Opublikowano

Odbiór dnia wolnego a przebywanie na zasiłku opiekuńczym

Odbiór dnia wolnego a przebywanie na zasiłku opiekuńczym

Odbiór dnia wolnego a przebywanie na zasiłku opiekuńczym

Stan faktyczny:

od marca byłam na zasiłku opiekuńczym w związku z Covid. Od czerwca odbieram zaległy urlop wypoczynkowy, który będzie trwał aż do X. W tym czasie przypada dzień wolny od pracy, czyli 15.08, który w mojej firmie odbierany był przez pracowników w lipcu. Czy w związku z tym, że byłam wtedy na zasiłku (nie byłam też informowana, że w lipcu odbierany jest 15.08) nie należy mi się odbiór za święto, które wypada dopiero teraz, czyli podczas urlopu wypoczynkowego? Bardzo proszę o powołanie się na podstawę prawną dotyczącą tej kwestii

Odbiór dnia wolnego a przebywanie na zasiłku opiekuńczym

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

Zasada, że za święto wypadające w dzień, w którym pracownik nie przebywa w pracy, należy się pracownikowi dzień wolny, wynika wprost z art.130 § 2 Kodeksu pracy, który mówi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. 

Okres rozliczeniowy to także okres przebywania na zasiłku związanym z COVID 19. Powyższe potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku (sygn. akt. K 27/11), który podkreślił, że „pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”. 

Nadto, dzień o którym Pani wspomina przypadnie na okres Pani urlopu – nie ma przy tym znaczenia, że inni pracownicy odebrali dzień w lipcu. 

Dnia wolnego pracodawca udziela pracownikowi w danym okresie rozliczeniowym. Można udzielić wolnego w tym samym dniu wszystkim pracownikom lub oddawać wolny dzień indywidualnie. Jeżeli pracownik 15 sierpnia był na urlopie wypoczynkowym, to dzień wolny udzielony wszystkim pracownikom w zamian za 15 sierpnia dla niego także powinien być wolny. Gdyby w czasie urlopu wypoczynkowego (który zawsze przypada w dni robocze) wypadał dzień świąteczny, wówczas pracownik w tym dniu nie wykorzystywałby urlopu, tylko korzystał z dnia wolnego od pracy. Urlopu udziela się bowiem w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 kodeksu pracy). Wydaje się więc, że dzień wolny będzie przysługiwał temu pracownikowi na takich samych zasadach, jak i pozostałym pracownikom.

W przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu wolnym od pracy, które jest świętem ustawowym, pracodawca mimo choroby pracownika ma obowiązek wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

W związku z powyższym, pracodawca ma obowiązek udzielić Pani dodatkowego dnia urlopu. Wynika to z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Odbiór dnia wolnego a przebywanie na zasiłku opiekuńczym

Opublikowano

Zwroty dla organizatorów turystyki oraz przewoźników w związku z koronawirusem

Zwroty dla organizatorów turystyki oraz przewoźników w związku z koronawirusem

12.03.2020 r. Zwroty dla organizatorów turystyki oraz przewoźników w związku z koronawirusem

Jeżeli w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa (COVID-19):podróżny odstąpi od umowy, nie musi płacić za odstąpienie oraz zachowuje możliwość żądania zwrotu poniesionych wpłat, jednak bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia lub jeżeli organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej i dokona przy tym pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnego z tytułu imprezy turystycznej, ale bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, to przedsiębiorcy turystycznemu przysługiwać będzie zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Z wnioskiem o zwrot wpłaty przedsiębiorca turystyczny musi wystąpić w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. We wniosku trzeba wykazać kwotę, która ma podlegać zwrotowi oraz dołączyć:dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w których to odstąpienie lub rozwiązanie stało się skuteczne korektę deklaracji wstępnej złożonej do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

W obiektach świadczących usługi hotelarskie, które nie zostały zgłoszone do ewidencjiprowadzonych przez Marszałków Województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – w przypadku pól biwakowych, wymagania sanitarne uznaje się za nie spełnione. Oznacza to, że w takich obiektach nie mogą być świadczone usługi hotelarskie.

Podmioty, które zarządzają lotniskiem, dworcem kolejowym, przewoźnicy lotniczy, kolejowi lub drogowi, nie będą ponosili odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, a w szczególności za brak możliwości przewozu.

Dodatkowo wyjaśniamy, że kwestię odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem usług turystycznych w sytuacjach nagłych reguluje ustawa turystyczna. Stanowi ona, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Zwroty dla organizatorów turystyki oraz przewoźników w związku z koronawirusem