Opublikowano

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na zabudowany

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na zabudowany

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na zabudowany

Stan faktyczny: czy mamy szansę by osiagnać wpis , zmiane gruntu , ktory ma funkcje lasu na grunt zabudowany, nie przechodzic przez cała procedure formalnej zmiany funkcji gruntu i nie ponoszac kosztów. Informowalismy sie że koszt takiej zmiany formalnej (operacji) wynosi ok 20 tys

Przedłożone dokumenty: projekt pisma

Akty prawne:

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 („Konstytucja”)
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego („kpa”)
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami („Ustawa”)
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane („Prawo budowlane”)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.) („Ustawa 2”)

Celem uzupełnienia: przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych.

Zgodnie z art. 7 Ustawy 2 przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wskazuję, iż do pisma można włączyć podstawy prawne, gdyż działanie w oparciu o konkretne przepisy – zarzuty może Państwu ułatwić postępowanie przed organem.
Oparłabym pismo na zarzutach naruszenia szeregu przepisów kpa, dotyczących prowadzenia postępowania w sposób nie budzący zaufania do organów władzy, nie stania na straży praworządności, nienależytego czuwania nad uczestnictwem w postępowaniu, niewyjaśnianiu istoty sprawy oraz braku zgromadzenia całości materiału dowodowego.

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na zabudowany

kpa:
Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 8.
Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.
Art. 9.
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego in- formowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Art. 11.
Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.
Art. 80.
Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Dodatkowo należy wskazać na art. 2 naczelnego aktu prawa, tj. Konstytucji poprzez działanie poza granicami prawa.

Konstytucja:

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Można także zarzuć naruszenie prawa budowlanego, gdyż organ ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji w tej sprawie. 21 dni należy liczyć od decyzji wydanych uprzednio.

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na zabudowany

Prawo budowlane:

Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Ponadto, możliwe jest podniesienie zarzutu naruszenie art. 6 Ustawy ze względu na to, że Państwo domki wybudowali zgodnie z tym przepisem – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w dacie budowy domków.
Ustawa:
Art.6.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:
. 1)  zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 
ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
. 2)  ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Zmiana przeznaczenia gruntu