Opublikowano

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru

Stan faktyczny: 1. kupilem samochód
2. samochod byl wadliwy
3. wygralem sprawe w sadzie
4 w postepowaniu upominawczym Sad nakazal zwrot pieniedzy za samochod + wszelkie koszty z tym zwiazane
5. komornik wysyla mi juz pieniadze od sprzedawcy
6. sprzedawca samochodu nie odpowiada na moje listy polecone oraz SMS i nie chce odebrac swojego auta
7. nie mam pomyslu jak wyrejestrowac samochód z checia oddalbym go na zlom ale wtenczas on moze wytoczyc mi proces

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru

Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym przewidują możliwość usunięcia pojazdu na koszt właściciela w przypadkach w tej ustawie wymienionych. Co do zasady usunięcie to może nastąpić jedynie z drogi. Drogą w rozumieniu tej ustawy jest: wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Tym samym nie można uznać, że pojazd pozostawiony na terenie Pana nieruchomości znajduje się na drodze.

Pozostawienie, bowiem pojazdu nie stanowi jego porzucenia, jednakże przechowanie rzeczy nieodebranej rodzi po stronie przechowawcy (czyli Pana jako właściciela nieruchomości) pewne koszty. Skoro właściciel samochodu nie odbiera samochodu w terminie, to na podstawie przepisów o skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych powinien Pan wystosować pismo (z potwierdzeniem odbioru) do właściciela rzeczy, w którym zażąda Pan odbioru rzeczy w oznaczonym terminie, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w piśmie zacznie Pan naliczać koszty za bezumowne przechowanie w określonej wysokości, do określonego dnia, a następnie skieruje Pan samochód do zezłomowania.

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru

Pańska należyta staranność wyraża się m.in. w wezwaniu do odbioru przechowywanego pojazdu samochodowego i dbałość w czasie jego przechowywania. W sytuacji, gdy wezwany właściciel pojazdu nie odpowiada w terminie wyznaczonym w Pana piśmie, można skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co pozornie nie „załatwia” problemu pozbycia się porzuconego ( jak należy domniemywać) pojazdu. Niemniej jednak w pewnych sytuacjach, sędzia może orzec o zatrzymaniu przez Pana rzeczonego pojazdu na poczet zwrotu długu z tytułu przechowania pojazdu.
.
Pierwszym krokiem zatem powinno być wystosowanie pisma do właściciela pojazdu, w którym wezwie Pan do zabrania pojazdu (należy wyznaczyć przy tym termin np. 7 dni od dnia doręczenia wezwania). Taką korespondencję należy nadać przesyłką poleconą za potwierdzeniem nadania lub odbioru. Jeżeli przesyłki właściciel auta nie odbierze, po dwukrotnej awizacji, zostanie ona uznana za odebraną.

Co zrobić, gdy sprzedawca nie odbiera wadliwego towaru