Opublikowano

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Stan faktyczny: Jestem w związku nieformalnym. Oboje jesteśmy niezależni finansowo (rozdzielności majątkowe ze współmałżonkami, z którymi się rozwodzimy). Kupuję mieszkanie. Chciałbym żeby było ono OD RAZU współwłasnością (50/50) czyli akt notarialny przeniesienia od dewelopera podpisalibyśmy oboje. Natomiast mieszkanie byłoby zapłacone z TYLKO MOJEGO kredytu (udzielonego mi indywidualnie). Czy możemy tak zrobić? Czy rodzi to jakieś zobowiązania podatkowe ze strony mojej partnerki? (albo inne koszty). 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Należy wskazać, iż polskie prawo nie reguluje kwestii konkubinatu oraz powstałych między partnerami stosunków o charakterze majątkowym. W związku z tym doktryna i orzecznictwo stosują normy prawne regulujące stosunek współwłasności do powstałych między partnerami stosunków majątkowych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., dokonując rozliczeń między konkubentami, sąd stosuje następujące zasady: co do roszczeń z tytułu nieruchomości i rzeczy ruchomych nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty – przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jedną z wymienionych osób w przedmiotach należących do drugiej, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (sygn. akt III CZP 62/69).

Jeżeli nabędą Państwo nieruchomość ale z Pana środków partnera (może być to Pana kredyt) i jednocześnie partnerka zostanie współwłaścicielem nieruchomości, dojdzie do umowy darowizny. Będzie to darowizna środków pieniężnych (lub pożyczka) lub udziałów we współwłasności nieruchomości. Jest to rozwiązanie niekorzystne, gdyż darowizna i pożyczka pomiędzy konkubentami są opodatkowane. Dopiero gdyby dokonali Państwo takiej darowizny po ślubie, byłaby ona nieopodatkowana. Proszę też mieć na uwadze, że darowiznę można odwołać. 

W razie Pana śmierci (w przypadku, gdy partnerka będzie już współwłaścicielem nieruchomości), możemy mieć do czynienia z dziedziczeniem testamentowym – w takim wypadku może Pan zapisać partnerce swoją część domu, ale jeżeli ma Pan dzieci to będzie im należny zachowek o ile nie otrzymają ekwiwalentu w postaci innego majątku lub z dziedziczeniem ustawowym – w takim wypadku partnerka będzie dziedziczyć połowę spadku, dzieci natomiast po 1/4. 

Ewentualnie partnerka może wnieść do nieruchomości z majątku własnego i w przypadku podziału majątku lub innych okoliczności, może wliczyć w swój wkład jako nakłady na nieruchomość. Muszą być one jednak udokumentowane. Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie, związku partnerskim) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyr. SN z 16.5.2000 r., IV CKN 32/00, OSN 2000, Nr 12, poz. 222; zob. też K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych i transgranicznych, Rodzina i Prawo 2012, Nr 22; A. Szlęzak, Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie. Uwagi na tle judykatury Sądu Najwyższego, RPEiS 1990, Nr 3).

W uchwale Sądu Najwyższego z 30.1.1970 r. (III CZP 62/69) wskazano, że do roszczeń między konkubentami z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zadaj pytanie w tym miejscu