Opublikowano

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Dotyczy: promocji hazardu, postępowania UC

Stan faktyczny: Na stałe mieszkam poza Polską w UE. Posiadam tutaj hipotekę i od 5 lat zamieszkuje ten teren. W Polsce bywam tylko w okresie urlopu by odwiedzić rodzine. Dostałem informację z Urzędu Skarbowego ktora jest załączona w piśmie w zalaczniku. Jeśli chodzi o kanały wszystko się zgadza. Tylko, że wszystkie podejmowane przez ze mnie działa nie były wykonywane w Polsce tylko poza Polską. Proszę mi powiedzieć co mogę w takiej sytuacji zrobić, jaka jest najbezpieczniejsza droga do wygaśnięcia tego postepowabia, jakie kary grożą mi za wykonywanie tego typu promocji oraz czy takie postępowania z biegiem czasu są umorzone. Chce normalnie odwiedzać rodzinę w kraju i nie wiem w jakim stopniu takie postępowanie może mi w tym przeszkodzic? Proszę o konkretne rady co w danej sytuacji powinienem zrobić oraz o wycenę takiej konsultacji.

Przedłożone dokumenty: pismo z UC

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

W Pana sprawie należy rozgraniczyć 2 kwestie – gra na terytorium RP i promocja hazardu. Nawet jeżeli przebywał Pan poza Polską ale grał w nielegalną grę w Polsce, naruszył Pan prawo. Istotne jest bowiem gdzie posadowione są serwery. Promocja hazardu jest sprawą drugą.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet, chyba, że organizują je podmioty posiadające zezwolenie. Natomiast zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (K.k.s.) „kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zgodnie z art. 48 § 1 K.k.s. kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1850 zł brutto), chyba że kodeks stanowi inaczej. Zgodnie z § 4 wymierzając karę grzywny uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W przypadku wykrycia i wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia wykroczenia skarbowego należy liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny w wysokości jak w punkcie 3 oraz kary pieniężnej w wysokości 100% uzyskanej nagrody (art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy hazardowej) i przepadku równowartości nagrody (art. 49 K.k.s.).

W Polsce gra u bukmacherów bez licencji jest nielegalna. Natomiast jak przepis wskazuje, przepisy dotyczą jedynie gry na terytorium RP. Jeżeli zagrałby Pan na terytorium innego kraju, gdzie gra będzie legalna, nie poniesie Pan żadnych konsekwencji. 

Natomiast gra odbyła się w Polsce i jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności – lub przynajmniej jej zmniejszenie do np. grzywny – jest wyrażenie czynnego żalu opartego na tym, że mieszkając w X nie miał Pan świadomości, że gry w Polsce są nielegalne. 

Mechanizm czynnego żalu opiera się na art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynów zawiadomił o nim organ właściwy do ścigania. Jednakże należy pamiętać, że sam czyn zabroniony powinien zostać naprawiony – tzn. konieczne będzie wyrażenie zgody na przepadek wygranych.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Aby można było skorzystać z instytucji czynnego żalu, spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • został zawiadomiony w formie pisemnej właściwy organ ścigania – urząd celny (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.mf.gov.pl/sluzba-celna),
  • zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane, dotyczące popełnionego czynu,
  • nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu zabronionego – jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa, nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania,
  • wyrażenie zgody na przepadek wygranych – czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Tu niestety powstaje problem na gruncie wszczętego już postępowania skarbowego, jednak należy spróbować tej możliwości. Dobrze uargumentowany czynny żal może być skuteczny. 

Odnośnie promocji hazardu, wyjaśniam co następuje. W art. 29 wspomnianej ustawy przewidziano, że zabroniona jest zarówno reklama, jak i promocja gier cylindrycznych, gier w kości i karty, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Ponadto przepisy zakazują informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Zakaz reklamy jest zakreślony szeroko. Obejmuje bowiem zarówno podmioty, które zlecają lub prowadzą  niedozwoloną reklamę/promocję, jak również te, które umieszczają reklamę lub daną informację, kończąc na tych, które czerpią z tego tytułu korzyści.

