Opublikowano

Darowizna gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego

Stan faktyczny: Wraz z narzeczoną dostaniemy działkę rolną w darowiźnie od wujka (brata ojca narzeczonej). Chcielibyśmy jednak aby działka była przepisana na nas obydwoje w proporcjach pół na pół. Jesteśmy świadomi, że będziemy musieli zapłacić podatek od tej darowizny jednak nie wiemy na jakich zasadach ten podatek będzie naliczony biorąc pod uwagę, że narzeczona i ja jesteśmy w różnych grupach podatkowych. Działka będzie wielkości 31 arów. Jest to grunt w I klasie gleby w województwie dolnośląskim powiecie wrocławskim gminie Żórawina.

Akty prawne:

Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Darowizna gospodarstwa rolnego

W przypadku gospodarstwa rolnego przekazanie go może nastąpić na podstawie umowy z następcą uregulowanej przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rozdział 7 ustawy, art. 84 i nast.). Umowa ta łączy w sobie cechy umowy darowizny i dożywocia, które uregulowane są w kodeksie cywilnym, ale musimy pamiętać, że przepisy dotyczące tych umów, mimo ich podobieństwa do umowy z następcą nie będą miały tutaj zastosowania. Wszystkie kwestie związane z umową z najemcą są uregulowane w wyżej wskazanej ustawie.
Zgodnie z art. 84 ustawy przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracować w tym gospodarstwie.

Przekazanie gospodarstwa z reguły odbywa się pomiędzy rodzicami, a dziećmi ale nic nie stoi na przeszkodzie aby następcą została osoba, którą nie łączy z właścicielem żaden stopień pokrewieństwa. Ponadto przekazanie gospodarstwa może nastąpić na rzecz kilku osób. Ważne tu jest jedynie, aby następca spełnił kryterium wieku, a więc był młodszy od właściciela o 15 lat i aby jego stan zdrowia pozwalał na podjęcie pracy w gospodarstwie. Nie są wymagane żadne szczególne umiejętności i kwalifikacje.

Przez „nabycie nieruchomości rolnej” należy – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zwanej dalej „ustawą”) – rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (stanowiącej w chwili nabycia gospodarstwo rolne lub jego cześć – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) lub jej części wraz z częściami składowymi. Nie ma tu wyjątkowo znaczenia stopień pokrewieństwa między spadkodawcą lub darczyńcą a nabywcą. Zwolnione z podatku jest także nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych w drodze spadku lub darowizny.

Możliwa jest jeszcze i taka sytuacja, że nabyta nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym ale wejdzie do w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy – wtedy też zwolnienie przysługuje.

Warunkiem tego zwolnienia jest jednak to, że gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Rozumiem, że w Pana przypadku mamy do czynienia jedynie z gruntem rolnym, ale poniżej dodatkowo wskazuję co następuje.

Ze zwolnienia tego nie korzystają następujące części tej nieruchomości:
a) budynki mieszkalne,
b) budynki zajęte na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
c) urządzenia do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców.

Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to nie wszystko jest stracone. Skorzystać tu można ze zwolnienia na zasadach ogólnych. Jeśli obdarowany i darczyńca należą do tzw. zerowej grupy pokrewieństwa ( rodzice, dzieci, wnuki, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha), jak wszystkie inne składniki majątku, takie budynki są w całości zwolnione z podatku i spadkowego, i od darowizn.

Między teściami a zięciem lub synową zwolnienie dotyczy spadku lub darowizny, ale tylko na zasadach ogólnych, określonych w art. 16 ustawy – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

W ramach II grupy pokrewieństwa zwolnienie dotyczy tylko spadku, a w grupie III – przejęcia w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpis notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Reasumując – o ile otrzymają Państwo jedynie grunty rolne, zwolnienie z podatku dotyczy Państwa obojga.

Darowizna gospodarstwa rolnego