Opublikowano

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Stan faktyczny: Właśnie zmarł mój ojciec. Mama jest w domu opieki. Boimy się o nią.

 Chcielibyśmy przeprowadzić postępowanie spadkowe na rzecz mamy bez jej uczestnictwa w procesie.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Po pierwsze należy wskazać, że spadek można przyjąć przez pełnomocnika, jednak Mama musiałaby tego pełnomocnictwa do wyraźnej czynności udzielić. W innym wypadku należy odczekać pół roku. Co do pełnomocnictwa do innych czynności – Pani Mama może Pani udzielić pełnomocnictwa do np. załatwiania spraw administracyjnych w tym najmu mieszkania, reprezentacji w urzędach czy też spraw sądowych, w tym do odbioru korespondencji, co może Państwu ułatwić prowadzenie spraw. 

Pełnomocnictwo do tych wszystkich czynności Mama może udzielić pisemnie, należy jedynie uwzględnić w nim wszystkie kwestie, tak aby żaden urząd dokumentu i zakresu upoważnienia nie kwestionował. 

Pełnomocnictwo pocztowe jest bardziej skomplikowane, gdyż powinno zostać udzielone osobiście przez Mamę w urzędzie pocztowym, jednak i w tej sprawie można znaleźć wyjście. 

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) wskazuje, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

W myśl art. 87 § 1 K.p.c. – pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pani Mama przebywający może zatem ustanowić Panią lub brata pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo może być albo procesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw – albo do niektórych tylko czynności procesowych (art. 88 K.p.c.).

Zgodnie z art. 91 K.p.c. pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

  1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
  2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
  3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
  4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
  5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Upoważnienie do reprezentowania przed sądem w postępowaniu o nabycie i dział spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Jeżeli Mama upoważni Panią do reprezentowania przed sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz postępowania działowego, to będzie Pani reprezentowała Jej interesy. To Pani w imieniu Mamy będzie mogła składać w toku postępowania wnioski, pisma itp. a sąd będzie kierował korespondencję dla Mamy na Pani ręce.

Pełnomocnictwo procesowe nie wymaga formy notarialnej lub poświadczonej urzędowo. Może zostać ono udzielone w formie zwykłej pisemnej lub być złożone ustnie do protokołu.

Takie pełnomocnictwo napisane ręcznie lub maszynowo / komputerowo i podpisane przez Pani Mamę będzie wystarczające do reprezentowania Jej przed sądem.

Art. 89 § 1 K.p.c. wskazuje, iż pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87.

Oczywiście może się zdarzyć, że mimo ustanowienia pełnomocnika, sąd wezwie Mamę do osobistego stawiennictwa na rozprawie, np. w celu odebrania zapewnienia spadkowego.

W myśl art. 671 § 1 K.p.c. za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. Wedle § 2 tegoż artykułu w zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

  • istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi
  • testamentach spadkodawcy.

Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie (art. 671 § 3 K.p.c.).

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Odnośnie innych czynności należy sporządzić pełnomocnictwo ogólne, w nim zawarte pełnomocnictwo administracyjne.

Zasady ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, a takim postępowaniem jest postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, zawierają przepisy art. 32-33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z tymi przepisami:

„Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33.

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony”.

Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym rozpoznawać należy, biorąc pod uwagę treść tego pełnomocnictwa. To z tej treści winno wynikać, do jakich czynności i przed jakimi organami pełnomocnik ma prawo występować w imieniu i na rzecz swojego mandanta (udzielającego pełnomocnictwa). 

Podsumowując – należałoby sporządzić 3 pełnomocnictwa: pocztowe, sądowe i ogólne. 

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu upoważnień. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez pełnomocnika

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link