Opublikowano

Muzyka i dj na weselu. Kto ponosi opłaty ZAIKS?

zaiks, wesele, Muzyka na weselu. Kto ponosi opłaty ZAIKS?

Muzyka na weselu i ZAIKS

19.08.2019 r.

Stan faktyczny:
Moje pytania dotyczą ZAIKS. Z racji tego że ja też mam zespół muzyczny, gramy na weselach, balach itp. W naszej umowie chciałbym rozstrzygnąć tę kwestię. Co więcej, mam kontakt z inspektorem ZAIKS na nasz rejon i według mnie jego poglądy nie są nieco rozbieżne z moimi, a może w tej kwestii ustawodawca daje pewną swobodę …)))

Moje pytania są następujące:

1) Kto w pierwszej kolejności powinien płacić ZAIKS:

– właściciel lokalu, w którym jest impreza,

– organizator imprezy np. Pan Młody na weselu

– czy też może zespół muzyczny ?

Otrzymałem informację, że tak właściwie, to nie jest ważne kto płaci, ważne jest tylko to, żeby było zapłacone za „tą konkretną imprezę”, w związku z tym zrzuca się tą opłatę najczęściej na organizatora…

2) Jaka jest stwaka ZAIKS ?

– otrzymuję różne informację, że jest to złotówka od osoby, albo kwota minimum np. 300 zł …

3) A może pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle ZAIKS trzeba płacić za taką imprezę jak wesele – przecież to impreza rodzinna, nie nastawiona na zarobek itd….

Proszę o podstawę prawną, a także o zaproponowanie treści punktu w umowie zespołu.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej „prawo autorskie”)

Dla ZAIKS nie ma różnicy kto poniesie opłaty.

Opłaty mogą zostać poniesione przez lokal, wynajmującego lub też zespół muzyczny – artystę wykonawcę.

ZAIKS jednak najchętniej działa zawierając umowy o publiczne odtwarzanie utworów bezpośrednio z właścicielami lokali, w których odbywają się imprezy.
A więc, każdy legalnie działający dom weselny, restauracja lub hotel powinien podpisać umowę z ZAIKS. Niestety w praktyce lokale często zapominają o obowiązku i należy w umowach z lokalami zawierać zapisy, iż to lokal ponosi opłaty.

Lokal może następnie w umowie z wynajmujący przenieść opłaty dalej. Jednak to Lokal powinien w pierwszej kolejności być obciążony opłatami.
Opłaty natomiast powinny być ponoszone w następujących wysokościach:

Muzyka na weselu i ZAIKS

Możliwe jest także obliczanie stawek poprzez stronę www ZAIKS:
https://online.zaiks.org.pl/MainPanel/pages/welcome.jsf

Podstawę prawną stanowią przepisy prawa autorskiego:

Art. 1071.29
1.Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w tych porozumieniach.
2.Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, na zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń.
3.Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń w sprawach, o których mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznaczy, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pole eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszeń artystów wykonawców i producentów oraz organizacji zrzeszających podmioty korzystające z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji reprezentujących uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego poboru, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym oraz ocenę skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi na polu odtworzeń.
4.Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać spośród siebie jedną organizację upoważnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, bądź wyznaczyć podmiot, który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w oparciu o udzielone zezwolenia i pełnomocnictwa.

Art. 110.32
Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Proponowany zapis w umowie:

Lokal oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z utworów, które będą wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że prawa te nie są ograniczone w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy, w tym przedstawia, jako załącznik do niniejszej umowy, obowiązującą umowę z ZAIKS lub zobowiazuje się do jej zawarcia.

 

Muzyka na weselu i ZAIKS

Opublikowano

Umowa weselna – czy można z niej zrezygnować?

umowa weselna

Umowa weselna

Stan faktyczny: Dzien dobry, spoznilem sie z wypowiedzeniem umowy weselnej okolo 3 tygodni (uslugodawca zastrzega sobie 180 dni). Uslugodawca nie chce rozwiazac umowy polubowne i zada kwody okolo 4000 zl. Czy 11. pkt umowy tj ”w przypadku odstapienia od umowy przez zamawiajacego w terminie krotszym niz 180 dni przed data imprezy wykonawca otrzyma odszkodowanie w wysokosci 30 % od wartosci umowy” jest poprawny i czy nie narusza praw konsumenta (tylko jedna strona ponosi koszta, ktora nawet sie nie rozpoczela, dodatkowo kwota jest bardzo wysoka) Podejrzewam, ze to niedozwolona klauzula. w zal. przesylam umowe.

Przedłożone dokumenty: umowa

Akty prawne:

1. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”).

