Opublikowano

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

Stan faktyczny: Moja sytuacja wygląda tak po 10latach rozstałam się z partnerem,  mamy dziecko 3 lata i mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu umowa jest pisana na niego i teraz tak on wrócil do swoich rodziców mi każe wyprowadzić się do X bo zdaje mieszkanie co ja mam zrobić w tej sytuacji? Zostawił mnie z dnia na dzień bez jakichkolwiek środków do życia. nie stać mnie na wynajem mieszkania zostaje z dzieckiem na ulicy?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy )Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

Do rozliczeń po ustaniu konkubinatu nie można zastosować – zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – przepisów dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich, w tym rozliczeń następujących po ustaniu wspólności. Oznaczałoby to bowiem zrównanie w pewnym zakresie małżeństwa oraz związku nieformalnego, do czego brak podstawy prawnej (uchwała Sądu Najwyższego z 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85). Orzecznictwo zdecydowanie odrzuca zastosowanie przepisów prawa rodzinnego w stosunku do konkubinatu.

Jeżeli najmowane mieszkanie było jedynie zapisane na partnera, ma on prawo żądać, aby wyprowadziła się Pani z lokalu. 

Natomiast powinna Pani wystąpić o alimenty. Pozew należy złożyć do sądu, jednak już w tej chwili może Pani wystąpić z pismem do partnera w celu zabezpieczenia Pani środków do życia do wydania wyroku. Pismo musi zostać nadane listem poleconym, tak aby miała Pani potwierdzenie jego nadania, należy je również dołączyć do pozwu.

Co do zasady obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej (rodziców, dziadków, dzieci) oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o jego fizyczny i duchowy rozwój. Oboje rodzice oraz dziecko są krewnymi w tym samym, pierwszym stopniu pokrewieństwa.

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wyżywienie, odzienie, środki higieny, mieszkanie, żłobek itp.) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z jednej strony sąd weźmie pod uwagę potrzeby dziecka i Pani osobiste starania dotyczące wychowania dziecka, z drugiej – sytuację majątkową i możliwości zarobkowe ojca.

Nie oznacza to, że jeśli np. ojciec dziecka jest bezrobotny, to sąd nie zasądzi od niego alimentów z uwagi na trudną sytuację majątkową. Sąd bowiem – obok faktycznej sytuacji majątkowej ojca – weźmie pod uwagę także możliwości zarobkowe ojca, których z różnych względów nie wykorzystuje, oraz zbada, w jaki sposób gospodaruje on swoim majątkiem (czy np. go nie trwoni), jaki posiada zawód i wykształcenie.

Pozostaje jeszcze kwestia kwot, jakich Pani może żądać od ojca dziecka. Tu wskażę, że zawsze lepiej jest żądać kwoty wyższej niż się oczekuje – pozostaje wtedy pole do manewru w przypadku gdy sąd będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody (a zapewne będzie).

Trudno wskazać, o jaką konkretnie kwotę może się Pani ubiegać. Wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby dziecka i czy Pani te potrzeby będzie mogła udokumentować w sądzie. Powinna Pani zrobić sobie wstępne zestawienia wydatków na dziecko i takiej kwoty domagać się od ojca dziecka. Jak już napisałam, lepiej wnosić o wyższą kwotę niż wychodzi z wyliczeń, ponieważ sądy zwykle zasądzają mniej niż się żąda.

O wysokości kwot, jakie sąd zasądzi tytułem kosztów utrzymania dziecka, a także o sposobie, w jaki to ma nastąpić, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd ustalając wysokość zasądzonej kwoty będzie się kierował okolicznościami konkretnej sprawy.

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie

W pozwie można umieścić również wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, tak aby sąd zasądził na rzecz dziecka kwoty, które ojciec dziecka powinien płacić w czasie trwania postępowania.

Zabezpieczenie powództwa o alimenty sprawi, że już w czasie trwania postępowania będzie Pani mogła otrzymywać od ojca dziecka jakieś kwoty.

Reasumując, dla dziecka które nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać – alimenty zostaną zasądzone. Potem z takim wyrokiem z klauzulą wykonalności należy się udać do komornika, o ile ojciec dziecka w terminie nie będzie płacić alimentów. Aby przyspieszyć uzyskanie środków, już w tej chwili należy wystąpić do ojca dziecka o środki finansowe oraz niezwłocznie złożyć pozew w sądzie. W ten sposób zabezpieczy Pani sytuację finansową.

Rozliczenia w związku partnerskim, wynajmowane mieszkanie