Opublikowano

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Stan faktyczny:Zawarłem umowę dzierżawy. Zostałem zapewniony iż teren zostanie mi udostępniony od X jednak do Y, mogą na jego terenie odbywać się prace remontowe. Prace zostały ukończone z długim opóźnieniem, posiadam zdjęcia wykonane przez samego właściciela ukazujące stan w jakim się znajdował. Dodatkowo zostałem zapewniony iż na miejscu będzie dodatkowe wyposażenie. Teren jlac jest zamykany w godzinach nocnych co uniemożliwia mi prowadzenie sprzedaży w wybranym przezemnie czasie. Jak zakończyć te umowę?

Przedłożone dokumenty: umowa

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – dalej K.c.)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Zgodnie z § 4 umowy stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy za 30 dniowym okresem. Zgodnie natomiast z art. 694 kc, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie.

W opisanym stanie faktycznym, należy uznać że przedmiot dzierżawy nie był zgodny z umówionym oraz wadliwy. W tym wypadku to Pan jako dzierżawca, a nie wydzierżawiający, ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Można tego bowiem dokonać, gdy przedmiot dzierżawy w chwili wydania miał wady uniemożliwiające jego używanie przewidziane w umowie i/lub wady przedmiotu dzierżawy powstały później, a wydzierżawiający mimo zawiadomienia przez dzierżawcę nie usunął ich w odpowiednim czasie i/lub nie ma możliwości usunięcia istotnych wad przedmiotu dzierżawy.

Możliwość wypowiedzenia odnosi się jedynie do sytuacji, w której dzierżawca nie wiedział o istnieniu wad w chwili zawarcia umowy, przy czym wady te mogą być zarówno fizyczne, jak i prawne. W przypadku zaistnienia istotnych wad przedmiotu dzierżawy ustawa nie określa odpowiedniego czasu na ich usunięcie. Według doktryny należy go określać każdorazowo na podstawie konkretnego przypadku. Wada przedmiotu dzierżawy jest z kolei nieusuwalna, jeśli w danych warunkach z przyczyn obiektywnych nie jest w ogóle możliwe jej usunięcie, a także gdy nie da się tego zrobić w stosownym czasie.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Wskazując dalej, poza prawem do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ma Pan prawo do żądania odszkodowania za wyrządzoną szkodę, taką jak brak możliwości korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób umówiony (brak możliwości sprzedaży w wybranych przez Pana godzinach, brak umówionego odbiornika podczas Euro). Podstawowym uprawnieniem wierzyciela przysługującym mu w związku z zawarciem umowy jest żądanie, by druga strona spełniła wobec niego świadczenie, do którego się w drodze tej umowy zobowiązała (np. złożyła deklaracje). Kiedy jednak wykonanie zobowiązania nie następuje albo też wykonanie to nie odpowiada treści umowy, dopuszczalne jest dochodzenie od dłużnika naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dłużnika określa art. 471 kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, dłużnik, który nie wykonał bądź nienależycie wykonał przyjęte na siebie zobowiązanie ma obowiązek naprawić powstałą w wyniku tych naruszeń szkodę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Może Pan zatem domagać się wyrównania poniesionej szkody a także podnosić, iż wynagrodzenie za dzierżawę powinno być miarkowane (zmniejszone) w związku z nieprawidłowym wykonywaniem umowy. 

Niezależenie od powyższego może Pan żądać naprawienia (ponad wyrównaniem) wynikłej z niewykonania umowy szkody. Zazwyczaj szkoda jest naprawiana poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej (np. odpowiadającej kwocie wynagrodzenia). 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Ważne w chwili obecnej jest, aby poinformował Pan pisemnie (listem poleconym oraz e-mailem celem przyspieszenia) wydzierżawiającego o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym i ewentualnie wezwaniem do naprawienia szkody. Następnie można wystąpić do sądu – sądy lepiej traktują powodów, którzy w pierwszej kolejności podejmowali próby zakończenia sporu samodzielnie. 

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wypowiedzeń umów dzierżawy z wezwaniem do naprawienia szkody oraz pozwów cywilnych zarówno dla Klientów do samodzielnego wysłania lub do przesłania w imieniu Klientów za pełnomocnictwem. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Jeżeli mają Państwo podobny problem lub pytania własne, można je zadać klikając w ten link