Opublikowano

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody

Stan faktyczny: Podwykonawca uszkodził mienie podczas realizacji usługi. Obecnie podwykonawca nie przyznaje się do winy i nie chce zwrócić kosztów zniszczonego mienia.
Sytuacja miała miejsce w lutym 2089 roku. Poniżej informacje o zdarzeniu.

Przedłożone dokumenty: wiadomości e-mail, sms

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody

Zgodnie z dyspozycją art. 474 k.c. dłużnik odpowiedzialny jest, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
Z powyższego wynika, że ustawodawca na jednym poziomie stawia odpowiedzialność za pomocników i podwykonawców, nie ma przy tym znaczenia charakter prawny relacji istniejących między dłużnikiem a jego podwykonawcą bądź pomocnikiem. Może to być stosunek pracy, umowa cywilnoprawna czy też relacja faktyczna. Fakt podporządkowania takiej osoby dłużnikowi bądź jego brak również nie mają znaczenia. Nie jest też istotne, czy osoba ta działała odpłatnie czy za wynagrodzeniem, samodzielnie czy pod nadzorem dłużnika, czy też na własny rachunek czy na rachunek dłużnika. W związku z tym, tak naprawdę należałoby dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela, który występuje w imieniu wykonawcy. Rozumiem, że ubezpieczyciel wskazał podwykonawcę jako winnego, ale ubezpieczyciele stosują różne praktyki mające na celu przekazanie odpowiedzialności. Doradzamy także odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odpowiedzialność wykonawcy za podwykonawcę jest surową odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, choć mając na względzie sformułowanie zacytowanego przepisu, odpowiedzialność ta jest uzależniona od spełnienia przesłanek ogólnych odpowiedzialności z art. 471 k.c.
Przesłanki te to:
• nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązania,
• wystąpienie szkody wierzyciela,
• związek przyczynowy między niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstałą szkodą,
szkoda będąca następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (ta okoliczność jest domniemana, a ciężar jej niewystąpienia spoczywa na dłużniku).

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody

Do naprawienia tych szkód mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Zgodnie z art. 363 § 1 K.c. może ono nastąpić albo przez przywrócenie stanu poprzedniego, albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Zgodnie z przepisem art. 363 § 1 K.c. wyboru dokonuje pokrzywdzony przez złożenie stosownego, w związku z powyższym niniejsze wezwanie do zapłaty winno być traktowane jako oświadczenie drugiej stronie o wyborze sposobu naprawienia szkody spowodowanej na działce. Oświadczenie to ma charakter prawokształtujący.

Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w Państwa majątku. Działania wykonawcy zasługują na określenie jako działania bezprawne. Natomiast postaramy się wezwaniem otrzymać zadośćuczynienie od podwykonawcy – jako od podmiotu wobec, którego wykonawca miałby roszczenie regresowe.

Mając na uwadze powyższe, bezsprzecznie należy stwierdzić, że działania firmy spowodowały powstanie w majątku Państwa szkody, opisanej powyżej.

Odpowiedzialność podwykonawcy za szkody