Opublikowano

Zmiany w prawie cywilnym – umowa dowodowa i postępowanie gospodarcze

umowa dowodowa i postępowanie gospodarcze

10.11.2019 r. umowa dowodowa i postępowanie gospodarcze

W dniu 07.11.2019 r. weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w postępowaniu cywilnym. Nowe przepisy przywracają do polskiego porządku prawnego postępowanie w sprawach gospodarczych.

Zmiany dotycząc głównie przedsiębiorców i sporów na tle prowadzonej działalności. Pełna lista spraw gospodarczych została zawarta w art. 4582 § 1 KPC.

Jednym z nowych wymagań procesowych jest obowiązek wskazania w pozwie adresu poczty elektronicznej powoda lub zamieszczenie oświadczenia, że powód nie posiada takiego adresu. Również pozwany w pierwszym piśmie procesowym, wniesionym do sądu po doręczeniu mu odpisu pozwu, winien wskazać adres e-mail lub złożyć oświadczenie że adresu takiego nie posiada. Niespełnienie powyższych wymogów uznaje się za brak formalny pisma, który uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu.

Natomiast przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz podmioty nie będące przedsiębiorcami, a których sprawy przepisy kwalifikują jako gospodarcze, mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie sprawy gospodarczej z pominięciem sformalizowanych rygorów tego postępowania.

Wprowadzono także tzw. prekluzję dowodową. W nowym postępowaniu w sprawach gospodarczych powód ma obowiązek powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew.

W KPC od teraz funkcjonuje tzw. umowa dowodowa, która polega na tym że strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu gospodarczym w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa).

Taka umowa może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo w formie ustnej – już przed sądem. Określono jednak trzy warunki, które umowa musi spełnić, by wiązała sąd i strony:

  1. Wymienione w niej muszą zostać konkretne (określone) dowody
  2. Konieczne jest określenie stosunku prawnego – niemożliwe jest więc wyłączenie dowodów „we wszystkich sprawach między przedsiębiorcami”
  3. Stosunek prawny musi mieć ponadto swoje źródło w umowie – strony nie będą mogły więc stosować umowy dowodowej do roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych

Ponadto umowa dowodowa z zastrzeżeniem warunku lub terminu będzie nieważna. O uznanie nieważności można wnioskować najpóźniej na posiedzeniu, na którym na umowę się powołano. Jeśli natomiast uczyniono to w piśmie procesowym – nieważność należy zarzuć najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Umowa dowodowa i postępowanie gospodarcze