praktyce najczęściej jest to rodzić działający jako przedstawiciel ustawowy dziecka, na którego rzecz sąd zasądził alimenty od drugiego rodzica. Dokument składa się go w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Wniosek ten powinien zawierać dane dłużnika, kwotę wierzytelności (wysokość zaległych alimentów z odsetkami lub informację na temat tego, w których miesiącach świadczenie nie zostało uregulowane) oraz tytuł egzekucyjny (wykonawczy), czyli ugodę, umowę lub orzeczenie sądu dotyczące przyznania alimentów z klauzulą wykonalności.

Po złożeniu takiego wniosku, komornik będzie zobowiązany do przekazywania Pani całości kwot. Należy podkreślić, że we wniosku może Pani żądać przekazania alimentów bieżących ale też zaległych. 

Zgodnie z art. 1081 kpc: § 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano.

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

Jeżeli wierzyciel skorzysta z możliwości złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji w okręgu sądowym swego miejsca zamieszkania, to komornik, do którego ten wniosek wpłynął, ma obowiązek zawiadomić komornika właściwości ogólnej o wszczęciu egzekucji. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy w stosunku od tego dłużnika swoje roszczenia egzekwują kolejni wierzyciele, a suma uzyskana z egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. W takiej sytuacji komornik właściwości ogólnej żąda przekazania mu sprawy, a po jej przejęciu sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji na zasadach art. 1023 i 1025 KPC.

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

O przekazaniu sprawy komornikowi właściwości ogólnej równocześnie z jej przekazaniem powiadamia pracodawcę komornik, który dotychczas prowadził sprawę, ponieważ w ten sposób unika się problemu przekazywania niewłaściwie poczynionych wpłat pracodawcy.

W postępowaniu egzekucyjnym przeciwko osobie zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty na rzecz osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik na wniosek ZUS może wszcząć egzekucję z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego (uchw. SN z 12.5.2004 r., III CZP 22/04, Legalis).

W wypadku gdy egzekucja należności alimentacyjnych uniemożliwia zaspokojenie wierzytelności innego wierzyciela, wierzyciel ten może w drodze powództwa przeciwko osobie, na której rzecz egzekwowane są należności alimentacyjne, żądać ustalenia, że – wobec ustania obowiązku alimentacyjnego – przysługuje mu prawo zaspokojenia swej wierzytelności przed egzekwowanymi należnościami alimentacyjnymi (art. 527 i n. KC) [uchw. SN(7) zasada prawna z 11.10.1980 r., III CZP 37/80, Legalis].

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności

Dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych zasądzonych nieprawomocnym wyrokiem przed wytoczeniem powództwa o rozwód, należnych za okres od wytoczenia powództwa, jeżeli w sprawie o rozwód nie zostało wydane orzeczenie o zaspokajaniu potrzeb rodziny (art. 445 § 2 KPC) (uchw. SN z 26.4.1977 r., III CZP 24/77, Legalis).

Jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego. W razie wątpliwości co do reprezentacji małoletniego organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego [uchw. SN(7), (zasada prawna) z 16.4.1977 r., III CZP 14/77, Legalis].

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wniosków o egzekucję alimentów. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Egzekucja alimentów u komornika. Jak kontrolować ściąganie należności. Aby zadać pytania własne, należy kliknąć tu