Opublikowano

Działanie na szkodę spółki z o.o.

działanie na szkodę spółki z o.o.

Działanie na szkodę spółki z o.o.

Stan faktyczny: Posiadam spółkę zoo w której jeden z udziałowców nie był zatrudniony w spółce lecz jest zatrudniony u producenta urządzeń którego jesteśmy dystrybutorem( był zatrudniony w tamtej firmie w chwili zakładania tej firmy).  Odsprzedał on swoje udziały ( mojemu tacie). Obecnie klientów których posiadała spółka odsyła do innych dystrybutorów. Nie jest to problemem dla niego ponieważ zna naszych stałych klientów spółki i wie jakimi rabatami z nimi współpracowaliśmy. Dodatkowo zniechęca klientów do nas oraz negatywnie nastawia współpracowników tamtej firmy. Jest to firma zagraniczna lecz jego ojciec jest głównym menagerem na Polskę więc podjęte działania mogą jedynie obrócić sie przeciwko nam.
Mam kilka pytań
– czy te działania czyli przekazywanie klientów do innych dystrybutorów  oferując dokładnie ten sam produkt jest działaniem na szkodę firmy jeśli tak to co mogę zrobić
– czy żądając od firmy opaty za to że utrzymamy klienta pod warunkiem wypłacania mu prowizji jest również działaniem na szkodę firmy?
– w jaki sposób mogę zmusić go do zaprzestanie stosowania praktyk związanych z oczernianiem firmy

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) (dalej: „ksh”)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) (dalej „ustawa o konkurencji”)

Punktem wyjścia jest rozważenie co jest działalnością konkurencyjną.

Zgodnie z ksh:

Art. 211. [Działalność konkurencyjna]
§ 1.Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
§ 2.Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

A wiec, na wspólników sp. z o.o. ustawa – ksh – nie nakłada zakazu konkurencji. Nie znaczy to, że nie można takiego zakazu ustanowić w umowie. Rozumiem, że Państwo takiego zakazu nie ustanowili.

Prowadzenie przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działalności konkurencyjnej względem spółki w pewnych okolicznościach może umożliwić, na podstawie art. 266 ksh, pozostałym wspólnikom prawo wystąpienia do sądu z żądaniem wyłączenia takiego wspólnika ze spółki. Taka okoliczność została m. in. potwierdzona w jednym z orzeczeń Sądu Apelacyjnego, który stwierdził, że wykorzystanie przez wspólnika kontaktów i informacji handlowych uzyskanych w spółce, wyłącznie dla własnej działalności może rodzić prawo pozostałych wspólników do uznania, iż w rzeczywistości takie działanie szkodzi spółce, co w ostateczności uzasadnia prawo do wyłączenia wspólnika z ich grona (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 listopada 2007 r., I ACa 925/07). Jednak w Państwa sytuacji, wspólnik już w spółce nie funkcjonuje.

Natomiast, zgodnie z art. 56 § 1 k.s.h., wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Z uwagi na to, że omawiany rodzaj spółek jest oparty na więzi osobowej, to między wspólnikami może dochodzić do konfliktów o naturze personalnej. Jak pokazuje praktyka, podejmowanie działalności sprzecznej z dobrem spółki jest często wynikiem takich konfliktów.Typowym przykładem działalności szkodzącej spółce jest paraliżowanie działalności gospodarczej poprzez brak współdziałania przy podejmowaniu decyzji, uniemożliwienie realizacji płatności za usługi poprzez blokadę dostępu do rachunków bankowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat wewnętrznych rozliczeń pomiędzy wspólnikami czy też przekazywanie kontrahentom nieprawdziwych informacji na temat sytuacji finansowej spółki.

Dla Państwa wyjściem jest zastosowanie przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji. Nielojalne zachowanie wspólnika kontynuowane także po odejściu ze spółki, czyli na przykład na tak w tym przypadku – rozpocząłby wykonywanie podobnej działalności na własny rachunek i wykorzystałby w tym zakresie wiedzę, doświadczenie, ale przede wszystkim dane handlowe i tajemnice przedsiębiorstwa zdobyte w spółce cywilnej, jak również zatrudniałby pracowników, którzy odeszli ze spółki, to mogliby Państwo podejmować przeciwko byłemu wspólnikowi działania przewidziane przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
„Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
 
 1) zaniechania niedozwolonych działań;
 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony”.

Działanie na szkodę spółki z o.o.
 
Oczywiście podjęcie przez Państwa takich kroków prawnych wymagałoby odpowiedniego przygotowania i zebrania dowodów, iż zachowanie byłego wspólnika stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, który może polegać w szczególności na:

1 przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabyciu od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy;
2 nakłanianiu osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy;
3 nakłanianiu klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy;
4 rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
 
Jak widać powyżej, zdecydowanie działania podejmowane przez byłego wspólnika stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.
.
 
Działanie na szkodę spółki z o.o.