Opublikowano

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Stan faktyczny: Jestem wspólnikiem sp. z o.o. gdzie posiadam 20 udziałów po 200zł.

Drugi wspólnik posiada taki sam udział i kapitał.

Chciałbym zwiększyć kapitał spółki do 20 000zł czyli dopłacić z własnych pieniędzy.

Chciałbym żeby nowopowstałe udziały przypadły mi jako że to moje prywatne pieniądze. Drugi wspólnik w pełni akceptuje takie rozwiązanie. I podział udziałów będzie wyglądał 25 do 75 (czyli będę miał większość w firmie).

Proszę o informację jak tego dokonać. Wiem że będzie wymagana zmiana umowy spółki (aktualnie mamy standardową z S24) ale proszę o informację jak to zapisać w nowej umowie i jak przygotować protokół ze zgromadzenia wspólników.

Dodatkowe moje pytanie dotyczy zatrudnienia w spółce. W akcie założycielskim zostałem wpisany jako prezes natomiast nie mam żadnej umowy o pracę ze spółką. Czy mogę wykonywać drobne prace jak wystawianie faktur czy obsługę klientów ? 

Chciałbym to jakoś uregulować np. umową zlecenie na ¼ etatu ale kto ma ze mną podpisać umowę bo przecież jestem reprezentantem spółki (jako prezes) a jednocześnie jako osoba fizyczna która przyjęłaby pracę. Według mnie jest to konflikt interesów. 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

(Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”)

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Odnośnie udziałów w spółce:

W Państwa przypadku polecam podwyższenie kapitału zakładowego spółki i utworzenie nowych udziałów.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, może zostać dokonane wyłącznie w drodze zmiany umowy. W takim przypadku niezbędne będzie powzięcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o zmianie umowy spółki większością 2/3 głosów, chyba że umowa przewiduje surowsze warunki podejmowania tego typu uchwał (art. 246 § 1 i § 3 K.s.h.). Uchwała taka zgodnie z postanowieniem art. 255 § 3 K.s.h. wymaga zaprotokołowania przez notariusza.

Zwrócić należy także uwagę na ogólną zasadę wyrażoną w art. 258 § 1 K.s.h., zgodnie z którą prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa wspólnik powinien wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania go przez zarząd spółki do jego wykonania. Niedotrzymanie przez uprawnionego wspólnika ustawowego terminu do objęcia nowych udziałów uprawnia zarząd do ich zaoferowania innym osobom (tj. zarówno innym wspólnikom, jak i osobom trzecim). Umowa spółki, jak również uchwała o podwyższeniu kapitału może zmodyfikować przyjętą w przywołanym przepisie regułę, rezygnując np. całkowicie z prawa pierwszeństwa albo przyznając je tylko niektórym spośród wspólników. W sytuacji, gdy podwyższenie kapitału zakładowego nie wiąże się ze zmianą umowy spółki, uchwała taka dla swej skuteczności wymaga bezwzględnej większości głosów (art. 245 K.s.h.).

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Wobec powyższego w opisanej przez Pana sytuacji warto podjąć zatem przedmiotową uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów wraz z zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów będzie przysługiwało właśnie Panu przed innymi wspólnikami czy osobami trzecimi.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że wykonując prawo pierwszeństwa, dotychczasowy wspólnik składa oświadczenie w formie aktu notarialnego, które powinno zawierać objęcie udziału (udziałów) o oznaczonej wartości nominalnej (art. 258 § 2 K.s.h.).

Dodam jeszcze, że przy obejmowaniu nowo utworzonych udziałów odpowiednie zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 154 § 3 K.s.h., zgodnie z którym „udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego”.

Stosownie natomiast do treści art. 258 § 2 K.s.h., „oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego”.

W załączeniu przekazujemy projekty dokumentów.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Odnośnie wykonywanej przez Pana pracy, wyjaśniam. 

Członka zarządu może wiązać ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę, może powstać również na podstawie umowy-zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, albo wynagrodzenia z tytułu udziału w zarządzie (za posiedzenia w zarządzie), lub z tytułu osobistego świadczenia usług zarządzania z przedsiębiorcą.

Umowa o dzieło nie wchodzi w rachubę z uwagi na zakres obowiązków i czas ich wykonywania – pełnienie funkcji prezesa zarządu nie spełnia wymogów takiej umowy. Można podjąć uchwałę o sposobie zatrudnienia i wynagrodzeniu lub tylko o wynagrodzeniu członków zarządu. Sposób zatrudnienia oraz wynagradzania zależny jest od woli wspólników. Może to być wynagrodzenie stałe miesięczne albo też stała kwota + kwota za każde posiedzenie zarządu. Może to być też kwota za posiedzenia zarządu oraz premia zależna od wyników ekonomicznych spółki.

