Opublikowano

Jak stworzyć park rozrywki?

Park rozrywki, impreza masowa, lunapark, rozrywka, prawo

Park rozrywki, impreza masowa

Stan faktyczny: chciałbym się dowiedzieć jakie są wymogi prowadzenia parku rozrywki. Poza rozszerzeniem wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, co w bieżącej działalności parku rozrywki należy spełniać? 

Planowany park przewiduje wstęp na teren obiektu płatny, wewnątrz obiektu dodatkowo płatne niektóre atrakcje. Wewnątrz obiektu punkt gastronomiczny, toalety, place zabaw, sklep z pamiątkami, wystawa eksponatów, tor z samochodzikami elektrycznymi, tor z rowerami, nauka jazdy samochodem osobowym z instruktorem ( samochód nauki jazdy typu „L-ka” ) , przejażdżki samochodami terenowymi, tor gokartowy. 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U. 2012 poz. 1468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz. U. z 1997 r. nr 129 póz. 884 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dz. U. z 1997 roku nr 120. póz. 844 

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych

Zadane pytania:

Czy jest jakiś zbiór dokumentów, norm, zasad regulujących ten typ działalności lub określający wymogi prowadzenia?

Park rozrywki, impreza masowa

W rozumieniu ustawy o imprezach masowych, imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna i rozrywkowa na której może być obecnych nie mniej niż 1000 osób w przypadku stadionu lub innego rodzaju placu, oraz nie mniej niż 300 osób w przypadku imprezy w hali lub innego rodzaju obiektu. Z ustawy wynika, że jeżeli lunapark stanowiłby część składową imprezy masowej wówczas za całość odpowiada organizator Art. 3 ust. 4 ustawy mówi, że organizator imprezy określić ma zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nich z obiektu lub terenu, a także znajdujących się tam urządzeń technicznych.

Organizator może zażądać dodatkowych badań, adaptacji urządzenia do warunków imprezy, dokonać odbiorów, postawić dodatkowe warunki dopuszczenia urządzenia do eksploatacji w czasie imprezy masowej.

Odpowiedzialność właściciela parku rozrywki w czasie imprezy masowej sprowadza się do przestrzegania szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń. Inne zasady odpowiedzialności obowiązują przy eksploatacji parków rozrywki działających jako samodzielne imprezy.

Kierownik parku rozrywki odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia uczestników imprezy. Ponadto zapewnia :

•sztuczne oświetlenie imprezy,

•wyznacza drogi komunikacyjne, wskazuje kierunki wyjścia,

•odpowiada za bezpieczeństwo korzystania z urządzeń technicznych.

Ponadto, należy wskazać, że jeśli projekt parku rozrywki nie jest wykonywany w parku narodowym lub na drzewostanie podlegającym ochronie, do jego budowy wystarczy zgoda właściciela terenu. W sytuacji gdy część konstrukcji ma być wykonana na trwałe na ziemi, co wiąże się z wylaniem fundamentów lub wbiciem pali drewnianych, potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a później następuje odbiór przez nadzór. Zgodnie z prawem budowlanym trzeba wówczas przygotować też projekt inwestycji.

Park rozrywki, impreza masowa

Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu pracy: „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy”.

Przy czym przez „pracodawcę”, rozumieć należy jednostkę organizacyjną, a wiec osobę prawną lub fizyczną – jedynym warunkiem jest zatrudnieniem chociażby jednego pracownika na dowolnych warunkach.

Paragrafy 2 i 3 cytowanego artykułu precyzują zakresy odpowiedzialności, które sprowadzają się do trzech grup działań :

•organizację pracy zapewniającą bezpieczeństwo.

•przestrzeganie przepisów bhp w tym wydawanie poleceń, usuwanie uchybień, kontrola wykonania

•realizacja wszelkich decyzji, zaleceń i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy (inspekcja pracy, a także związki zawodowe jeżeli działają w zakładzie pracy).

Wymagania w zakresie eksploatacji parków rozrywki wynikają z podstawowych aktów prawnych dotyczących bhp z 2 najbardziej istotnych przywołać należy: ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych.

Park rozrywki, impreza masowa

Rozporządzenie określa m.in.:

•montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno – ruchową,

•urządzenia do włączania i wytaczania winne być łatwo dostępne dla obsługującego, sprawne i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.

•maszyny i urządzenia typu karuzele winne być wyposażone w urządzenia sygnalizacji akustycznej lub optycznej, uprzedzające o ich uruchamianiu,

•elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie dla otoczenia powinny być co najmniej 2.5 m od poziomu podłogi {podłoża) osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem tych maszyn gdy spełnienie tego warunku jest nie możliwe ze względu na specyfikę maszyny,

•maszyny będącej w ruchu nie powinno się pozostawić bez obsługi, chyba, że dokumentacja techniczno – ruchowa stanowi inaczej,

•w czasie ruchu maszyny niedozwolona jest jej jakakolwiek naprawa, regulacja czy konserwacja,

•podesty i pomosty znajdujące się na wysokości ponad 1,5 m winne być wyposażone w barierki ochronne o wysokości nie mniejszej niż 1.1 m.,

•liny. zawiesia. łańcuchy powinny mieć atest wytwórcy określający udźwig,

•schody i pochylnie powinny zapewniać bezpieczne poruszanie się. maksymalna wysokość stopni 20 cm, zaś kąt pochylni 12 stopni

•konstrukcja elementów dekoracyjnych winna zapewnić bezpieczeństwo dla otoczenia, większe elementy dekoracyjne, na które wchodzą ludzie winne odpowiadać przepisom budowlanym.

