Opublikowano

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Stan faktyczny: Witam, piszę z zapytaniem czy wykorzystanie numeru kontaktowego do klienta z telefonu prywatnego jest zabronione?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 14 z późn. zm.), (dalej „kp”)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) (dalej „ustawa o konkurencji”)

Po pierwsze rozumiem, że obowiązuje Panią umowa o pracę.

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Zgodnie z art. 100 KP:

Art. 100 [Obowiązki pracownika]

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracodawca może mieć obiekcje jedynie do użycia prywatnego telefonu w przypadku, gdyby takie użycie dążyło do np. przejęcia klienta czyli działalności na szkodę pracodawcy. Jednak taką motywację pracodawca musiałby udowodnić. 

Nadto, należy podkreślić że jeżeli nie zawarła Pani odrębnej umowy o zakazie konkurencji z pracodawcą, taki zakaz Pani nie obowiązuje. 

Za pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia składać się mogą jakościowo różne zachowania. W niektórych sytuacjach od pracowników wymaga się powstrzymania od działań godzących w dobro zakładu pracy, a niekiedy wymagane jest podejmowanie pewnych pozytywnych działań i przejawianie w tym celu niezbędnej inicjatywy, zwłaszcza w kontekście ochrony mienia zakładu. Podobnie jak w przypadku pozostałych obowiązków postępowanie w sposób sprzeczny z treścią art. 100 § 2 pkt 4 KP może jednocześnie stanowić naruszenie innych obowiązków wymienionych w katalogu art. 100 KP.

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Powinności określone w art. 100 § 2 pkt 4 KP są ustanowieniem szczególnej zasady lojalności pracownika względem pracodawcy, z której przede wszystkim wynika obowiązek powstrzymania się pracownika od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody, czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy. W takich sytuacjach zachowanie pracownika powinno być oceniane w ten sposób, że nacisk należy położyć nie tyle na zawiniony (niezawiniony) bądź też legalny (bezprawny) charakter jego zachowania się, ile na zachowanie przez niego lojalności względem pracodawcy. W związku z tym, że przedmiotem obowiązku dbałości pracownika jest całokształt interesów majątkowych i niemajątkowych zakładu pracy, należy uznać, że obowiązek ten dotyczy konkretyzacji sposobu korzystania ze wszystkich uprawnień, jeżeli czynienie użytku ze swego prawa może rzutować na dobro zakładu pracy. Przedmiotem wskazanej powinności może być zarówno nakaz właściwego korzystania z uprawnień wprost określających pozycję pracownika jako strony stosunku pracy, jak i nakaz właściwego korzystania z innych uprawnień niż pracownicze. Kwestia, czy w konkretnym przypadku należy w taki sposób ocenić zachowanie pracownika przy wykonywaniu wy o pracę za wypowiedzeniem, nie może zapaść więc w oderwaniu od konkretnych okoliczności sprawy.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy nie ma unormowań, które określałyby zasady korzystania przez pracownika ze służbowego telefonu komórkowego. Dlatego – analogicznie do przypadku użytkowania samochodu lub innego pojazdu do celów służbowych – należy z pracownikiem zawrzeć umowę o korzystanie z telefonu komórkowego.

W umowie takiej powinno się określić:

• rodzaj telefonu,

• zasady korzystania z telefonu,

• zasady ponoszenia kosztów jego użytkowania,

• zasady zwrotu telefonu jako mienia powierzonego.

Wobec różnego rodzaju telefonów na rynku, które posiadają rozmaite funkcje i akcesoria, warto ustalić też w miarę dokładny spis akcesoriów dołączanych do telefonu, które również powierzane są pieczy pracownika. Należy zauważyć, że niektóre z nich bywają kosztowne, ale zarazem są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aparatu (np. ładowarka, bateria-akumulator, zestaw słuchawkowy, karta pamięci, oprogramowanie).

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Nadto, można przytoczyć wyrok SN Izby Pracy z dnia 11.09.2014 r. II PK 49/14, w którym co prawda mowa jest o przesłaniu maili służbowych na mail prywatny, jednak ewentualnie można porównać sytuacje:

Sam fakt przesłania sobie przez pracownika poufnych dokumentów pracodawcy na prywatną skrzynkę mailową, o ile odbywa się to poza wiedzą i zgodą pracodawcy i nie jest uzasadnione wykonywaniem obowiązków, stanowi zagrażające interesowi pracodawcy wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (czyn nieuczciwej konkurencji). Uzasadnia to rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Należy zatem wskazać, że jeżeli posłużyła się Pani telefonem prywatnym do celu służbowego bez działania na szkodę pracodawcy, działanie takie było dozwolone. 

Czy można używać własnego telefonu w kontakcie z klientem pracodawcy?

Jeżeli chcieliby Państwo zadać pytanie własne, należy kliknąć w ten link