Opublikowano

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Stan faktyczny: Szkoła mojej córki organizuje wycieczkę zagraniczną z transportem autobusem. Ponieważ stwierdziłem że dla córki wygodniejszy będzie transport lotniczy (rodzice będą jej towarzyszyć w obie strony.) – zapytałem wychowawczyni czy córka może do kilkudniowej wycieczki szkolnej dołączyć na miejscu i czy wpłynie to jakoś na koszt wycieczki w przeliczeniu na osobę oraz samą córkę. (własny transport). Wychowawczyni zgodziła się na taki wariant jednakże stwierdziła że córka musi zapłacić całość kwoty tak jakby korzystała z transportu organizowanego przez szkołę. Odmawia również podania szczegółowych kosztów – to jest jaką część kwoty stanowi transport. Jednocześnie odsyła do firmy transportowej z jakimikolwiek pytaniami.Moje pytanie brzmi: Czy ma do tego prawo? Czy organizując wycieczkę nie powinna na prośbę rodzica podać szczegółowych jej kosztów a jedynie ogólną sumę? Czy zgodne z prawem jest żądanie zapłaty całości sumy pomimo zgody na to że córka nie będzie korzystała z transportu (który stanowi sporą część kwoty – jako że dzieci będą nocowały na miejscu nie w hotelu ale u różnych tamtejszych rodzin.) Co mogę zrobić aby uzyskać taką informację i na jakiej podstawie od p.wychowawczyni?

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 Zmiany: Dz. U. Z 2014 r., poz. 1150
 2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 z późniejszymi zmianami – Dz.U. 2017 poz. 1537 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązuje w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w ustawie Prawo oświatowe, czyli w szkołach powstałych po reformie ustroju szkolnego.
 4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 35 ust. 1-3, art. 42.
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 68 ust. 5.

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Publiczne szkoły mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Podstawową formą szkolnej działalności turystyczno-krajoznawczej jest wycieczka. Cele organizowanego przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz zasady organizacji wycieczek szkolnych regulują przepisy, które wskazują, że formami działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki są:

 1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 3. specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

Nowe rozporządzenie nie reguluje kwestii finansowania wycieczek szkolnych, a jedynie stanowi, że kierownik wycieczki dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. Oznacza to, że kierownik wycieczki po otrzymaniu środków finansowych na jej organizację, może posiadać te środki i wydatkować je na cele organizacyjne wycieczki, takie jak np. zapłata za noclegi, transport, wyżywienie, wstępy do muzeów.

Możliwość finansowania wycieczek szkolnych przez rodziców uczniów oraz z innych źródeł wynika natomiast z odrębnych przepisów. Organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może być wspierane przez radę rodziców z gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł na podstawie art. 84 ust. 6 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy – Prawo Oświatowe.

Wskazać należy, że każda szkoła zobowiązana jest w statucie określić, w jaki sposób wykonywać będzie swoje zadania, również w zakresie organizacji dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki. Ponadto istnieje możliwość, by organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przesądził o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych, na który to rachunek rodzice będą mogli wpłacać środki finansowe przeznaczone na wycieczki szkolne. Wydzielony rachunek dochodów może być prowadzony przez samorządową jednostkę budżetową po podjęciu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o jego utworzeniu.

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 223 ustawy o finansach publicznych). Organ stanowiący JST określa w szczególności:

 • jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
 • źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
 • przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
 • sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Rozporządzenie w § 9. 1. mówi, że dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Oznacza to, że nie jest możliwe sprawowanie funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły – taką, jak np. przewodnik turystyczny, instruktor turystyki kwalifikowanej czy pilot wycieczki. To właśnie pracownik pedagogiczny szkoły, ze względu na charakter swojej pracy i specyfikę realizowanych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiada odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe do sprawowania prawidłowej i odpowiedzialnej opieki nad uczniami – jako jednego z obowiązków kierownika wycieczki.

Należy przy tym dodać, że dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki (§ 12.).

Rozporządzenie jasno definiuje obowiązki kierownika wycieczki, wskazując, że kierownik:

 1. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny

Jeżeli jednak to biuro podróży opracowuje program wycieczki zapewniając warunki do pełnej jego realizacji, organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki, to biuro podróży również dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

Biuro podróży przejmuje również obowiązek ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów leczenia w przypadku wycieczki zagranicznej, wyręczając w tym obowiązku nauczyciela organizującego wycieczkę.

Niemniej, nawet jeżeli to biuro organizuje wycieczkę pośrednikiem pomiędzy biurem a uczniami i ich rodzicami jest opiekun wycieczki, który z Państwem powinien dokonać formalności – to opiekun powinien skierować pytanie do biura o pomniejszenie kosztów. 

W załączniku do rozporządzenia określony został również wzór karty wycieczki, czyli swoistego formularza, jaki każdy nauczyciel organizujący wycieczkę szkolną musi wypełnić.

Karta wycieczki oprócz informacji dotyczących kwestii stricte formalnych, zawiera również informacje dotyczące samej wycieczki, w tym:

 • data, godzina wyjazdu oraz powrotu;
 • długość trasy (w kilometrach);
 • miejscowość docelowa i trasa powrotna;
 • szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu;
 • adres miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia.

W świetle powyższego, opiekuj wycieczki powinien znać konkretne koszty wycieczki i powinien być w stanie je Państwu przekazać – jeżeli to biuro organizuje wycieczkę, opiekun powinien otrzymać te listę od biura. Państwo rezygnując przed wycieczką z pewnego jej elementu (transportu) muszą zostać zatem zwolnieni z części kosztów. 

Czy koszt wycieczki szkolnej może ulec zmianie w przypadku, gdy rodzice wybiorą dla dziecka transport własny