Opublikowano

Jak podwyższyć alimenty

potrzeby dziecka

Podwyższenie alimentów.
Mam pytanie,mianowicie od wielu lat ojciec dziecka,dzisiaj już 19-letniego syna płaci niezmiennie tyle samo alimentów,a więc Xzł.Poza tym do niczego innego się nie dokłada,do żadnych wakacji,urodzin,świąt,prawa jazdy,uważa że Xzł w Polsce to jest tak dużo pieniędzy i musi na wszystko wystarczyć.Realia są zupełnie inne,jak wiemy.Ojciec dziecka od lat mieszka we Francji.
Syn rozpoczyna w pazdzierniku studia w warszawie,gdzie  wynajem lokum do zamieszkania to koszt Xzł +koszty dodatkowe.

Akty prawne:

Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej “krio”)
Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm. Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej „K.p.c.”)
Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej „ustawa”)

Zadane pytania:
Czy są szanse uzyskać wyższe alimenty i od czego zacząć,gdzie się udać i czy warto wziąć prawnika?

Podstawą do żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 krio, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie praktyką zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny. Istotność każdorazowo podlega ocenie sądu rodzinnego.
Zmiana może dotyczyć zarówno sytuacji uprawnionego, jak i zobowiązanego poprzez pogorszenie albo poprawę ich sytuacji materialnej, co może skutkować zmianą wyroku alimentacyjnego, jeżeli w ocenie sądu rodzinnego będzie miało charakter istotny.
Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 133 par.1 krio). Wraz z dorastaniem na ogół zwiększają się potrzeby dziecka. W szczególności może być to skutkiem rozpoczęcia nauki, konieczność pobierania dodatkowych lekcji, rozbudzenia zainteresowań. Takie okoliczności mogą stanowić „zmianę stosunków”, uzasadniającą zmianę wydanego wcześniej orzeczenia lub zawartej umowy dotyczącej alimentacji dziecka. Zarazem osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie jest równoznaczne ze „zmianą stosunków” w rozumieniu art. 138 krio.

Zmiana stosunków to istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb syna uprawnionego do alimentacji lub istotne zwiększenie się możliwości płatniczych zobowiązanego – ojca, które mogą wystąpić łącznie.
Ustalenie zmiany stosunków następuje przez porównanie potrzeb syna oraz zarobkowych i majątkowych możliwości ojca z daty orzeczenia alimentów w dotychczasowej wysokości ze stanem istniejącym w dacie rozstrzygania o podwyższeniu.
W pozwie syn musi wykazać zwiększenie potrzeb i/lub zwiększenie możliwości zarobkowych ojca. Potrzebne będą wszelkie dowody (i ze studiów i z wynajętego lokalu).
Możliwość żądania podwyższenia alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest ograniczona i możliwa tylko wtedy, gdy po stronie uprawnionego do alimentów pozostały z tego okresu niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte względem osoby trzeciej na zaspokojenie tych potrzeb.
Pozew można wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany – ojciec ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 K.p.c.), albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 K.p.c.) – czyli syna. Wybór sądu należy do syna.
Strona dochodząca podwyższenia alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 96 ustawy) i nie musi opłacać wpisu od pozwu.

Ważnym przepisem, który sąd weźmie pod uwagę w toku postępowania o podwyższenie alimentów, jest przepis art. 135 § 1 krio, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ten przepis stanowił podstawę orzeczenia o alimentach, jak również będzie brany pod uwagę przy ewentualnym podwyższeniu alimentów.

Należy też wskazać, że zgodne z treścią art. 135 krio – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie.

W związku z powyższym, niewątpliwie potrzeby syna wzrosły, jednak sąd będzie brać pod uwagę również możliwości finansowe ojca. Pomoc prawnika może ułatwić Państwu sprawę, chyba że jest Pani pewna możliwości finansowych ojca syna – gdyż jeżeli są one wystarczające, sąd powinien zasądzić na Państwa korzyść.