Opublikowano

Opóźnienie w wykonaniu dzieła – co dalej

Opóźnienie w wykonaniu dzieła - co dalej

Opóźnienie w wykonaniu dzieła – co dalej

Stan faktyczny: Umowa na budowę stacji kontroli pojazdów, w załączniku , podpisana 2020r. Gotowość na montaż w zgloszona przeze mnie w styczniu  2021r, firma rozpoczęła prace 10 stycznia . Montaż trwał do 20 stycznia .

W technice i montażu zostały użyte części używane : elementy hydrauliczne , zawory itp. Wszytsko zgłoszone właścicielowi w dn. 20 stycznia. Do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte usterki :XXX. Brak jakiegokolwiek kontaktu . Ogólny zarys prac bardzo chaotyczny, brak możliwość ustalenie szczegółów i ważnych dla nas elementów ! 

Przedłożone dokumenty: umowa

Opóźnienie w wykonaniu dzieła – co dalej

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

W opisanym przypadku doszło do zawarcia między Państwem jako przedsiębiorcami umowy o dzieło. Leasing nie ingeruje w te kwestie. Należy zaznaczyć, że w przypadku opóźnienia, według Kodeksu cywilnego, wykonawcę należy co do zasady, wezwać do wykonania wyznaczając dodatkowy termin (może być to jednak nawet 1 dzień). Ponieważ możemy przyjąć, że dokonali Państwo takiego przedłużenia  (wiadomości sms, e0-mail z prośbą o wykonanie zamówienia i usunięcie usterek), należy postępować jak poniżej.

Umowa o dzieło została opisana w Kodeksie cywilnym (K.c.), tytuł XV, art. 627 i następne. Ta klasyfikacja jest istotna i ma znaczenie w Państwa przypadku. Zgodnie z wymienionym przepisem – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Można więc tutaj zastosować regulację opisaną w art. 635 K.c. Zgodnie z treścią tego artykułu – jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je skończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła. Jest to uprawnienie przyznane ustawą i nie potrzebuje specjalnego zapisu zawartego w umowie. Wskutek odstąpienia od umowy zostaje ona uznana za niezawartą i strony powinny sobie zwrócić to, co wcześniej sobie świadczyły. W Państwa przypadku będzie to zwrot przekazanych kwot oraz ewentualnie przekazanych materiałów. Oczywiście rozumiem, że nie tylko takiego rezultatu Państwo oczekują – istotne jest również wykonanie dzieła. W tym szczególnym przypadku jednak można się domagać zwrotu całej kwoty ze względu na tak duże jest opóźnienie i można też twierdzić, że spowodowało to u Państwa konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów a także powstanie szkody, co wiążę się z możliwością wystąpienia o jej naprawienie.

Zgodnie z art. 471 K.c. – dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest to skutkiem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Tak więc przysługują Państwu następujące uprawnienia: mogą Państwo wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin pod groźbą odstąpienia od umowy i powierzenia wykonania dzieła innej osobie na koszt i ryzyko wykonawcy lub odstąpić od umowy, domagając się zwrotu zapłaconych pieniędzy i materiałów. Dodatkowo mają Państwo prawo żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Odszkodowanie takie może obejmować poniesioną już stratę oraz utracony zysk.

Na początek doradzam wystosowanie do wykonawcy ostatecznego wezwania do wykonania dzieła i usunięcia usterek z zastrzeżeniem, że jeżeli dzieło nie zostanie wykonane np. w 7 dniowym terminie, odstąpią Państwo od umowy, zażądają zwrotu kwot oraz naprawienia szkody.

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wezwań, o których mowa w opinii zarówno dla Klientów do samodzielnego wysłania jak i nadania przez Kancelarię w imieniu Klientów za pełnomocnictwem Prosimy o wiadomość jeżeli będą Państwo zainteresowani naszym wsparciem.

Opóźnienie w wykonaniu dzieła – co dalej

Jeżeli mają Państwo podobny problem, pytania można zadać klikając w ten link