Opublikowano

Co zrobić, gdy operator komórkowy nie uznał wypowiedzenia umowy?

abonament komórkowy

Wypowiedzenie abonamentu komórkowego

Stan faktyczny: moja umowa z operatorem kmórkowym skonczyła się w 2017 roku.
Do maja 2018 korzystałam z abonamentu bez podpisywania  dalszej umowy.
W lipcu 2018 wypowiedziałam usługi opłacając rachunki i przesłałam pismo drogą mailową.
Do dzisiaj operator przesyła mi rachunki mówiąc, że wypowiedziałam usługi nieprawidłowo.
Powinnam to zrobic listem poleconym.
W umowie jest tylko o pisemnym wypowiedzeniu umowy.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Jak stwierdza art. 60 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Zatem informacja e-mail została wprost w przepisach prawa dopuszczona jako jedna z form oświadczenia woli.
 
W orzecznictwie zwrócono uwagę, że oświadczenie woli zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (por. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/2003).
 
Oświadczenia woli mogą być składane także przy pomocy gestu czy w sposób dorozumiany. Przykładem może być podniesienie ręki na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej lub milczenie, kiedy prowadzący zebranie pyta, czy ktoś jest przeciwny lub wstrzymuje się od głosu.
 
Zwrócić jednak trzeba uwagę na wyjątki. Przepisy prawa wprost je stwierdzają. Na przykład art. 23 ust. 3 oraz art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903) wyraźnie wskazują formę pisemną jako właściwą do złożenia oświadczenia o zwołaniu zebrania wspólnoty mieszkaniowej, czy podjęciu uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów. Forma e-mail nie jest tu wystarczająca.
 
Zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego jeśli oświadczenie woli ma być złożone innej osobie, to jest ono złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Sąd Najwyższy wypowiedział się, że nieodbieranie listu poleconego nie stanowi przesłanki uznania, iż zarządca nie mógł zapoznać się z jego treścią.
 
W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cwilna z dnia 20 stycznia 2004 r. (II CK 358/2002) stwierdza się wprost, że z treści art. 61 Kodeksu cywilnego wynika, iż w sprawie składania oświadczenia woli Kodeks cywilny przyjął teorię doręczenia. Według niej dla przyjęcia, iż oświadczenie woli zostało złożone innej osobie, ważna jest chwila dojścia treści tego oświadczenia do wiadomości tej osoby, a w wypadku składania oświadczenia publicznie – chwila jego publicznego złożenia.
 
Ze względu na interes i bezpieczeństwo obrotu oraz ułatwienia dowodowe domniemywa się, że adresat zapoznał się z treścią oświadczenia, gdy doszło do niego w taki sposób, iż powzięcie o nim wiadomości stało się możliwe.
 
Sąd Najwyższy podkreśla, że na składającym oświadczenie woli spoczywa ciężar dowodu, że doszło ono do adresata w sposób umożliwiający mu – według zasad doświadczenia życiowego – zapoznanie się z jego treścią.
 
Jeśli więc oświadczenie zostało posłane adresatowi e-mailem albo innym sposobem porozumiewania się na odległość, składający powinien wykazać np. za pomocą dowodu nadania lub potwierdzenia odbioru odbioru, że e-mail został adresatowi doręczony.
 
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2003 r. (I CKN 384/2001 LexPolonica nr 1396050): „Złożenie oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej – w rozumieniu art. 61 § 2 K.c. – polega na tym, że oświadczenie jest prawidłowo wprowadzone do urządzenia elektronicznego (komputera) nadawcy i przekazane przez Internet za pomocą narzędzi programowych umożliwiających indywidualne wysyłanie i odbieranie danych na odległość, trafia do operatora usług telekomunikacyjnych (serwera dostawy usług internetowych) i od razu jest dostępne dla adresata oświadczenia – posiadacza tzw. elektronicznej skrzynki pocztowej”.

Przewidziana w art. 61 K.c. możliwość prawnie skutecznego składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej podlega z natury rzeczy podwójnemu ograniczeniu. Ograniczenia te wynikają z jednej strony z przyczyn natury czysto technicznej, dotyczących dysponowania przez nadawcę i odbiorcę odpowiednim urządzeniem teleinformatycznym i współpracującymi z nimi narzędziami programowymi, umożliwiającymi indywidualne porozumiewanie się na odległość, a tym samym zapoznanie się przez adresata z treścią złożonego oświadczenia. Z drugiej strony ograniczenie może wynikać z braku zgody adresata na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej przy dokonywaniu czynności prawnych.
 
Przepisy K.c. pozwalają na składanie oświadczeń woli, np. odstąpienia od umowy drogą elektroniczną. Jednak z drugiej strony K.c. przewiduje swobodę treści umów cywilnoprawnych i dowolne kształtowanie stosunków.

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, która przyczyniła się do cyfryzacji przepisów prawa cywilnego, usprawniając postępowanie cywilne.
Nowelizacja wprowadziła do Kodeksu cywilnego definicję dokumentu –
zgodnie z art. 77 zn 3 K.c.,
dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Oznacza to, że wiadomość e-mail, sms czy mms, ale także nagranie audio lub wideo (nadające się do zapisania i odtworzenia)
może stanowić dokument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W umowie nie została Pani ograniczona co do tego uprawnienia. W tej chwili należy przesłać pismo do operatora powołując się na wskazane argumenty.

Wypowiedzenie abonamentu komórkowego