Opublikowano

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Dotyczy: promocji hazardu, postępowania UC

Stan faktyczny: Na stałe mieszkam poza Polską w UE. Posiadam tutaj hipotekę i od 5 lat zamieszkuje ten teren. W Polsce bywam tylko w okresie urlopu by odwiedzić rodzine. Dostałem informację z Urzędu Skarbowego ktora jest załączona w piśmie w zalaczniku. Jeśli chodzi o kanały wszystko się zgadza. Tylko, że wszystkie podejmowane przez ze mnie działa nie były wykonywane w Polsce tylko poza Polską. Proszę mi powiedzieć co mogę w takiej sytuacji zrobić, jaka jest najbezpieczniejsza droga do wygaśnięcia tego postepowabia, jakie kary grożą mi za wykonywanie tego typu promocji oraz czy takie postępowania z biegiem czasu są umorzone. Chce normalnie odwiedzać rodzinę w kraju i nie wiem w jakim stopniu takie postępowanie może mi w tym przeszkodzic? Proszę o konkretne rady co w danej sytuacji powinienem zrobić oraz o wycenę takiej konsultacji.

Przedłożone dokumenty: pismo z UC

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

W Pana sprawie należy rozgraniczyć 2 kwestie – gra na terytorium RP i promocja hazardu. Nawet jeżeli przebywał Pan poza Polską ale grał w nielegalną grę w Polsce, naruszył Pan prawo. Istotne jest bowiem gdzie posadowione są serwery. Promocja hazardu jest sprawą drugą.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet, chyba, że organizują je podmioty posiadające zezwolenie. Natomiast zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (K.k.s.) „kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zgodnie z art. 48 § 1 K.k.s. kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1850 zł brutto), chyba że kodeks stanowi inaczej. Zgodnie z § 4 wymierzając karę grzywny uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W przypadku wykrycia i wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia wykroczenia skarbowego należy liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny w wysokości jak w punkcie 3 oraz kary pieniężnej w wysokości 100% uzyskanej nagrody (art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy hazardowej) i przepadku równowartości nagrody (art. 49 K.k.s.).

W Polsce gra u bukmacherów bez licencji jest nielegalna. Natomiast jak przepis wskazuje, przepisy dotyczą jedynie gry na terytorium RP. Jeżeli zagrałby Pan na terytorium innego kraju, gdzie gra będzie legalna, nie poniesie Pan żadnych konsekwencji. 

Natomiast gra odbyła się w Polsce i jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności – lub przynajmniej jej zmniejszenie do np. grzywny – jest wyrażenie czynnego żalu opartego na tym, że mieszkając w X nie miał Pan świadomości, że gry w Polsce są nielegalne. 

Mechanizm czynnego żalu opiera się na art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynów zawiadomił o nim organ właściwy do ścigania. Jednakże należy pamiętać, że sam czyn zabroniony powinien zostać naprawiony – tzn. konieczne będzie wyrażenie zgody na przepadek wygranych.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Aby można było skorzystać z instytucji czynnego żalu, spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • został zawiadomiony w formie pisemnej właściwy organ ścigania – urząd celny (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.mf.gov.pl/sluzba-celna),
  • zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane, dotyczące popełnionego czynu,
  • nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu zabronionego – jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa, nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania,
  • wyrażenie zgody na przepadek wygranych – czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Tu niestety powstaje problem na gruncie wszczętego już postępowania skarbowego, jednak należy spróbować tej możliwości. Dobrze uargumentowany czynny żal może być skuteczny. 

Odnośnie promocji hazardu, wyjaśniam co następuje. W art. 29 wspomnianej ustawy przewidziano, że zabroniona jest zarówno reklama, jak i promocja gier cylindrycznych, gier w kości i karty, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Ponadto przepisy zakazują informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Zakaz reklamy jest zakreślony szeroko. Obejmuje bowiem zarówno podmioty, które zlecają lub prowadzą  niedozwoloną reklamę/promocję, jak również te, które umieszczają reklamę lub daną informację, kończąc na tych, które czerpią z tego tytułu korzyści.

W aktualnym stanie prawnym zabroniona jest reklama i promocja gier cylindrycznych, w karty, w kości, na automatach i zakładów wzajemnych. Zabronione jest także co do zasady informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier. Ustawodawca dopuszcza jednak informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu – wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.

Powyższe zakazy dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które zlecają lub prowadzą czynności reklamowe lub promocyjne, zlecają lub informują o sponsorowaniu, umieszczają reklamę lub informację albo czerpią korzyści z takich czynności.

Zakaz reklamy i promocji gier hazardowych nie jest jednak w aktualnym stanie prawnym bezwzględny. Nie obejmuje bowiem reklamy i promocji prowadzonych wewnątrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą podmiotu, logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej na zewnątrz budynku, miejsca, w którym jest kasyno lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a w przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez Internet – reklamy i promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Nowelizacja utrzymuje generalny zakaz reklamy i promocji gier hazardowych, jednakże wyraźnie pozwala na prowadzenie reklamy takich zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, na zasadach określonych w dodanym art. 29b. Zakaz zostaje zatem znacznie złagodzony. Podkreślenia wymaga fakt, że ustawodawca zdecydował się tylko na dopuszczenie możliwości prowadzenia reklamy zakładów wzajemnych, a nie ich promocji. Ta ostatnia w dalszym ciągu pozostanie zabroniona.

