Opublikowano

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Odwołanie od mandatu - kiedy ma sens

28.04.2020 r. Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Stan faktyczny: Wykonując manewr wyprzedzania poza obszarem zabudowanym w miejscu do tego dozwolonym doszło do kolizji z pojazdem skrécającym w lewo. Na drodze nie było znaków informujących u skrzyżowaniu, nie były podwójnej ciągłej, ani zakazu wyprzedzania. Na miejsce była wezwana policja stwierdziła moją winę. Podpisałem mandat i zostało spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Analizując dzisiaj przebieg wczorajszych wydarzeń nie uważam się za winnego. Co mogę zrobić i jakie mam szansę

Przedłożone dokumenty: brak

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Akty prawne:

Dz.U.2018.0.475 t.j. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (w skrócie K.p.s.w.).

Szansą dla Pana jest art. 101 K.p.s.w. zgodnie z którym:

„§ 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty”.

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko wówczas, gdy nałożono nim grzywnę za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu wykroczeń „czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej”.

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, „prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Brak natomiast podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, jeżeli czyn, za który nałożono nim grzywnę, nie wyczerpuje wszystkich znamion wymaganych przez naruszony rzekomo przepis, ale wyczerpuje on znamiona innego przepisu, określającego dany czyn jako wykroczenie”.

Istotne jest wskazanie, że uchylenie mandatu karnego może nastąpić wyłączenie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia mandatu. Innymi słowy, jeżeli np. otrzymał Pan mandat w dniu 11 kwietnia, uprawomocnienie mandatu nastąpi w dniu 18 kwietnia, bowiem nie jest liczony jako jeden dzień dzień, w którym mandat został wręczony. Prawomocność mandatu jest liczona od podpisania mandatu karnego kredytowanego.

Zgodnie z § 2 omawianego przepisu „sądem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona”.

Co do zasady wydanie postanowienia uchylającego prawomocny mandat karny winno być poprzedzone określonego rodzaju czynnościami, które zmierzają do sprawdzenia podstaw uchylenia takiego mandatu. Jako przykład tego rodzaju czynności wskazać należy na przesłuchanie Pana jako sprawcy wykroczenia.

Po należytym rozpatrzeniu zebranego w sprawie materiału dowodowego sąd wydaje postanowienie, w którym uchyla prawomocny mandat albo odmawia jego uchylenia. Wyraźnie podkreślić należy, że uchylenie prawomocnego mandatu na podstawie art. 101 K.p.s.w. jest środkiem nadzwyczajnym i w praktyce jest stosowane bardzo rzadko, co nie oznacza, iż nie jest stosowane wcale. Najistotniejsze znaczenia ma jednak zachowanie 7-dniowego terminu.

Uchylając prawomocny mandat karny, sąd postanowieniem nakazuje jednocześnie podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej (ściągniętej) kwoty.

Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego winien zawierać numer mandatu oraz datę jego wydania. Nadto wskazać należy organ mandatowy (organ nakładający mandat karny). Niewskazanie powyższych danych skutkuje brakiem formalnym, który nie pozwala nadać wnioskowi dalszego biegu. Powyższe powoduje, iż sąd wezwie ukaranego występującego z takim wnioskiem do uzupełniania danych w terminie 7 dni – pod rygorem uznania go zarządzeniem przewodniczącego wydziału za bezskuteczny.

Reasumując, jeżeli termin 7-dniowy nie został przekroczony, wystąpić należy z wnioskiem o uchylenie prawomocnego mandatu karnego na podstawie art. 101 K.p.s.w.

Odwołanie od mandatu – kiedy ma sens

Opublikowano

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Stan faktyczny: Otrzymalem 25 pkt. karnych za przekroczenie predkosci na terenie Polski , podczas 3 wyjadow. Odebrano mi dokument niemiecki w Polsce.Po tym fakcie zorientowalem sie ze nie mam pokwitowania na odebrany dokument.W efekcie nie potrafie przypomniec sobie jak przebiegla ta sytuacja.Przy kontroli drogowej we Francji oznajmilem Policjantowi , ze nie posiadam dokumentu przy sobie.Nie robil z tego problemu.wylegitymowalem sie polskim Dowodem Osobistym i podalem adres zameldowania we Francji.Wszystko bylo O.K. jak w cywilizowanym kraju (…)

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (dalej „prawo o ruchu”)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488 (R) (dalej „rozporządzenie”)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.0.600) (dalej „ustawa”)

Zadane pytania:

1. Czy mam dalej probowac szczescia w Polsce???

2. Czy zmienic obywatelstwo z chorego na normalne i wyrobic prawo jazdy w cywilizowanym swiecie?

3.Czy zdobyc uprawnienia na Ukrainie i przepisac dokument na polski , a z polskiego ponownie na francuski?

 

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Poniżej wskazuje na przepisy sytuację regulujące:

Prawo o ruchu

Art. 114. 

1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: 

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty: 

a) 

b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1; 

Rozporządzenie

§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o: 

1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia; 

2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia. 

Ustawa

Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na: 

1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji; 

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli: 

b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Egzamin kontrolny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, osoba skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji zachowuje uprawnienia do kierowania pojazdami. W ciągu najpóźniej 3 dni od daty egzaminu dokumenty z potwierdzeniem pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego przesyłane są do wydziału komunikacji, gdzie możliwy jest odbiór zatrzymanego prawa jazdy.

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

W świetle powyższego, odpowiadając na pytanie: prawo jazdy nie zostało Panu zabrane, ale musiał Pan złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy,oraz badanie psychologiczne. Dopiero, gdyby Pan nie zdał egzaminu lub nie przeszedł pozytywnie weryfikacji psychologicznej, prawo jazdy zostanie cofnięte.

Dodać należy, że Pana prawo jazdy obowiązuje na terytorium Polski. Osoby posiadające prawo jazdy, które zostało uzyskane w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w kraju członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy uzyskanego w tych państwach.

Ważne prawo jazdy pochodzące z kraju Unii Europejskiej pozostaje ważne o ile nie zmieni się miejsce zamieszkania jego właściciela. Jeżeli miejsce zamieszkania zmieni się, to takie prawo jazdy należy wymienić. Wynika to z obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy z aktualnymi danymi osobowymi. Rozumiem, że na tej właśnie podstawie wymienił Pan swój dokument.

Osoby posiadające inne zagraniczne prawa jazdy muszą je wymienić na polskie dokumenty, jeżeli pobyt czasowy lub stały w Polsce przekroczy 6 miesięcy.

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów

Zgodnie z ustawą:

Art. 100a. 

1.Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją”

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie  teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: 1) imię i nazwisko;
1a) datę i miejsce urodzenia;

. 4)  rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 

. 5)  datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także
datę ponownego uzyskania uprawnienia; 

. 6)  datę ważności uprawnienia; 

. 7)  numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

. 8)  ograniczenia dotyczące uprawnienia;

Natomiast zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami:

Art. 4. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

. 1)  wydane w kraju: 

. a)  prawo jazdy, 

. b)  pozwolenie wojskowe, 

. c)  międzynarodowe prawo jazdy; 

. 2)  wydane za granicą: 

. a)  międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu
drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z
1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), 

. b)  krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o
ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), 

. c)  krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

. d)  krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska; 

. 3)  zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.

3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

W mojej ocenie, nie poświadczył Pan nieprawdy, gdyż prawo jazdy nie zostało Panu odebrane, a jedynie zaistniała konieczność przeprowadzenia egzaminu i badań.

Może Pan skutecznie starać się o wydanie nowego dokumentu.

 

Prawo jazdy – przekroczenie 25 punktów