Opublikowano

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Stan faktyczny: Czy można sporządzić  testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe np. mieszkanie ,działkę , samochód  i.tp Jestem samotny ,bezdzietny, nie mam bezpośrednich spadkobierców.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Poprzedni testament odwołany jest przez kolejny testament wtedy, gdy wyraźnie w nim testator napisał, że odwołuje testament sporządzony określonej daty. 

Natomiast, gdy takiej klauzuli testator nie zawarł to odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 Kodeksu Cywilnego).

Oznacza to, że może Pan sporządzić kilka testamentów o ile nie będą one ze sobą sprzeczne. 

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Ustawodawca polski przyjmuje koncepcję wedle której spadkodawca, w ciągu swojego życia, może sporządzić kilka testamentów. Jeżeli w nowo sporządzanym testamencie dokonuje odwołania całego testamentu poprzedniego bądź niektórych jego postanowień, rzutuje to na jego sprawę spadkową w ten sposób, że spadek stwierdza się na podstawie tych postanowień testamentu (bądź kilku testamentów), które wolą spadkodawcy pozostają w mocy. Jeżeli zaś spadkodawca sporządzając kolejne testamenty milczy o ich wzajemnych powiązaniach, w prawie polskim nie obowiązuje reguła że starszy akt ostatniej woli zostaje odwołany przez sporządzenie nowszego. Ustawodawca przyjął bowiem, iż jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Komentowany przepis wyznacza więc regułę interpretacyjną wskazującą, jak należy rozumieć poprzedni testament, o ile co innego nie wynika z woli testatora. Ustawodawca nie ubezskutecznia w całości poprzedniego testamentu, stojąc na straży woli testowania, przyjmując, jak można sądzić, że gdyby spadkodawca chciał odwołać poprzedni testament, to by to zrobił. Nowe postanowienia zastępują więc jedynie te stare, które wykluczają możliwość dziedziczenia na podstawie dotychczasowego testamentu. Kolizję między postanowieniami obu testamentów rozstrzygać należy w drodze wykładni ich treści (J. Kuźmicka-Sulikowska, w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz KC, 2019, s. 1912). Wobec braku wyraźnej wzmianki o odwołaniu poprzedniego testamentu, w mocy pozostaną wszystkie niewykluczające się postanowienia spadkodawcy zawarte zarówno w starym, jak i w nowym testamencie. W ten np. sposób spadkobierca powołany w testamencie późniejszym obowiązany jest wykonać zapis ustanowiony w testamencie wcześniejszym, jeżeli nic innego nie wynika z woli spadkodawcy (wyr. SN z 17.10.2008 r., I CSK 158/08, Legalis).

Prawo polskie dopuszcza możliwość dziedziczenia na podstawie kilku testamentów, jeżeli ich postanowienia pozostają w mocy i nie są ze sobą sprzeczne. Dopuszczenie do dziedziczenia na podstawie więcej niż jednego testamentu, które wzajemnie się do siebie nie odnoszą, wymagało uregulowania kwestii tych ich postanowień, których realizacja się wyklucza, co jest właśnie zadaniem komentowanego przepisu. Trudno jednak o jakąś generalną regułę i wskazanie jakie postanowienia nowego rozrządzenia na wypadek śmierci wypierają postanowienia poprzedniego rozrządzenia. Trzeba w tej mierze badać okoliczności konkretnego wypadku.

Testament odwołujący, następnie odwołany, nie powoduje odzyskania mocy przez pierwotny testament, chyba że z okoliczności sprawy wynika, iż spadkodawca wyraził odmienną wolę. Polskie prawo spadkowe nie przewiduje przywrócenia skuteczności testamentowi odwołanemu. 

Testamenty oddzielne na poszczególne składniki majątkowe

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, można je zadać tu