Przepis pozwalający na prowadzenie reklamy zakładów wzajemnych został ukształtowany podobnie do art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym określono warunki dopuszczalności prowadzenia reklamy i promocji napoju alkoholowego w postaci piwa. 

Według nowych przepisów, możliwe jest reklamowanie zakładów wzajemnych w telewizji radiu, kinie i teatrze między godz. 22.00 a 6.00. Podczas transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej grze – reklama będzie mogła być prowadzona w tych mediach bez ograniczeń czasowych.

Zakazy z art. 29b ust. 2 nie obejmują Internetu. Oznacza to, że reklama zakładów wzajemnych, na które uzyskano zezwolenie, będzie mogła być prowadzona w Internecie na zasadach określonych w art. 29b ust. 1. Bez ograniczeń natomiast będzie mogła być prowadzona reklama i promocja zakładów wzajemnych urządzanych przez Internet – ale wyłącznie na stronie internetowej określonej w zezwoleniu, wykorzystywanej do prowadzenia tych zakładów wzajemnych.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Art. 29b [Reklama zakładów wzajemnych]

1. Dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że:

1) nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;

2) nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;

3) nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;

4) nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;

5) nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;

6) nie wywołuje skojarzeń z:

a) atrakcyjnością seksualną,

b) relaksem lub wypoczynkiem,

c) nauką lub pracą,

d) sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

2. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej;

2) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;

3) na okładkach dzienników i czasopism;

4) w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.

3. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona pod warunkiem umieszczenia w niej komunikatu o:

1) konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych;

2) ryzyku związanym z hazardem;

3) posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, treść, sposób i zasady umieszczania komunikatu, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie ochronę społeczeństwa przed negatywnymi skutkami nadmiernego hazardu oraz konieczność przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

W świetle powyższego, jak w kwestii udziału w grach, powinien Pan złożyć czynny żal na zasadach wskazanych powyżej, tj. nie miał Pan świadomości, z racji zamieszkania poza krajem, że promocja jest nielegalna. Na przyszłość należy wskazać, że może Pan prowadzić serwisy ale należy na stronie wyświetlać wskazane powyżej komunikaty (konsekwencje udziału w nielegalnych grach hazardowych; ryzyka związanym z hazardem; posiadanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Legal Arts świadczy pomoc w sporządzaniu pism czynny żal. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Opublikowano

Gry hazardowe. Jak stworzyć grę typu jackpot

Gry hazardowe. Jackpot.

Gry hazardowe. Jackpot

Stan faktyczny: mam nietypową sprawę, która jest trochę związana z grą komputerową. shciałbym założyć strone typu „jackpot” przykład stony podam link jak działa ( XXXXX),
Na czym ona polega?
1. Osoby dodają do puli losowania, itemy z właśnie pochodzącego źródła gry XXX, które praktycznie mają wartość na platformie Steam
2. Po każdym losowaniu nowej puli dostaje z każdej prowizję w postacji itemów z gry XXX. Owszem, można takie rzeczy sprzedać na allegro choć są warte dużo mniej.
– I właśnie miałbym pytanie, dowiedziałem się że takie strony w Polsce są nie legalne, ponieważ podchodzi pod hazard. Czy to prawda? Wszystkich nie zbędnych informacji chętnie bym się dowiedział na ten temat.
– Jak ten problem można rozwiązać, po sieci szukałem to różne osoby pisały że trzeba ponoć postawić takie serwery w Stanach Zjednoczonych. Tam są takie strony legalne.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

1. (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”)
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540
2. (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych („ustawa hazardowa”)
3. (Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy („kks”)
4. Ustawa prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 141 poz. 1178) („ustawa dewizowa”)

Gry hazardowe. Jackpot
Ustawa hazardowa zakazuje wszelkich gier w internecie, które nie są prowadzone przez zarejestrowanych bukmacherów. Lista „legalnych” podmiotów znajduje się pod linkiem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet;jsessionid=388DFB26FEA13BFAF12D0B942E1CC91A
Ustawa hazardowa:
Art. 29a. 1. Zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet.
2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet.
3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia.

Zgodnie z kks:
„Art. 109. Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”;

W tym miejscu wskazuję, iż stawka dzienna waha się od 56 do nawet 22 400 zł.