Zgromadzenie wspólników może ustalić samodzielnie lub upoważnić radę nadzorczą lub pełnomocnika do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu będzie obejmować również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału. Udział w zysku nie stanowi prawa do dywidendy, jakie przysługuje udziałowcom po podjęciu uchwały o podziale zysku między wspólników. Stanowi on wynagrodzenie dodatkowe, obok otrzymanego z tytułu umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych.

Jeżeli tylko stosowne upoważnienie zostanie udzielone, to wskazany organ, podmiot lub osoba może określić ogólne reguły związane z wynagrodzeniem obejmującym prawo do udziału w zysku, czy wprowadzać do umów z członkami zarządu wynagrodzenie ustalone według tych zasad.

W razie potrzeby zawarcia umowy – do zawarcia jej w imieniu spółki z członkiem zarządu uprawniona jest rada nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 K.s.h.). Zawarcie umowy przez inne organy spółki lub inne osoby powoduje jej nieważność. Gdy nie ma RN, konieczne jest powołanie pełnomocnika spółki. Pełnomocnika powołuje zgromadzenie wspólników, np. na nadzwyczajnym zgromadzeniu, i wyznacza go do zawarcia w jej imieniu umowy z członkiem zarządu. Uchwała wskazuje rodzaj umowy, czas jej trwania, ewentualnie zasady rozwiązania, elementy wynagrodzenia itp. Konieczne jest, aby spółka wyraziła zgodę na zawarcie umowy z członkiem zarządu w odrębnej uchwale.

Teoretycznie nie ma przeszkód, aby pełnomocnikiem był inny wspólnik. Jednak taka sytuacja może być kwestionowana przez organy podatkowe w zakresie uznania wynagrodzenia prezesa za koszt uzyskania przychodów. W ich oczach jeden wspólnik zawiera umowę z drugim wspólnikiem.

Pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (w trybie art. 210 K.s.h.) ma bardzo ograniczone kompetencje. Może on bowiem reprezentować spółkę jedynie wobec członków zarządu i tylko w zakresie umów i sporów z nim. Pełnomocnik taki co do zasady nie będzie więc kompetentny do powoływania czy odwoływania członków zarządu, zawierania umów z osobami trzecimi w imieniu spółki czy też reprezentacji spółki przed organami administracji.

Formalnie możliwe jest, aby będąc członkiem zarządu, prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG. Należy jednak mieć na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza art. 211:

„Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu”.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) o takim samym profilu jak przedmiot działania spółki z o.o. jest prowadzeniem interesów konkurencyjnych w rozumieniu tego przepisu. Jako takie wymagałoby więc zgody spółki na jej prowadzenie. Brak zgody może w przyszłości skutkować roszczeniami ze strony spółki wobec członka zarządu (po zbyciu udziałów i utracie kontroli nad spółką).

Prezes w zakresie swoich obowiązków ma zarządzanie daną firmą. Do tego wystarcza jego powołanie.

Trzeba odróżnić obowiązki pełnione przez prezesa zarządu (członka zarządu) w ramach jego funkcji od obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług. Do tego z pewnością posłuży umowa o współpracy z dokładnym określeniem obowiązków, ale nie tylko. Pomocny może się okazać dokument wewnętrzny regulujący obowiązki członków zarządu danej spółki (np. regulamin). Istotne jest, aby dokładnie określić wszystkie ich obowiązki i uprawnienia, a jeśli zarząd jest wieloosobowy – odróżnić również kompetencje każdego członka zarządu. Dotyczy to zwykłej umowy kontraktowej, jak i zawartej z prezesem jako przedsiębiorcą. Taka umowa z prezesem jako przedsiębiorcą może rodzić konsekwencje podatkowe. Jeżeli fiskus stwierdzi, że w rzeczywistości żadne usługi na rzecz spółki nie były świadczone, a były one wykonywane w ramach pełnienia funkcji prezesa zarządu, może uznać faktury VAT za nierzetelne. Oznacza to, że spółka nie będzie mogła odliczyć VAT naliczonego z takich faktur, a wynagrodzenie za takie usługi nie będzie mogło zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nie ma przeszkód, aby spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu w ramach prowadzonej przez niego działalności umowę o świadczenie usług doradczych. Czynności zarządcze mogą być wtedy wykonywane na podstawie powołania, a czynności doradcze w ramach samodzielnie prowadzonej działalności.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.