Opublikowano

Wizerunek dziecka – czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Wizerunek dziecka - czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Wizerunek dziecka – czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Zgodnie z prawem autorskim:

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

. 1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem 

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, 

zawodowych; 

. 2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. 

Nie mamy do czynienia z żadną okolicznością uprawniającą do pominięcia otrzymania takiej zgody.

Do ochrony wizerunku stosuje się odpowiednio przepis poniższy:

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Wizerunek dziecka – czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Dodatkowo, wskazuję na ochronę przewidzianą w przepisach prawa cywilnego:

Kodeks cywilny:

Art.23.Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on równieżżądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Wizerunek dziecka – czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Dzieci w świetle prawa nie dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych oznacza to, że nie mogą same rozporządzać przysługującymi im prawami. Dlatego to rodzicom lub innym opiekunom prawnym ustawodawca powierzył obowiązek dbania o ich dobro do momentu osiągnięcia przez podopiecznych pełnoletniości.

Szczególna ochrona wizerunku tak dziecka jak i dorosłego będzie realizowana na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych, zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W kontekście zasad wykonywania władzy rodzicielskiej zgoda ta będzie odpowiednio udzielana przez jednego z rodziców. Tak będzie w sytuacji gdy władza rodzicielska przynależy tylko do jednego z rodziców, ale również wtedy gdy dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga, gdyż KRiO w takim przypadku statuuje zasadę samodzielnego działania jednego z przedstawicieli ustawowych dziecka. 

Jeżeli natomiast jeden z rodziców sprzeciwi się określonemu sposobowi wykorzystania materiałów przedstawiających wizerunek ich dziecka czy też w ogóle nie wyrazi zgody na wykorzystanie wizerunku nie powinno dojść do publikacji – rozumiem, że matka dziecka wyraziła zgodę na publikację przez partnera. 

Jeżeli pomimo sprzeciwu, drugi rodzic lub osoba trzecia za zgodą rodzica, publikuje zdjęcia, można zwrócić się o orzeczenie takiego zakazu do sądu rodzinnego. 

W świetle powyższego, należy w chwili obecnej skierować pismo do ojca dziecka  (powinno być to pismo wysłane listem poleconym, mimo że może mieć Pani z ojcem dziecka inny kontakt) z powołaniem się na przepisy prawa autorskiego i kodeksu cywilnego a także ze wskazaniem na sprzeciw przeciwko publikacjom wizerunku dziecka, w szczególności na portalach społecznościowych na podstawie art. 91 KRiO.

Wizerunek dziecka – czy rodzice mogą publikować zdjęcia bez obopólnej zgody?

Jeżeli mają Państwo podobne problemy, pytania można zadać klikając w ten link