Ponadto, zakazane jest na mocy art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego pod groźbą kary grzywny albo kary pozbawienia wolności albo obu tych kar łącznie, uczestnictwo w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.
Gry hazardowe. Jackpot

Art.107.§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
§2.Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.
Ustawodawstwo unijne mogłoby być furtką w tym przypadku. Niestety – wyjaśniam, iż mimo że istnieją problemy i starcia na gruncie przepisów prawa polskiego i UE, które nadal jest dostosowywane, kary są nakładane a przestępstwa są ścigane.
Wskazuje tu chociażby na końcówkę zeszłego roku, gdy to wszczęto 1100 postępowań w sprawie graczy internetowych a Służba Celna, z którą współpracuje GIIF, wskazywała na posiadanie danych kolejnych przeszło 20000 osób. Pierwsze wyroki już zapadły, kary były zróżnicowane. W tym świetle, odpowiadając na pytanie jakie są teoretyczne oczywiście możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności – wskazuję na powyższe statystyki.
Zgodnie z definicją gry hazardowej mamy do czynienia w art 2 ustawy hazardowej:
Art. 2. 1. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.
Jednak:
Art. 3. 4. Wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze.
5.Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.
I zgodnie z tym przepisem, możemy uznać że nagrody w XX mogą służyć takiemu przedłużaniu gry.
W celu ustalenia i potwierdzenia, że gra jaką chciałby Pan zorganizować należałoby wystąpić o decyzję do Ministra Finansów. Z takim dokumentem wyeliminowałby Pan wszelkie ryzyko:
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ust. 1–5 są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy.
7. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, zawierający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przedłożenia takich dokumentów przez stronę także w postępowaniu prowadzonym z urzędu.
Zaznaczam dodatkowo, że banki są zobowiązane do przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych („GIIF”), który współdziała z innymi służbami, w tym celnymi i ma uprawnienia kontrolne oraz do nakładania kar.
Progiem kwotowym jest 15.000 euro, a w przypadku kasyna 1000 euro (sprzedaż żetonów) nie w ujęciu miesięcznym a w ujęciu ciągłości. Nie musi być to jedna transakcja, może być to szereg powiązanych ze sobą przelewów w różnych odstępach czasu. Bank lub kasyno jest zobowiązane do monitorowania aktywności i raportowania o podejrzanych transakcjach, czasem nawet nie przekraczających limitów. Wyłączenia wskazuję poniżej.
Gry hazardowe. Jackpot

Zgodnie z ustawą:
art. 8 Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.
1a. W przypadku podmiotu prowadzącego kasyno gry w rozumieniu przepisów ustawy obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu lub sprzedaży żetonów o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 1 000 euro.
1e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) przelewu z rachunku na rachunek lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej;
2) przelewu na rachunek z rachunku lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej;
3) przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy;
4) transakcji związanych z gospodarką własną instytucji obowiązanych;
5) transakcji zawieranych na rynku międzybankowym;
6) przypadków określonych w art. 9d ust. 1;
7)  banków zrzeszających banki spółdzielcze, o ile transakcja została zarejestrowana w zrzeszonym banku spółdzielczym;
8)  transakcji tymczasowego przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych, wykonanej na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.
3. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.
Poza tym, otwieranie działalności gospodarczej, firmy w krajach gdzie hazard mógłby być legalny, jest zabronione dla polskich obywateli.

Gry hazardowe. Jackpot
Kwestię powyższą reguluje ustawa dewizowa:

Art. 9. Ograniczeniom podlega:
4) wywóz, wysyłanie oraz przekazywanie przez rezydentów do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej, w tym na nabycie nieruchomości na potrzeby tej działalności, z wyjątkiem przekazywania do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług w wykonaniu zawartej umowy lub promocji i reklamie działalności gospodarczej prowadzonej przez rezydenta w kraju;
5) zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, a także przez organizacje międzynarodowe, do których nie należy Rzeczpospolita Polska, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:
a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z wyjątkiem nabytych w kraju,
b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w kraju lub powstałych w obrocie z rezydentami w zakresie niewymagającym zezwolenia dewizowego;
7) nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:
b) udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach,
c) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania mających siedzibę w krajach trzecich,
d) papierów wartościowych dłużnych wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów trzecich,
e) wartości dewizowych zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich, w zamian za inne wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,
f) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich;
8) zbywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, w krajach trzecich:
a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego,
b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego lub powstałych w obrocie z nierezydentami z krajów trzecich w zakresie niewymagającym zezwolenia dewizowego;
9) otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich, z wyjątkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z działalnością określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nieutrzymywania takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od zakończenia pobytu lub działalności;
14) dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów z krajów trzecich rozliczeń pieniężnych w wykonaniu czynności określonych w pkt 5 i 7-9, z wyłączeniem czynności, których dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego;

Gry hazardowe. Jackpot
Rezydentami według ustawy dewizowej są:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
2) nierezydentami są:
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Zgodnie z powyższym, osoba będąca obywatelem polskim ma niewiele możliwości aby założyć spółkę czy prowadzić rachunek bankowy w miejscu innym niż Polska. Aby to uczynić musi spełnić warunki, które wskazałam powyżej. O ile będzie wypełniać przesłanki z ustawy, będzie istniała możliwość pociągnięcia takiej osoby do odpowiedzialności.

Gry hazardowe. Jackpot