Opublikowano

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytkuqW jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

Stan faktyczny: Witam, mam pytanie odnośnie pozwolenia na wybudowanie domu, gdzie na działce owej znajduje się zabudowa rurarystyczna – mianowicie jest to wał ziemi który przylega do działki, gdzie podobno kiedyś ktoś coś znalazł – od dziesięcioleci nie były tam prowadzone żadne wykopaliska, niewiedomo czy w ogóle były. Działka znajduje się owok 2 innych, któe również przylegają do owej rurarystycznej zabudowy, lecz problemu z wydaniem pozwolenia na budowe nie było problemu. Dopero z tą ostatnią, przy zmianie na stanowisku konserwatora zabytków pozwolennie zostało wydane, lecz konserwator (przekraczając o pare dni okres czasu, w któym miał wyrazić swoje zdanie na temat zabudowy) wyraził swą negatywną opinię i budowa się nie rozpoczęła. To było w x. Właściciel działki wyjechał za granicę próbując początkowo odwołać się od decyzji konserwatora – na próżno. 

Właściciel zrezygnował z budowy, wyrzucił projekt domu i pogrzebał swoje nadzieje związane z budową domu na owej działce. Teraz chciałby sprzedać tą ziemię, lecz wprzódy, chciałby pozbyć się decyzji konserwatora, która niczym fatum wisi nad działką. .

Dodam, że prace wykopaliskowe nie mają tam miejsca i nikt w najbliższej przyszłości nie zamierza tam żadnych prac prowadzić. Do dziś nikt nie miał zastrzeżeń do domów wybudowanych obok owej działki, które również mają styczność z zabudową rurarystyczną.

Przedłożone dokumenty: decyzje i postanowienia organów w sprawie

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

Akty prawne:

1. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego („kpa”)

2. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane („Prawo budowlane”)

Zadane pytania:

Czy jest możliwość rewizji decyzji konserwatora bez proszenia o ponowne pozwolenie zabudowy terenu? Czy trzeba to robić przez prawnika czy trzeba się udac do konkretnych władz?

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

Szanowna Pani,

bardzo możliwe, że w celu wzruszenia decyzji konserwatora będzie należało przeprowadzić całą procedurę od początku. 

W tej chwili jednak proponuję złożenie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji. Doradzałabym na wstępie, uzyskanie decyzji wydanej przez Wójta Gminy x, któremu Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało w postanowieniu z dnia x r. sprawę w przedmiocie wznowienia postępowania do ponownego rozpoznania. Jeżeli postępowanie nie zostało wznowione – decyzja konserwatora nie weszła do obiegu prawnego i nie jest aktem obowiązującym. Jednak należy to zweryfikować. 

Jeżeli Wójt wznowił postępowanie i decyzja jest obowiązującym dokumentem, polecam podjęcie następujących działań. 

Moja koncepcja skargi opiera się na zarzucie wskazanym w art 156 ust. 1 pkt 2 kpa tj. wydania decyzji Wójta z rażącym  naruszeniem prawa.

Taka skarga o stwierdzenie nieważności może zostać wniesiona przez 10 lat od wydania decyzji.

kpa:

Art. 156.

§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;

Art. 157.

§ 1. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ.

§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Skarżona by była decyzja Wójta, niestety nie mamy wiedzy na temat tego jaka jest jej treść. Zakładając jednak, że byłaby ona zbieżna z treścią decyzji z dnia x r. (błąd w dacie decyzji – wskazano na rok X) wydanej przez Starostwo Powiatowe w x umarzające z urzędu postępowanie administracyjne, można podjąć następujące kroki. Na marginesie wskazuję, iż ta decyzja umorzyła postępowanie w sprawie uchylenia z urzędu decyzji o pozwoleniu na budowę – a więc jest korzystna.

Jednak zakładając, że tok myślenia będzie zbieżny – w decyzji tej podniesiono iż organ wnioskował o uchylenie decyzji o wydanym pozwoleniu na budowę, ponieważ w ocenie organu, decyzja o pozwoleniu wydana została bez zajęcia stanowiska przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

W tym miejscu, co dziwne, w podstawach wskazano na art. 145 ust. 1 pkt 5 kpa – tj postępowanie zostało wznowione na podstawie przepisu mówiącego o tym, że można je wznowić, gdy wyjdą na jaw ważne okoliczności. 

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

kpa:

Art. 145.

§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe do- wody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

A przecież skoro organ twierdzi ze problem leży w nieuzyskaniu stanowiska konserwatora, to dlaczego nie podał jako podstawy art. 145 ust. 1 pkt 6 – wznowienia postępowania w wyniku braku obowiązkowej konsultacji z innym organem?

Art. 145.

§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu

W mojej opinii – mianowicie dlatego, ponieważ tak naprawdę do naruszenia nie doszło. 

Zgodnie z art 39 ust  prawa budowlanego:

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

A więc, uznanie w X r. przez organ, że niewydanie sprzeciwu, uwag czy jakiegokolwiek pisma przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 30 dni od dnia skierowania wniosku o zapytanie, oznaczało zgodę na budowę – było prawidłowe i kwestionowanie tego w skardze o wznowienie postępowania, nie miało podstaw. 

Wniosek o wydanie zapytania skierowano w dniu X r., a konserwator zajął stanowisko dopiero w dniu X r., co nie jest zgodne z prawem. 

Mogą Państwo w tym miejscu skorzystać też z drugiej opcji – zaskarżenia samej decyzji konserwatora. 

Podstawy takiego pisma byłby zbieżne z wskazanymi powyżej, jednak tu nie rozważane byłby podstawy wzowieniowe, a jedynie skarga byłaby oparta na art. 156 ust. 1 pkt 2 kpa i 39 ust. 4 Prawa budowlanego. 

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku

Dodatkowo, w obu skargach można powołać się na naruszenie innych przepisów prawa tj.:

kpa:

Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Art. 9.

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego in- formowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 11.

Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 80.

Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

W jaki sposób pozbawić budynek statusu zabytku