W aktualnym stanie prawnym zabroniona jest reklama i promocja gier cylindrycznych, w karty, w kości, na automatach i zakładów wzajemnych. Zabronione jest także co do zasady informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier. Ustawodawca dopuszcza jednak informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu – wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.

Powyższe zakazy dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które zlecają lub prowadzą czynności reklamowe lub promocyjne, zlecają lub informują o sponsorowaniu, umieszczają reklamę lub informację albo czerpią korzyści z takich czynności.

Zakaz reklamy i promocji gier hazardowych nie jest jednak w aktualnym stanie prawnym bezwzględny. Nie obejmuje bowiem reklamy i promocji prowadzonych wewnątrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą podmiotu, logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej na zewnątrz budynku, miejsca, w którym jest kasyno lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a w przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez Internet – reklamy i promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Nowelizacja utrzymuje generalny zakaz reklamy i promocji gier hazardowych, jednakże wyraźnie pozwala na prowadzenie reklamy takich zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, na zasadach określonych w dodanym art. 29b. Zakaz zostaje zatem znacznie złagodzony. Podkreślenia wymaga fakt, że ustawodawca zdecydował się tylko na dopuszczenie możliwości prowadzenia reklamy zakładów wzajemnych, a nie ich promocji. Ta ostatnia w dalszym ciągu pozostanie zabroniona.

Przepis pozwalający na prowadzenie reklamy zakładów wzajemnych został ukształtowany podobnie do art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym określono warunki dopuszczalności prowadzenia reklamy i promocji napoju alkoholowego w postaci piwa. 

Według nowych przepisów, możliwe jest reklamowanie zakładów wzajemnych w telewizji radiu, kinie i teatrze między godz. 22.00 a 6.00. Podczas transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej grze – reklama będzie mogła być prowadzona w tych mediach bez ograniczeń czasowych.

Zakazy z art. 29b ust. 2 nie obejmują Internetu. Oznacza to, że reklama zakładów wzajemnych, na które uzyskano zezwolenie, będzie mogła być prowadzona w Internecie na zasadach określonych w art. 29b ust. 1. Bez ograniczeń natomiast będzie mogła być prowadzona reklama i promocja zakładów wzajemnych urządzanych przez Internet – ale wyłącznie na stronie internetowej określonej w zezwoleniu, wykorzystywanej do prowadzenia tych zakładów wzajemnych.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

Art. 29b [Reklama zakładów wzajemnych]

1. Dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że:

1) nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;

2) nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;

3) nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;

4) nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;

5) nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;

6) nie wywołuje skojarzeń z:

a) atrakcyjnością seksualną,

b) relaksem lub wypoczynkiem,

c) nauką lub pracą,

d) sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

2. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej;

2) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;

3) na okładkach dzienników i czasopism;

4) w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.

3. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona pod warunkiem umieszczenia w niej komunikatu o:

1) konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych;

2) ryzyku związanym z hazardem;

3) posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, treść, sposób i zasady umieszczania komunikatu, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie ochronę społeczeństwa przed negatywnymi skutkami nadmiernego hazardu oraz konieczność przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski

W świetle powyższego, jak w kwestii udziału w grach, powinien Pan złożyć czynny żal na zasadach wskazanych powyżej, tj. nie miał Pan świadomości, z racji zamieszkania poza krajem, że promocja jest nielegalna. Na przyszłość należy wskazać, że może Pan prowadzić serwisy ale należy na stronie wyświetlać wskazane powyżej komunikaty (konsekwencje udziału w nielegalnych grach hazardowych; ryzyka związanym z hazardem; posiadanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Legal Arts świadczy pomoc w sporządzaniu pism czynny żal. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Promocja hazardu i gry hazardowe poza granicami Polski