Opublikowano

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Stan faktyczny: Z tego co wiemy, X na całym świecie mocno walczy z jakimikolwiek negatywnymi opiniami. Chcemy zapobiec dalszym przypadkom i śladem zagranicznych forów olejowych które to spotkało wprowadzić na naszym forum zakaz dyskusji o tej marce. I tutaj pytanie:

  • czy taki zakaz jest w ogóle możliwy z punktu widzenia polskiego prawa? Chodzi konkretnie o wpis w regulaminie forum: „Zakazuje się dyskusji o następujących firmach i ich produktach: X”
  • jeżeli można wprowadzić taki zakaz, to czy w wypadku gdyby X zdecydował się zmusić mnie sądownie do zmiany tego zapisu jest szansa na wygranie takiej sprawy?

Przedłożone dokumenty: brak

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Niestety należy wskazać, że taki zapis w regulaminie może rodzić konsekwencje na gruncie dyskryminacji osób prawnych. Możemy też mówić o nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwych praktykach rynkowych. Tak więc, taki wpis może być dla Państwa niekorzystny. 

Środki ochrony osób prawnych przed dyskryminacją zostały przewidziane zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Nie budzi wątpliwości, że osobom prawnym jako podmiotom praw i obowiązków przysługują zgodnie z zasadą równości te same prawa co osobom fizycznym, chronione za pomocą tych samych mechnizmów. Jako przykład wskazać można orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako: ETPC), uznające prawo do poszanowania życia prywatnego osoby prawnej, w którym Trybunał zrównał miejsce prowadzenia działaności gospodarczej z poszanowaniem prywatności mieszkania osoby fizycznej. Należy wyjaśnić, że EKPC gwarantuje ochronę wszystkim osobom znajdującym się pod jurysdykcją państwa. 

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, oraz specyfiką podmiotu objętego ochroną, o szczególnym znaczeniu dla obrotu gospodarczego, kwestie te podlegają przede wszystkim regulacjom prawa unijnego i w tym kontekście zostaną najszerzej omówione w niniejszej opinii. Ochrona przed dyskryminacją została wyrażona zarówno w prawie pierwotnym UE, jak i prawie wtórnym, tworząc kompleksowy i wielopłaszczyznowy system. Trzon unijnego prawa antydyskryminacyjnego stanowią dyrektywy o równym traktowaniu, które ustanawiając minimalny standard ochrony pozostawiają państwom członkowskim margines uznania w zakresie zapewnienie szerszej ochrony. Polski ustawodawca wyszedł założenia że wystarczające będzie implementacja dyrektyw w sposób zapewniający minimum ochrony.

Zasada niedyskryminacji jest ogólną zasadą prawa unijnego, która została wyrażona w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskie i w Traktatach, oraz została doprecyzowana w prawie wtórnym, przede wszystkim w dyrektywach o równym  traktowaniu. Polega ona na zakazie zróżnicowanego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji, w szczególności jeśli to zróżnicowanie dokonywane jest z naruszeniem przewidzianej prawem równości. 

Zgodnie z ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest: Art.  15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Zapis ten będzie jednak Państwa dotyczyć, tylko w sytuacji gdy z forum internetowego będą Państwo czerpać jakiekolwiek korzyści majątkowe. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

Jeżeli forum nie przynosi zysków, nie ma mowy o nieuczciwej konkurencji. 

Natomiast będzie można mówić o nieuczciwej reklamie. Zgodnie z art. 16 ww ustawy:

Art.  16.  [Nieuczciwa reklama]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Czy można dyskryminować i naruszać dobra osobiste firmy?

Brak możliwości wypowiedzenia się co do produktów może stanowić nieuczciwą reklamę innych firm i działaniem na niekorzyść firmy X. 

Doradzamy zatem nie wprowadzanie wskazanego zapisu do regulaminu a przypadku kolejnych zarzutów ze strony X, przesłanie pisma, które zostało przygotowane uprzednio. 

Jeżeli mają Państwo podobny problem, pytania własne można zadać klikają w ten link