Opublikowano

Wady przedmiotu leasingu – co można zrobić

Wady przedmiotu leasingu - co można zrobić

Stan faktyczny: prowadzę jednoosobową działalność. W leasingu użytkuję nowy samochód. Samochód posiada fabryczną nawigację do której nie otrzymuję aktualizacji. Inni użytkownicy tego modelu otrzymują ją. Dealer nie przyjmuje do wiadomości, że nawigacja praktycznie nie działa i proponuje jedynie oczekiwanie. Chciałbym uzyskać naprawę/ rekompensatę za niedziałającą funkcjonalność. 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Wady przedmiotu leasingu – co można zrobić

Fakt finansowania zakupu maszyn i urządzeń przy pomocy umowy leasingu nie wyłącza możliwości dochodzenia odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. Należy jednak podkreślić, iż, poza sytuacjami zawinionymi przez finansującego, jak np. uszkodzenie rzeczy w transporcie organizowanym przez finansującego, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi sprzedawca towaru, a nie finansujący (leasingodawca). Przewiduje to art. 7098 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy prawa przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Przejście tych uprawnień nie może zostać w żaden sposób ograniczone lub wyłączone, czy to w umowie nabycia rzeczy zawieranej między zbywcą a finansującym, czy umowie leasingu zawieranej między finansującym a korzystającym, co wynika z powołanej już okoliczności przejścia tych uprawnień z mocy prawa. Przejście to nie wymaga w związku z tym dokonania przez strony żadnych dodatkowych czynności.

Wady przedmiotu leasingu – co można zrobić

Uprawnienia z tytułu wad rzeczy, za wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia od umowy zbycia, które pozostaje przy finansującym, przechodzą w tym kształcie, w jakim przysługują one finansującemu w związku z zawarciem umowy nabycia rzeczy, w tym tylko wtedy, gdy uprawnienia takie finansującemu w ogóle przysługują.

Za uprawnienia z tytułu wad należy rozumieć ogół uprawnień z tego tytułu, a więc nie tylko uprawnienia przysługujące w odrębnym reżimie odpowiedzialności za wady, np. reżimie rękojmi za wady, ale także w reżimie ogólnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 KC). 

Przejście uprawnień z tytułu wad rzeczy na korzystającego oznacza, że np. w razie obniżenia ceny lub zapłaty przez zbywcę odszkodowania z tytułu wad rzeczy stosowna kwota należy się nie finansującemu, ale korzystającemu.

Wady przedmiotu leasingu – co można zrobić

Ustawodawca uznał, że przejście uprawnień z tytułu wad rzeczy na korzystającego nie narusza interesu finansującego, ponieważ zgodnie z art. 7098 § 1 Kodeksu cywilnego wykonanie tych uprawnień nie wpływa na obowiązki korzystającego wynikające z umowy leasingu. Jednocześnie pozbawienie finansującego możliwości wykonania tych uprawnień daje się usprawiedliwić zarówno większym stopniem zainteresowania korzystającego tym, aby rzecz znajdująca się w leasingu była pozbawiona wad, jak i okolicznością, że korzystającemu nie przysługują roszczenia z tytułu wad w stosunku do finansującego (poza wyjątkami wynikającymi z art. 7097 KC). Przeniesienie uprawnień z tytułu wad z finansującego na korzystającego jest więc dla finansującego kosztem wyłączenia własnej odpowiedzialności.

Przejście następuje w chwili zawarcia umowy nabycia rzeczy, nawet jeżeli nie doszło jeszcze do wydania rzeczy korzystającemu, a nawet finansującemu. Rozwiązanie to ma wykluczyć skorzystanie z uprawnień z tytułu wad przez finansującego.

Na korzystającego przechodzą zarówno uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne i prawne, jak i gwarancji. Wprawdzie art. 7094 § 3 KC nakłada na finansującego obowiązek wydania korzystającemu odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta, ale nie stanowi to o przejściu na korzystającego uprawnień z gwarancji, co odbywa się na podstawie art. 7098 § 2 KC. Przejście uprawnień, o których mowa w § 2 komentowanego artykułu, następuje z mocy samego prawa już z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą, przy czym rozumieć to należy nie jako przejście konkretnych roszczeń, a raczej samej możliwości ich podnoszenia bezpośrednio przez korzystającego, jeśli tylko ujawnią się wady rzeczy.

Wady przedmiotu leasingu – co można zrobić

W związku z powyższym, ma Pan prawo do wystąpienia z roszczeniem z tytułu rękojmi do finansującego – w piśmie należy wezwać do wymiany rzeczy lub obniżenia ceny rzeczy.