Na podstawie zaleceń kodeksu pracy oraz ogólnych dotyczących bhp konstruowane są przepisy szczegółowe dostosowane dla potrzeb konkretnych typów maszyn i urządzeń.

Obowiązkiem pracodawcy jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:

•organizacji stanowiska,

•obsługi maszyn i urządzeń.

•rozpoznanie zagrożeń,

•udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w razie wypadku.

 

Park rozrywki, impreza masowa

Oprócz szczegółowych instrukcji przeznaczonych dla obsługi wszystkie urządzenia rozrywkowe muszą bezwzględnie być zaopatrzone w instrukcje dla korzystających z imprez.

Z instrukcji tych wynikać powinna:

•nazwa imprezy,

•granice wiekowe dla osób korzystających z imprez,

•zalecenie do bezwzględnego przestrzegania,

•ograniczenie natury zdrowotnej i psychofizycznej.

Urządzenia parków rozrywki można podzielić na dwa typy: obrotowe wokół osi pionowej lub odchylonej od pionu i poziomej oraz nie obrotowe.

Pierwszy typ urządzeń podlega na mocy: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 w sprawie  warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe, kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Rozporządzenie określa jakie wymagania powinny spełniać nowe urządzenia oraz jaki typ dokumentacji powinien być dostarczony przez wytwórcę. Istnieje możliwość objęcia dozorem technicznym urządzeń nie posiadających wymaganej dokumentacji na podstawie dokumentacji uproszczonej pod warunkiem użytkowania takiego urządzenia przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia.

Urządzenia typu drugiego nie podlegają pod kontrolę UDT.

Park rozrywki, impreza masowa

Urządzenia parków rozrywki powinny spełniać wymagania normy PN-EN-13814 Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych miasteczek i parków rozrywki.

W kwestii parków linowych należy wskazać, że od 2008 r. w Polsce obowiązują dwie normy dotyczące parków linowych: PN-EN 15567-1 i PN-EN 15567-2, wzorowane na przepisach europejskich. Dodatkowo budując obiekty dla dzieci zabezpieczone za pomocą siatek asekuracyjnych, należy stosować się do norm pokrewnych, dotyczących placów i sal zabaw.

Odbioru takiego parku musi dokonać uprawniona osoba reprezentująca organizacje TÜV lub ERCA (European Rope Course Association).

Pod pojęciem urządzeń technicznych należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

  1. rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod  ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
  2. wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, 
  3. rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Pod dozór techniczny podlegają kotły parowe i cieczowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe do magazynowania materiałów niebezpiecznych trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych, wytwornice acetylenowe, rurociągi pary kocioł – turbina, rurociągi przesyłowe i technologiczne, dźwigi i dźwignice (suwnice, wciągarki i wciągniki, żurawie, podesty ruchome, układnice magazynowe, dźwigniki, schody i chodniki ruchome, przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym (wesołe miasteczka), a od 2003 wózki widłowe).

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Obsługa i konserwacja powinna być powierzona osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia wydane przez UDT. Dla każdej dźwignicy eksploatujący powinien prowadzić dziennik konserwacji przeznaczony do zapisów czynności wykonywanych przez konserwatora. Miejsce pracy dźwignicy powinno być właściwie oświetlone. Należy używać odpowiednich zawiesi z uwzględnieniem rodzaju i wartości  obciążeń, miejsc uchwytu, sposobu podwieszenia ładunku, warunków środowiskowych itp.

W sprawie eksploatacji obowiązuje  Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki  Społ. z 29.10.2003. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (UTB)  – Dz. U .Nr 193, poz. 1890).

Park rozrywki, impreza masowa

Za wykonanie urządzenia odpowiedzialność w większym stopniu niż do 1 maja 2004 r.  spada na wytwórcę lub upoważnionego przedstawiciela. To wytwórca jest odpowiedzialny za to, że jego wyrób musi spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw i bezpieczeństwa . Wytwórca powinien przeprowadzić analizę zagrożeń i dobrać odpowiednie dyrektywy. Na dowód tego, że wyrób odpowiada wymaganiom odpowiednich dyrektyw i że wytwórca spełnił wszystkie wymagania obowiązujących dyrektyw oznacza go znakiem CE  (jeżeli jest wymagany dyrektywą, CE – europejski znak bezpieczeństwa) i wystawia deklarację zgodności (wytwórca lub upoważniony przedstawiciel) w języku kraju w którym wyrób będzie użytkowany (znika znak B w trójkącie).

Kontrolę nadzoru rynku prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organy wyspecjalizowane, którymi są : PIP, PIH, Urząd Komunikacji Elektronicznej, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, organy nadzoru budowlanego, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy urzędów morskich i wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

 

Park rozrywki, impreza masowa