Umowa weselna

Analiza treści przesłanej umowy pozwala przyjąć, że zawarli Państwo z organizatorem umowę-zlecenie regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734-751 K.c.).
 
Zgodnie z art. 746 § 1 K.c.: „Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”.
 
Ponieważ umowa przewiduje odstępne należy posłużyć się powyższym.

VI ACa 1021/14, Ocena ważności powodu wypowiedzenia umowy zlecenia. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Przepis art. 746 § 1 k.c. stanowi, że w przypadku wypowiedzenia zlecenia – które zlecający może dokonać w każdym czasie – zleceniobiorcy należy się odszkodowanie, jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. W art. 746 § 2 k.c. analogiczne uprawnienie zostało przyznane zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy. Stosunek zlecenia – bazujący na zaufaniu stron jest na tyle trwały, na ile istnieje po obu stronach potrzeba współpracy stron i wzajemne zaufanie. Stron nie można zmuszać do współpracy, więc jeśli okaże się, że już jej nie chcą, a zakończenie współpracy odbywa bez ważnego powodu to strona podejmująca decyzję o zakończeniu współpracy winna wynagrodzić drugiej szkody związane z przedwczesnym zakończeniem współpracy.

Ustawodawca zdecydował, że ze względów słusznościowych – ważąc w takim przypadku interesy stron stosunku zlecenia – stronie pokrzywdzonej decyzją o nagłym zakończeniu zlecenia należy wynagrodzić szkodę. Jednak ustawa nie wskazuje, na czym może polegać ważny powód wypowiedzenia. Ocena ważności powodu wypowiedzenia zależeć będzie od okoliczności, w jakich dochodzi do podjęcia decyzji. Niewątpliwie, mogą to być czynniki zależne od strony umowy, jak np. utrata zaufania do zleceniobiorcy np. wskutek zastrzeżeń do wykonywania zlecenia, czy czynniki obiektywne, jak np. czy też zmniejszenie zapotrzebowania na usługi zleceniobiorcy.

Tak więc, odszkodowanie należy się drugiej stronie. Może Pan wnosić o jego miarkowanie jako zdecydowanie zawyżonego np. na podstawie:

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, względnie określonej sumy pieniężnej na wypadek odstąpienia od umowy (odstępne) jest dopuszczalne na mocy art. 483 k.c. oraz art. 396 k.c. Przepisy kodeksowe nie precyzują jednak sposobu naliczenia powyższych sum, ani ich wysokości, poza art. 3853 pkt 17 k.c. Na jego podstawie za niedozwolone postanowienie umowne uznaje się postanowienie, które nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

We wskazanym tu zakresie regulacje wzorców skupiają się na konsekwencjach finansowych obciążających konsumentów na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. Należy postawić tezę, iż nieodłącznym elementem każdej umowy jest zastrzeżenie sankcji w postaci kary umownej – w przypadku takiego odstąpienia. Przy czym, nie podlega kwestionowaniu przez UOKiK zasadność pobierania owej kary – powszechnie stosowanej w obrocie handlowym, a jedynie jej wysokość. W celu oceny, czy wysokość zastrzeżonej przez dewelopera kary umownej jest rażąco wygórowana, należy znaleźć obiektywny punkt odniesienia. Powyższy problem dotyczy w szczególności:

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, względnie określonej sumy pieniężnej na wypadek odstąpienia od umowy (odstępne) jest dopuszczalne na mocy art. 483 k.c. oraz art. 396 k.c. Przepisy kodeksowe nie precyzują jednak sposobu naliczenia powyższych sum, ani ich wysokości, poza art. 3853 pkt 17 k.c. Na jego podstawie za niedozwolone postanowienie umowne uznaje się postanowienie, które nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. W znacznej części deweloperskich wzorców umów uregulowane zostały również przypadki wykonania prawa odstąpienia przez dewelopera z przyczyn innych niż nienależyte wykonanie zobowiązania przez konsumenta. We wskazanym tu zakresie regulacje wzorców skupiają się na konsekwencjach finansowych obciążających konsumentów na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. Należy postawić tezę, iż nieodłącznym elementem każdej umowy jest zastrzeżenie sankcji w postaci kary umownej – w przypadku takiego odstąpienia. Przy czym, nie podlega kwestionowaniu przez UOKiK zasadność pobierania owej kary – powszechnie stosowanej w obrocie handlowym, a jedynie jej wysokość. W celu oceny, czy wysokość zastrzeżonej przez dewelopera kary umownej jest rażąco wygórowana, należy znaleźć obiektywny punkt odniesienia. Powyższy problem dotyczy w szczególności kary umownej za odstąpienie.

Umowa weselna