Opublikowano

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Stan faktyczny: W dniu X, podpisalam w Polsce (w kancelarii notarialnej w X) oswiadczenie o odrzuceniu spadku po zmarlym dziadku). Zostalam w tym samym dniu poinformowana przez notariusza o koniecznosci odrzucenia spadku rowniez w imieniu mojej maloletniej corki (urodzonej w Irlandii, dn. X posiadajacej paszport irlandzki) zamieszkujacej ze mna w Irlandii (mieszkam poza granicami kraju okolo X lat). Notariusz poinformowal mnie o koniecznosci rozeznania sie jak wyglada kwestia odrzucenia spadku w kraju miejsca zamieszkania corki (Irlandia) i jezeli wystapilyby problemy wowczas moglabym starac sie o decyzje sadu rodzinnego w Polsce o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu nieletniej. 

Z taka informacja wrocilam do Irlandii. W miedzyczasie pojawily sie problemy takie jak koronawirus, moja utrata pracy z tego powodu, brak mozliwosci podrozy do kraju i od paru dni probuje rozwiazac problem z odrzuceniem spadku w imieniu mojej corki. Jednakze nie posiadam wiedzy jak moglabym tego dokonac.

Bardzo prosilabym o informacje jak nalezy przeprowadzic takie odrzucenie mieszkajac w Irlandii. W zwiazku z koronawirusem, nie jestem w stanie podjac podrozy do Polski a termin na odrzucenie spadku przez corke mija X 

I z jakim sadem rodzinnym powinnam sie kontaktowac? Wczesniej do czasu wyjazdu za granice mieszkalam w X

Jak moge otrzymac zezwolenie sądu rodzinnego zezwalającego na odrzucenie spadku w imieniu nieletnich, w trybie przyspieszonym? 

Czy istnieje wogole szansa na otrzymanie takiej decyzji jezeli nie moge podrozowac do kraju? Czy mozliwe jest przesuniecie terminu w czasie? Jaki jest ewentualnie pesymistyczny scenariusz jezeli nie odrzuce spadku w imieniu corki? Dodam dla informacji, ze nie jest mi wiadomo o zadnym testamencie, ale zostalam poinformowana przez mojego tate, ze najlepiej aby odrzucic spadek w razie ewentualnych dlugow. Dla informacji dolaczam wypis aktu notarialnego i bardzo prosze o panstwa oferte w tej sprawie.

Przedłożone dokumenty: akt notarialny

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) („kodeks cywilny”)

2. Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.) („kpc”)

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Obecnie, powinna Pani wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka a zgoda została udzielona. Wystarczy, że złoży Pani ten wniosek listem poleconym lub też za naszym pośrednictwem. 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

W przypadku osoby małoletniej bierze się pod uwagę stan wiedzy opiekuna prawnego, którym najczęściej jest rodzic. W najbardziej typowej sytuacji tj. kiedy rodzic odrzuca zadłużony spadek, co powoduje powołanie do spadku małoletniego dziecka tego rodzica, termin 6 miesięczny zaczyna biec od chwili, w której rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Wykładania dokonana przez Sąd Najwyższy w powyższym orzeczeniu zasługuje na pełną aprobatę, pomimo dopuszczenia moderacji skutku upływu terminu zawitego. Należy bowiem przypomnieć, iż termin z art. 1015 § 2 k.c. jest terminem zawitym. Jego upływ, jak każdego terminu zawitego powoduje definitywną utratę uprawnienia i nie powinno się dopuszczać do sytuacji w której to skutek upływu terminu może być korygowany. Niemniej jednak z przytoczonych przez Sąd motywów natury celowościowej należy w pełni zaaprobować powyższe orzeczenie.

Z orzeczenia wynika, iż czasu trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie wlicza się do sześciomiesięcznego okresu na odrzucenie spadku. W efekcie termin sześciomiesięczny upłynie później, niżby to wynikało z przepisu art. 1015 § 2 k.c., następuje bowiem zawieszenie biegu tegoż terminu.  Dla ustalenia upływu tegoż terminu należy zsumować czas, jaki minął od daty odrzucenia spadku przez rodzica do chwili wystąpienia okoliczności zawieszającej (wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego), i czas, po jej ustąpieniu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o wyrażeniu zgody.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Podsumowując, w momencie gdy złoży Pani w sądzie wniosek – a może to Pani zrobić listem poleconym lub poprzez naszą Kancelarię – terminy ulegną zawieszeniu. Do momentu wydania przez sąd zgody na odrzucenie spadku, nie będzie się w sprawie dziać nic. Nie będzie w związku z tym problemu z terminem 6 miesięcznym.

Pozostałe tezy orzeczenia SN:

„Należało jednak mieć na uwadze, że możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego nie zależy wyłącznie od woli jego przedstawiciela ustawowego. Z tego względu ocena, czy przedstawiciel małoletniego zachował termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinna między innymi uwzględniać, że nie ma on bezpośredniego wpływu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. Nie można wykluczyć, że może ono trwać dłużej niż sześć miesięcy, co w niektórych przypadkach wykluczałoby możliwość odrzucenia spadku, nawet w przypadku złożenia wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w pierwszym dniu biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. Nie można też pominąć, że każda osoba uprawniona do odrzucenia spadku powinna mieć możliwość wykorzystania całego przewidzianego w nim terminu. Z tego punktu widzenia przedstawiciel ustawowy małoletniego nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż każdy inny spadkobierca, który dla złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu, od której uzależniona jest możliwość skutecznego odrzucenia spadku, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powinno powodować ten skutek, że termin ten nie biegnie dalej, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, w którym udzielił on zgody na odrzucenie spadku. (…) Należy w związku z tym opowiedzieć się za wykładnią art. 1015 § 2 k.c. uwzględniającą możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynającego bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania przedstawiciele ustawowi małoletniego powinni, przed upływem 6 – miesięcznego terminu biegnącego dalej po wydaniu przez postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.”

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wniosków o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka ,zarówno dla Klientów do samodzielnego przesłania jak i do przesłania za pełnomocnictwem w imieniu Klientów. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Jeżeli mają Państwo pytania własne można je zadać klikając w ten link