Opublikowano

Mały ZUS Plus w 2021 – dla kogo

Mały ZUS Plus w 2021 - dla kogo

Mały ZUS Plus w 2021 – dla kogo

Przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył 120 000 zł, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą w 2021 r. korzystać z ulgowych zasad oskładkowania określanych jako mały ZUS plus. Wysokość składek ZUS zostanie dla nich ustalona w oparciu o wysokość uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania z ulgi dla licznej grupy płatników jest dokonanie zgłoszenia do tej formy oskładkowania najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy dla płatników, którzy korzystają z ulgowej formy oskładkowania uzależniającej wysokość obciążeń składkowych od wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej. Podstawa wymiaru składek, ustalona z uwzględnieniem danych z 2020 r., będzie obowiązywała tych przedsiębiorców zasadniczo przez cały 2021 r.

Możliwość skorzystania z ulgi jest obwarowana licznymi warunkami.

Mały ZUS Plus w 2021 – dla kogo

Ulga określana jako mały ZUS plus na 2021 r. przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność pozarolniczą, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych (ulga nie przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza, np. osobom działającym jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich),
  • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • uzyskała z tej działalności w 2020 r. przychód nieprzekraczający kwoty 120 000 zł – jeśli działalność prowadzona była przez cały rok (jeśli działalność była prowadzona przez część roku, wskazany limit ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu),
  • nie spełnia warunków do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania określonych w art. 18a ustawy systemowej (z najniższą dopuszczalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia),
  • nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych prac, które wykonywane były wcześniej w ramach stosunku pracy (w 2020 r. lub w 2021 r.),
  • nie podlegała w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Mały ZUS Plus w 2021 – dla kogo

Z omawianej ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej i nie mógł korzystać ze zwolnienia VAT.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8048174,Zgloszenie-przedsiebiorcy-do-malego-ZUS-plus-na-2021-r-do-1-lutego-2021-r.html