Opublikowano

Wady samochodu i rękojmia

Wady samochodu i rękojmia - uprawnienia kupującego

6.04.2020 r. Wady samochodu i rękojmia

Dotyczy: rękojmi, odstąpienia

Stan faktyczny: Dnia X zakupiłem samochód X(potwierdzenie tym jest umowa kupna-sprzedarzy) vin X. A dokładnie chodzi o to że:
*Po sprawdzeniu Vinu okazało się że rok produkcji tego X to X. A w Dowodzie oraz w karcie pojazdu widnieje rok Y.
* sprzedajacy zapewniał że samochód posiada klimatyzację jedna strefowa ( ROWNIEZ NA AUKCJI ALLEGRO) , samochód nie posiada klimatyzacji . Również nie zgadza się  wyposarzenie takie jak:
Brak poduszek powietrznych bocznych
Brak poduszek powietrznych tylnych.
*Przy jeździe na biegu 3 i przejechaniu parę metrów po nierówności bieg wyskakuje inne biegi idealnie funkcjonują.

Chciałem z sprzedającym się porozumieć aby za wszystkie części zapłacił tzn.uklad klimatyzacji kosztuje X Zł oraz skrzynia biegów X Zł. Części są używane i nie wliczam ile by wyszla robocizna . Niestety sprzedajacy proponuje mi Xzl.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”)

Wady samochodu i rękojmia

Na wstępie wskazuję, że rozumiem że zawarli Państwo umowę jako osoby fizyczne.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
. 1)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
. 2)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 
tym przedstawiając próbkę lub wzór;
. 3)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia;
. 4)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Art.557.§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Kupujący w chwili zauważenia niezgodności towaru z umową, ma prawo do reklamacji. Jeśli uznamy że stwierdzona wada stanowi podstawę do reklamacji towaru, należy podjąć kolejne kroki. Z pewnością w Pana sytuacji, ma Pan całkowite podstawy do reklamacji.

W tym przypadku powinien Pan skierować pismo do sprzedającego – nie prowadzić rozmów, czy też korespondencji e-mail. Pismo powinno dotyczyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, ewentualnie do naprawy rzeczy na koszt sprzedającego. W piśmie powinien Pan powołać się na ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące rękojmi za wady fizyczne (wskazane powyżej). Reklamację można zgłosić najpóźniej w ciągu miesiąca od zauważenia wady, ale nie później niż na 2 lata od daty zawarcia transakcji. Od sprzedawcy, którym jest osoba fizyczna, można domagać się usunięcia wady. Gdy sprzedawca nie chce tego uczynić, można domagać się obniżki ceny lub w ostateczności zwrotu pieniędzy. 

Wady samochodu i rękojmia

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z uznaniem przez sprzedawcę reklamacji.

Poza powyższymi przepisami, należy wskazać, że roszczenia z rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat.
Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.
§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Wady samochodu i rękojmia

Ustosunkowując się do Pana pytania, wskazać należy, iż rękojmia jest z punktu widzenia sprzedawcy specjalnym rodzajem odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, jaką zawarł z kupującym. Jak podkreśla się w literaturze, jest to odpowiedzialność oderwana od winy, a nawet wiedzy sprzedawcy, której powstanie zależy od spełnienia przesłanek określonych w ustawie.

Podstawowym warunkiem zaistnienia tej odpowiedzialności jest zawarcie umowy (w rozważanym przypadku umowy sprzedaży) oraz jej nienależyte wykonanie w postaci wydania rzeczy, która okaże się w czasie trwania rękojmi wadliwa w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Po stronie kupującego rękojmia kreuje uprawnienia, których realizacja pozwala przywrócić ekwiwalentność świadczeń pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

Rękojmia powstaje z mocy prawa, gdy spełnione zostaną przesłanki przewidziane w ustawie, skoro jednak jedną z nich jest zawarcie umowy sprzedaży, a następnie nienależyte jej wykonanie, nie ulega wątpliwości, że jest to instytucja ściśle związana z tą umową.

Według Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy – jak Pan wskazuje, sprzedający nawet na aukcji allegro podał inne dane techniczne auta niż te rzeczywiste.

W praktyce oznacza to, że sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady fizyczne samochodu powstałe w dalszej eksploatacji, nie jest natomiast z niej zwolniony, jeżeli w momencie sprzedaży jakieś wady podstępnie zataił. Takim zatajeniem mogą być przebite numery i podrobione dokumenty (wady prawne), ale także podstępnie ukryte mankamenty techniczne (wady fizyczne). Trzeba przy tym pamiętać, że to na kupującym ciąży obowiązek udowodnienia sprzedającemu, iż ten wadę podstępnie zataił, z czym w tym przypadku nie będzie problemu.

Co ważne, unormowanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi ma charakter dyspozytywny, strony więc mogą uzgodnić przez wyraźne postanowienie umowy sprzedaży każdą modyfikację jej ustawowego kształtu – aż do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności. Co więcej, judykatura przyjmuje, że umowa stron może także przedłużyć termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi z art. 568 Kodeksu cywilnego.

Podsumowując, w chwili obecnej należy przesłać oświadczenie o obniżeniu ceny do sprzedającego – w rzeczywistej wysokości a nie proponowanej przez sp-rzedającego. Proszę mieć na uwadze, że do tych kwot należy doliczyć koszt naprawy, koszt elementów do wymiany. Ponadto samochód posiada także wadę prawną, którą rownież należy wycenić – mowa o błędnym roku produkcji. W piśmie należy wskazać, że jest to jednocześnie ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, co powinno zmobilizować sprzedającego.

Wady samochodu i rękojmia