Opublikowano

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

spółka z Czech chciałaby zarejestrować się jako płatnik VAT w Polsce, uzyskać numer NIP oczywiście też. Ponieważ przedstawiciel spółki nie może się zjawić w Polsce osobiście, chcielibyśmy dokonać rejestracji, działając na podstawie pełnomocnictwa. Jak rozumiem, wystarczy PPO-1? Interesuje mnie jednak kwestia, czy uda się załatwić te sprawy bez podpisu elektronicznego i profilu zaufanego dyrektora spółki czeskiej? profil zaufany w Polsce posiada natomiast osoba, na którą chcielibyśmy wystawić pełnomocnictwo.

Przedłożone dokumenty: brak

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy mogą m. in osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej czy z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także osoby pochodzące z innych Państw niż wymienione wyżej, jeżeli posiadają przykładowo zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Osoby zagraniczne inne niż wymienione wyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania, bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Tak więc, każdy obcokrajowiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, z tym iż jej forma może podlegać ograniczeniom.

Po pierwsze, umowa spółki może zostać zawarta przez pełnomocnika.

Jeżeli założyciel nie chce, bądź nie może uczestniczyć osobiście w akcie założenia spółki, powinien ustanowić pełnomocnika, udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa we właściwej formie.

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Założenie spółki powinno być traktowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd, zatem stosownie do art. 98 Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo winno być pełnomocnictwem szczególnym – do założenia spółki i sporządzenia umowy spółki.

Niektóre umowy spółki prawa handlowego jak np. umowa spółki komandytowej bądź spółki z o. o. wymagają formy aktu notarialnego – i w takiej też formie powinno być udzielone pełnomocnictwo.

Jeżeli natomiast zawierana jest umowa spółki jawnej lub spółki partnerskiej, dla których przepisy przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności, pełnomocnictwo do zawarcia umów tych spółek powinno być udzielone na piśmie.  Cudzoziemiec, w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów powinien udzielić pełnomocnictwa przed notariuszem kraju, w którym mieszka.

Po wtóre, przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują ponadto możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcia umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Korzystanie z systemu eKRS jest możliwe zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców.

Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu eKRS przy pomocy loginu i hasła. W procesie rejestracji w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać aktywne konto w systemie eMS.

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Warto wskazać, iż w trakcie procedury zakładania spółki w sposób uproszczony konieczna będzie dobra znajomość polskiego języka, a także polskiego prawa.

Co więcej, od roku 2015 istnieje także możliwość założenia w formie uproszczonej (zatem bez konieczności stawania w Polsce) spółek osobowych – spółki jawnej i komandytowej. Procedura jest podobna do postępowania w sprawie zarejestrowania spółki kapitałowej – można nawet stwierdzić, że jest prostsza, choć i tak konieczna będzie znajomość języka polskiego.

Odnośnie pełnomocnika, wskazuję że w tej kwestii może być problem przy rejestracji online w przypadku wpisu do CEDiG. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Dlatego, jeżeli mowa jest o wniosku o wpis do CEIDG online, należy zrobić to samodzielnie. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy w CEIDG przez Internet. Może za to zarejestrować działalność w imieniu mocodawcy w urzędzie miasta lub gminy.

Rejestrując firmę, pełnomocnik powinien dołączyć do wniosku CEIDG-1 oryginał pełnomocnictwa i dowodu opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Jeżeli natomiast chcieliby Państwo zarejestrować podmiot przez system S24 (spółka z o.o.), sprawa będzie ułatwiona. 

Do zarejestrowania spółki w sądzie rejestrowym (KRS), tj. do złożenia wniosku o rejestrację, spółki mogą ustanowić pełnomocnika – ale tylko tzw. pełnomocnika profesjonalnego, czyli:

  • radcę prawnego
  • adwokata

Jeżeli pełnomocnictwo złożono drogą elektroniczną, w ramach systemu S24 (służy do rejestracji spółek przez Internet), sąd może wezwać spółkę do przedstawienia oryginału tego pełnomocnictwa.

Spółki osobowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy może:

  • każdy wspólnik samodzielnie
  • wszyscy wspólnicy łącznie

Jeżeli każdy wspólnik udzieli osobno pełnomocnictwa do zarejestrowania spółki i każdy z nich złoży wniosek o wpis do KRS, to uwzględniony zostanie wniosek najwcześniej złożony. 

Spółki kapitałowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy mogą:

  • wszyscy członkowie zarządu łącznie (decyzja musi być jednomyślna).

Rejestracja spółki czeskiej jako płatnika VAT w Polsce

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link

Opublikowano

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Przypominamy - od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Od lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma rejestracji podmiotu lub wpisu zmian do Rejestru w KRS jest forma elektroniczna.

Dokumenty elektroniczne będą wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, udostępnione formularze w wersji elektronicznej już w trakcie ich wypełniania weryfikują kompletność i poprawność wniosków, co wpłynie na przyspieszenie rejestracji, unikniemy dzięki temu zwrotów z uwagi na niepoprawnie uzupełniony formularz lub pominięcie jakiejś rubryki.

Nie ma również potrzeby, ani nawet możliwości składania oryginałów aktów notarialnych. W  tym celu zostanie wykorzystane Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W trakcie wypełnienia wniosku do eKRS, wystarczające jest wskazanie we wniosku numeru z potwierdzenia o zarejestrowaniu aktu notarialnego w Repozytorium, które otrzymuje się od Notariusza. System, po wpisaniu tego numeru we wniosku automatycznie pobierze akt notarialny i dołączy go do naszego wniosku.

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Utworzony system teleinformatyczny ma również umożliwiać przeglądanie akt rejestrowych, co z kolei ułatwi i przyspieszy dostęp do zgormadzonych dokumentów rejestrowych, ale tylko dla spraw wszczętych po 1 lipca.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców. Podmioty, które wpisane są do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej póki co będą mogły wybrać czy wniosek zostanie złożony „papierowo” czy też elektronicznie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ] dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, tj. wpisu oraz składania dalszych wniosków do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że w przypadku rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie tylko jedną z opcji – dostępną dla strony obok formy pisemnej.

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link