Opublikowano

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

Stan faktyczny: Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej,która zajmuje się X.W dn. X wpłynęło do firmy wypowiedzenie umowy o pracę przez jednego z pracowników,które zostało przyjęte przez główną księgową,potwierdzone jej podpisem i umieszczone w teczce personalnej tegoż pracownika.Termin tego wypowiedzenia upływał z dniem X (ustawowy trzymiesięczny termin).

drugi wspólnik,który stwierdził,że pracownik,który jest jego rodziną,rozmyślił się i stwierdził,że wycofuje wypowiedzenie.Nie ma na to stwierdzenie żadnego dokumentu,sprawa została załatwiona słownie,tak jakby wypowiedzenie nigdy nie było złożone.Posiadam kopię tegoż wypowiedzenia z adnotacją o jego przyjęciu do akt przez księgową, Umowa spółki mówi,że do przyjęcia pracownika jest potrzebna zgoda dwóch wspólników,natomiast zwolnić pracownika może każdy osobno.Proszę o poradę czy wspólnik postąpił zgodnie z prawem,a jeżeli nie,to co powinienem zrobić w tej sytuacji.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – dalej K.c.)
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ((Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

Po pierwsze należy wskazać na samą możliwość cofnięcia wypowiedzenia. Drugą kwestią jest posiadanie kopii wypowiedzenia – taki dokument nie jest dowodem ale uprawdopodabnia zdarzenie i ma wartość. Po trzecie należy wskazać na możliwość wypowiedzenia umowy przez tylko jednego ze wspólników. 

  1. COFNIĘCIE WYPOWIEDZENIA

Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w ustawie Kodeks pracy. Mimo to ustawa nie reguluje cofnięcia wypowiedzenia lub modyfikacji porozumienia. Należy więc dostosować się do odwołań zawartych w jego zapisach. Mówi o tym art. 300, odsyłając do przepisów Kodeksu cywilnego. Można je zastosować w sprawach regulowanych przez kodeks pracy pod warunkiem, że zapisy nie kolidują ze sobą. Złożenie oraz wycofanie wypowiedzenia lub porozumienia jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Dlatego też w tym przypadku właściwe będzie zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Mówi ono o tym, że oświadczenie woli uważa się za złożone dopiero po otrzymaniu informacji przez adresata oraz zapoznania się go z treścią dokumentu. Z kolei cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne, jeżeli dotrze przed lub jednocześnie z pierwotnym oświadczeniem woli.

Art. 61 [Chwila złożenia]

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Podmiot, który złożył oświadczenie woli w sposób określony w art. 61, jest tym oświadczeniem związany i nie może go w zasadzie jednostronnie cofnąć. Wyjątkowość regulacji zawartej w art. 61 § 1 zd. 2 polega więc na tym, że odwołanie oświadczenia woli następuje, z zachowaniem określonych tam przesłanek, w drodze jednostronnego zachowania podmiotu składającego to oświadczenie. Inna jest bowiem sytuacja, jeżeli druga strona godzi się na cofnięcie wywołanych oświadczeniem skutków prawnych. W takim przypadku mogą wchodzić w grę różne inne figury prawne, np. rozwiązania umowy, zmiany jej treści czy np. umowne odstąpienie od umowy.

Skuteczne odwołanie oświadczenia woli jest równoznaczne z taką sytuacją, jak gdyby oświadczenie woli nigdy nie zostało złożone. Dojście odwołania do adresata oznacza jego złożenie w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Wszystkie powyższe uwagi dotyczące tej kwestii zachowują w tej sytuacji pełną aktualność.

W związku z powyższym, pracownik mógł cofnąć odwołanie tylko w przypadku uzyskania zgody pracodawcy – czyli obu wspólników. Cofnięcie wypowiedzenia jest nieskuteczne. 

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

II. KOPIA WYPOWIEDZENIA

Kolejną kwestią jest kopia dokumentu. praktyka wskazuje, że oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za lub bez wypowiedzenia są najczęściej sporządzane w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest doręczany pracownikowi (z podpisem osoby upoważnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy), a drugi zostaje dołączony do akt pracowniczych w zakładzie pracy  (z dowodem doręczenia pracownikowi w postaci podpisu na oświadczeniu albo na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej). Natomiast kserokopie dokumentów albo ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem mogą zostać uznane za dowód,

Kserokopia oryginalnego dokumentu może zostać załączona na potwierdzenie dowodzonych faktów, z tym, że jeśli przeciwnik bądź sąd zażądają dostarczenia oryginału, to będzie konieczne jego dostarczenie zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101) – dalej k.p.c. 

Natomiast może Pan zamiast oryginału – w ewentualnym postępowaniu sądowym – dołączyć odpis dokumentu poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Poświadczenie to ma charakter dokumentu urzędowego. 

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

III. SKUTECZNOŚĆ COFNIĘCIA WYPOWIEDZENIA

W tej kwestii sprawa jest prosta. Zatrudnić pracownika mogą obaj wspólnicy, wypowiedzieć umowę lub przyjąć wypowiedzenie może jeden z nich. Cofnięcie wypowiedzenia natomiast jest ponownym zatrudnieniem. Aby cofnięcie było skuteczne potrzeba jest Pana zgoda. 

W świetle powyższego, należy skierować do pracownika, wraz ze świadectwem pracy, pismo informacyjne dla celów dowodowych, ze wskazaniem na wszystkie powyższe okoliczności.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Legal Arts świadczy pomoc w sporządzaniu pism jak wskazane powyżej. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w spółce jawnej przy braku zgody wspólników

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link